Jaargang 83 nummer 14 van 07 december 2019

Artikelen

Nietigheid taalwet gerechtszaken – je vais et je viens ...

P. Thiriar|p 522

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (deel 1)

H. Braeckmans, R. Houben|p 523

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 december 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Schade aan het verzekerde voertuig – Vergoeding door de eigen WAM-verzekeraar – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Schade aan het verzekerde voertuig – Vergoeding door de eigen WAM-verzekeraar

met noot| p 542
Grondwettelijk Hof 06 december 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Schade aan het verzekerde voertuig – Vergoeding door de eigen WAM-verzekeraar – Overgangsbepaling – Art. 25 van de wet van 31 mei 2017 – Toepassing op ongevallen plaatsgevonden vanaf de inwerkingtreding – Geen schending van gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Schade aan het verzekerde voertuig – Vergoeding door de eigen WAM-Verzekeraar – Overgangsbepaling – Toepassing op ongevallen plaatsgevonden vanaf de inverkeertreding

met noot| p 542
Hof van Cassatie 10 september 2018

Verzekering – Brandverzekering – Mededelingsplicht – Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens – Nietigheid – Combinatiepolis – Waarborg voor verschillende onroerende goederen – Gedeeltelijke nietigheid

met noot| p 542
Hof van Cassatie 27 april 2018

Verzekering – Verzwaring van het risico – Meldingsplicht van verzekeringsnemer – Toepassingsgebied – Nieuwe omstandigheden of wijzigingen van omstandigheden die de verzekeringnemer bekend zijn

p 543
Hof van Cassatie 16 maart 2018

Verzekering – Grove schuld – Verzekeraar die zich bevrijdt van dekking voor in algemene bewoordingen geformuleerde gevallen van grove schuld van de verzekerde – Onwettig

p 543
Hof van Cassatie 16 maart 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Internationale verkeersongevallen – Toepassingsgebied – Vordering gegrond op art. 29bis WAM – Aansprakelijkheid die voortvloeit uit een verkeersongeval – Vordering van slachtoffer tegen aansprakelijkheidsverzekeraar

met noot| p 543
Hof van Cassatie 22 maart 2016

Milieu – Bestuurlijke maatregel – Milieumisdrijf – Bevoegdheid van strafrechter om wettigheid van bestuurlijke maatregel na te gaan – Definitieve beslissing van bestuursrechter dat aan bestuurlijke maatregel ten grondslag liggend milieumisdrijf bewezen is – Bindend voor de strafrechter

met noot van - J. Theunis| p 544
Raad van State 23 april 2019

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Spoedeisendheid – Terrorisme – Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de bestrijding van de financiering van het terrorisme – Opname bij EU-uitvoeringsverordening in lijst van personen van wie de goederen, activa en economische middelen worden bevroren – Rechtstreekse toepasselijkheid – Bijkomende opname bij KB in lijst van personen van wie de goederen, activa en economische middelen worden bevroren – Zelfs bij schorsing blijft EU-uitvoeringsverordening toepasselijk – Nadeel kan door schorsing niet worden weggenomen – Gebrek aan spoedeisendheid

p 547
Hof van Beroep Gent 30 november 2017

1. Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten – Alomvattend karakter – Schenking aan de kinderen – Herroeping door een van de ex-echtgenoten – Noodzaak om de andere ex-echtgenoot in rechte te betrekken – 2. Schenking – Herroeping – Ondankbaarheid – Wettelijk opgesomde gevallen – Limitatief karakter – Restrictieve interpretatie – Grove beledigingen – Animus iniuriandi – Weigering om levensonderhoud te verschaffen – Onrechtmatig karakter – Bewijslast

p 548
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 12 juni 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Subrogatie – Aansprakelijkheidsverzekeraar – Uitkering van vergoeding om commerciële redenen – Zonder gevolg

p 553
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 12 juni 2017

1. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Verkeersongeval – Toeristenritten – Racecircuit – 2. Internationaal privaatrecht – Verkeersongeval – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 – Rechtstreekse vordering van benadeelde tegen aansprakelijkheidsverzekeraar – Beide in ongeval betrokken voertuigen in België ingeschreven – Toepassing van Belgisch recht – 3. Verzekering – Motorrijtuigen – Uitsluiting – Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden – Bewijslast – Toeristenrit op racecircuit van Nürnburgring

p 554
Politierechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 30 juni 2017

Bewijs – Proces-verbaal van vaststelling – Bewijswaarde – Gemeentelijke politieambtenaren die in hun proces-verbaal het chassisnummer van een auto vermelden – Geen vaststelling ter plaatse maar toevoeging post factum – Geen bijzondere bewijswaarde

p 556
EHRM 25 september 2018

Rechten van de mens – a) Eerlijk proces – Ontzetting uit functie als voorzitter – b) Onafhankelijke rechter – Tuchtorgaan – Minderheid bestaande uit leden van de rechterlijke macht – Onvoldoende toetsingsmogelijkheden van hoogste administratief rechtscollege – c) Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht op reputatie – Werkgerelateerde context

door - M. Leloup| p 557
EHRM 18 september 2018

Rechten van de mens – Vrijheid van godsdienst – Dragen van een hoofddoek (hijab) in de rechtbank

door - M. Lefevre| p 558
EHRM 28 augustus 2018

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht op een tolk – Verplichte screening taalkennis

door - L. Martens| p 559