Jaargang 84 nummer 6 van 10 oktober 2020

Artikelen

De toelaatbaarheid van de Antwerpse avondklok: drie vragen

L. Todts|p 202

Overmacht door corona in contractuele relaties

A. Hoet, S. Voet|p 203

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Vervaltermijn – Verkrijgende verhuurder – 2. Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Vervaltermijn – Verkrijgende verhuurder

p 215
Hof van Cassatie 06 februari 2020

Nationaliteit – Verkrijgen van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Echtelijke samenleving gedurende drie jaar voorafgaand aan de verklaring van de vreemdeling tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit – Samenwoning gedurende de procedure van nationaliteitsverklaring – Geen vereiste

p 215
Hof van Cassatie 05 september 2019

1. Echtscheiding – Gevolgen – Vermogen van de echtgenoten – Huwelijkscontract – Scheiding van goederen – Verrekenbeding – Geen huwelijksvoordeel dat tegelijk overlevingsrecht is – 2. Overeenkomst – Uitlegging – Bedoeling van de partijen – Werkelijke intentie op ogenblik van sluiten van de overeenkomst – Wettelijk kader zoals dit bestond op ogenblik van sluiten van de overeeenkomst – 3. Wetten, decreten en besluiten – Werking in de tijd – Overeenkomsten – Eerbiedigende werking – Onmiddellijke werking van wetten van openbare orde en dwingende wetten – Regels betreffende de echtscheiding – Wettelijk statuut van openbare orde – Uitsluitingsgrond in verrekenbeding waarmee wordt gealludeerd op foutbegrip in art. 299 (oud) BW – Geen toepassing in kader van echtscheiding uitgesproken na 1 september 2017

met noot| p 215
Hof van Cassatie 14 juni 2019

Beslag en executie – Uitvoerbare titel – Vereiste van een vaststaande en zekere schuldvordering – Beoordeling door de beslagrechter

p 216
Hof van Cassatie 04 juni 2019

Meineed – Boedelbeschrijving – Verplichting tot actieve medewerking aan de betrouwbaarheid van de boedelbeschrijving – Verplichting om melding te maken van schenkingen – Partij bij de boedelbeschrijving die reeds bepaalde bedragen van de erflater heeft ontvangen – Beoordeling van de aangifteplicht – Van de erflater ontvangen bedragen die de tegenprestatie vormden voor de hem verstrekte hulp

met noot| p 216
Hof van Cassatie 10 mei 2019

Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Beëindiging – Verdeling van goederen – Onverdeeldheid – Bewijs – Aannemelijkheid

p 217
Hof van Cassatie 01 maart 2019

Taalgebruik gerechtszaken – Akte van rechtspleging – Taal van de rechtspleging – Draagwijdte – Vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte van rechtspleging – Conclusie – Wezenlijk onderdeel van de argumentatie – Louter verduidelijkende of illustratieve anderstalige passages

met noot| p 217
Hof van Cassatie 12 juni 2018

1. Dwangsom – Onmogelijkheid aan de hoofdvordering te voldoen – Begrip – Geen absolute maar relatieve onmogelijkheid – Beoordeling volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is – Onaantastbare beoordeling van de feitenrechter – Controle van het Hof van Cassatie – 2. Huisvesting – Vlaamse woningkwaliteitsnormen – Verplichting om herstelmaatregelen uit te voeren krachtens een definitieve rechterlijke beslissing – Overdracht van zakelijk recht op dat goed – Vermelding in een afzonderlijke akte – Verbintenis van de houder van het zakelijk recht om de opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren

met noot van - T. Vandromme| p 217
Raad van State 27 maart 2020

Wapens – Wapenwet – Wapen in erfenis – Burgerlijk Wetboek – Onverdeeldheid – Bezit in de zin van art. 11/2 Wapenwet – Interpretatie – Geen teleologische interpretatie – «Heerloos» zijn van wapens kan worden opgevangen door preventieve maatregelen

met noot| p 224
Hof van Beroep Gent 21 december 2017

Afstamming – Vaderschap van de echtgenoot – Betwisting – Vordering van de (ex-)echtgenoot – Termijn – Een jaar na de ontdekking van het feit van het niet-vaderschap – Aanvangspunt – DNA-onderzoek – Andere elementen

p 224
Hof van Beroep Gent 23 november 2017

Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – a) Wanprestatie – Exceptie van niet-nakoming – Alimentatie ten behoeve van de kinderen – Ontruiming van de gewezen echtelijke woning – b) Voorafgaande overeenkomsten – Uitvoerbare titel – Alimentatie ten behoeve van de kinderen – Interpretatiegeschil – Beslechting door de rechter ten gronde – Geen bijkomende veroordeling – c) Regelingsakte – Contractvrijheid – Draagwijdte – Aanvechtbaarheid

p 228
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 19 juni 2019

Naam – Familienaam – Naamsverandering – Weigering door minister van Justitie – Vordering bij familierechtbank – Beoordeling – Volle rechtsmacht – Ernstige redenen – Ernstig psychisch lijden

met noot| p 233
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 19 september 2018

Lening – Bruikleen – Bewijs – Gemene recht

p 237

Wetgeving in kort bestek

  • Corona p 238
  • Europese Unie – Beslechting van belastinggeschillen p 239
  • Wapenwet p 239
  • Verenigingen – Vennootschappen – Bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders p 239
  • Seksueel getinte beelden en opnames – Niet-consensuele verspreiding p 240
  • Vluchtelingen – Datum van het ontstaan van het recht van gezinsbijslagen p 240