Jaargang 83 nummer 13 van 30 november 2019

Artikelen

Regels panduitwinning verder verfijnd

J. Baeck|p 482

De aanpak van seksuele delinquentie in het licht van de publieke opinie en de voorstellen van de Commissie tot hervorming van het strafrecht

J. Rozie, D. Vandermeersch|p 483

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 mei 2019

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Schuldvraag – Nieuw element – Middel van openbare orde – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Schuldvraag – Nieuw element – Middel van openbare orde

met noot| p 500
Hof van Cassatie 29 januari 2019

Straf – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Schriftelijke vordering – a) Begrip – Mogelijkheid om het recht van verdediging uit te oefenen – b) Conclusietermijnregeling van art. 152 Sv. – Niet-toepasselijkheid op de vordering tot verbeurdverklaring van vermogensvoordelen

met noot| p 500
Hof van Cassatie 07 december 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Beroepsakte – Verplichte vermeldingen – Grieven – Draagwijdte

p 501
Hof van Cassatie 09 november 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Beslissing die het verloop van de procedure van het deskundigenonderzoek regelt – Niet vatbaar voor gewoon rechtsmiddel

p 501
Hof van Cassatie 02 november 2018

1. Faillissement – Sluiting – Gevolg – Einde opdracht curatoren – Algemene kwijting – Openbare orde – 2. Koop – Uitgestelde eigendomsoverdracht – Onbetaalde verkoper – Aangifte van schuldvordering als bevoorrechte schuldeiser – Toepassing van de in art. 80 Faillissementswet bedoelde kwijting

p 501
Raad van State 25 oktober 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Beginselen van behoorlijk bestuur – Formele motiveringsplicht – 2. Bestuurshandeling – Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen – Toepassingsgebied – Reglementaire besluiten – 3. Europese Unie – Rechtsbronnen – Richtlijnen – Inroepbaarheid door particulieren voor nationale rechter – Voorwaarde – Richtlijn betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten

met noot van - A. Gjurova| p 502
Hof van Beroep Gent 12 oktober 2017

1. Bevoegdheid en aanleg – Familie- en jeugdrechtbank – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Navolgende vereffening-verdeling – Beweerd vergeten vennootschapsactiva – Aandelen behorende tot de gewezen huwelijksgemeenschap – 2. Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Regelingsakte – Dading – Draagwijdte – Interpretatie – Beweerd vergeten vermogensbestanddelen – Gevolg – Navolgende vereffening-verdeling

p 508
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 17 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Bevoegdheidsovereenkomst – Verstek van de consument – Taak van de rechter

p 511
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 17 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van eerste aanleg – Geschil inzake ereloon en kosten van een notaris

p 512
Vredegerecht Westerlo 12 juni 2019

1. Burgerlijke rechtspleging – Nietigheid – Niet-vermelding van het Rijksregisternummer van de eisende partij in de inleidende akte – Vereiste van belangenschade – 2. Huur – Huurprijs – Hoofdelijke en ondeelbare gehoudenheid – a) Opzegging – Gevolg – b) Bezettingsvergoeding – Geen hoofdelijke en ondeelbare gehoudenheid

p 513
Hof van Justitie 26 februari 2019

Europese Unie – Belastingrecht – Directe belastingen – Richtlijnen 2003/49/EG en 90/435/EEG – Beneficial owner (uiteindelijk gerechtigde) – Interpretatie Unierecht – Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt – Bestanddelen misbruik – Beperking van het vrij verkeer van kapitaal

door - L. Brosens| p 515
Hof van Justitie 13 november 2018

Europese Unie – Unieburgerschap – Artt. 18 en 21 VWEU – Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend – Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging – Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid

door - V. Glerum| p 518