Jaargang 84 nummer 7 van 17 oktober 2020

Artikelen

Het dwangsomrecht is niet langer eenvormig recht

P. Taelman, J. Van Doninck|p 242

Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen

F. Vandendriessche, P. Claeys|p 243

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 mei 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Roerende inkomsten – Lijfrente – 2. Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Roerende inkomsten – Lijfrente

met noot| p 267
Hof van Cassatie 19 december 2019

Verzekering – Levensverzekering – Levensverzekering verbonden aan een beleggingsfonds – Afkoopwaarde – Datum berekening

p 267
Hof van Cassatie 05 december 2019

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt – Dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon – Vereiste van daadwerkelijke kennisname

p 267
Hof van Cassatie 13 mei 2019

Arbeidsovereenkomst – Beschermde werknemer – Ontslag – Dringende reden – Feiten – Vroegere feiten – Vermelding in aangetekende brief

met noot| p 268
Hof van Cassatie 02 november 2018

Arbeidsongeval overheidspersoneel – Schadeloosstelling – Cumulatieverbod – Schade ingevolge inkomstenverlies uit een zelfstandig bijberoep

met conclusie van advocaat-generaal - R. Mortier| p 268
Hof van Cassatie 11 december 2018

Arbeidsovereenkomst – Opleidingsovereenkomst – Beroepsinlevingsovereenkomst – Geschrift – Feitelijk vermoeden

met noot| p 273
Raad van State 08 april 2020

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Actueel belang – Verplichting verzoeker tot weerlegging exceptie inzake actueel belang

p 274
Hof van Beroep Antwerpen 18 maart 2019

Uitzendarbeid – Terbeschikkingstelling van gebruiker – Aannemingsovereenkomst – Afwervingsbeding – Schadebeding – Gezagsuitoefening door opdrachtgever – Gebruiker – Instructies – Door de werknemer van de aannemer te presteren arbeid – Geschreven overeenkomst – Verboden terbeschikkingstelling

p 274
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 05 november 2018

Uitzendarbeid – Terbeschikkingstelling van gebruiker – Verplichting van gebruiker om in te staan voor de toepassing van de regelgeving op de plaats van het werk – Bevoegdheid van de Koning om hiervan af te wijken – KB van 15 december 2010 – Aansprakelijkheid van gebruiker voor schade die werknemer lijdt door schending van art. 30 van het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene bepalingen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden

p 275
EHRM 29 mei 2019

Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Recht op een eerlijk proces – Tenuitvoerlegging – Vervolging – Vrijheidsberoving

door - J. Vernimmen| p 278
EHRM 21 mei 2019

Rechten van de mens – Verkiezingen – Recht op vrije verkiezingen – Onderzoek van de geloofsbrieven – Post­electorale geschillen – Parlementaire autonomie

door - N. Verbrugghe| p 279