Jaargang 83 nummer 12 van 23 november 2019

Artikelen

Kan men reeds een verzoek tot rekeninginformatie indienen voor een bankbeslag (art. 1447/1 Ger.W.)? Nog even geduld graag, minstens tot 30 juni 2020

C. Haspeslagh|p 442

House of Courts? De vernieuwing van het Grondwettelijk Hof (deel 2)

T. Moonen|p 443

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 mei 2019

1. Erfrecht – Langstlevende echtgenoot – Vruchtgebruik – Omzetting – Fictieve leeftijd – 2. Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

met noot| p 457
Hof van Cassatie 12 maart 2019

1. Strafvordering – Overtuigingsstukken – Stukken die werden ingediend buiten de overeenkomstig art. 152 Sv. bepaalde conclusietermijnen – Weren van stukken door de strafrechter – Voorwaarden – 2. Recht van verdediging – Weren van stukken – Voorwaarden – Laattijdige indiening van stukken – Dilatoir oogmerk of rechtsmisbruik

met noot van - S. Van Overbeke| p 457
Hof van Cassatie 03 december 2018

Hinder – Abnormale vatbaarheid van het pand van de naburige eigenaar – Weerslag op omvang van vergoeding – Door rechter naar redelijkheid te beoordelen

p 462
Hof van Cassatie 04 mei 2018

Arbitrage – Vordering tot vernietiging – Miskenning van beginsel van de relativiteit van overeenkomsten – Niet van openbare orde

p 463
Hof van Cassatie 20 april 2018

Arbitrage – Vordering tot vernietiging – Termijn

met noot| p 463
Hof van Cassatie 13 april 2018

Burgerlijke rechtspleging – Onttrekking van de zaak aan de rechter – Gewettigde verdenking – Onafhankelijke en onpartijdige rechter – Documentairereeks over onderzoeksrechter – Beelden opgenomen tijdens een verhoor van een partij door de onderzoeksrechter over wie de documentairereeks gaat – Bewering dat toestemming voor het gebruik van die beelden onrechtmatig werd verkregen

p 463
Raad van State 18 juni 2019

Openbaarheid van bestuur – Openbaarheidsdecreet – a) Inhouseopdracht – Commerciële gegevens – Vrijgave van prijzen – Benadeling in toekomstige aanbesteding – b) Gebrek aan zorgvuldige besluitvorming in het kader van de procedure bij de beroepsinstantie – Zonder meer voor waar aannemen van beweringen van tussenkomende partij

p 464
Hof van Beroep Gent 28 juni 2018

1. Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Vrijwillige onverdeeldheid – Toepasselijkheid van art. 815 BW – Gebrek aan een dienstige regeling qua duurtijd en opzegging of beëindiging – Impliciete duurtijd – Gevolg – Bedoeling van de vrijwillige onverdeeldheid – Investering in opbrengsteneigendom – Bestendiging van de feitelijke samenwoningsrelatie – Teloorgang – 2. Vereffening en verdeling – Onverdeelde blote eigendom – Verkoop – Bijkomende verkoop van vruchtgebruik door de BVBA van een van de deelgenoten – Sterkmaking

p 464
Hof van Beroep Gent 15 maart 2018

1. Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Beëindiging – Bouwen op grond van een van beide partners – 2. Natrekking – Afstand van natrekking – Opstalrecht – Beëindiging – Gevolg – Onverdeelde woning – Vereffening en verdeling

p 468
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 04 september 2018

Opstalrecht – Beëindiging – Retentierecht opstalhouder op opstallen – Faillissement opstalgever – Geen reden van voorrang

met noot| p 473
Vredegerecht Genk 02 april 2019

Erfdienstbaarheid – Recht van overgang – Feitelijke belemmering – Bevrijdende verjaring – Onbruik gedurende dertig jaar – Aanvangspunt van de termijn

p 475
Vredegerecht Westerlo 13 februari 2019

Erfdienstbaarheid – Veldwetboek – Ladderrecht – Reikwijdte – Herstelling en onderhoud en niet met het oog op nieuwbouw

p 476
EHRM 09 november 2018

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Bijstand van advocaat – Procedure in haar geheel – Dwingende redenen

door - J. Callewaert| p 478
ECSR 03 juli 2018

Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele rechten – Recht op collectief onderhandelen – Toelaatbare beperkingen – Contractuele vrijheid – Verbod op aanwijzingsclausule – Transparantieverplichting

door - S. Knoops| p 479