Jaargang 84 nummer 8 van 24 oktober 2020

Artikelen

De notariële akte niet overruled – De uitvoerbare kracht van de notariële akte en de externe gegevens uit een onderhandse akte

E. Dauw|p 282

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 juni 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Collectieve schuldenregeling – Procedure – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Vrijstelling – 2. Collectieve schuldenregeling – Procedure – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Vrijstelling

met noot| p 289
Hof van Cassatie 21 januari 2020

1. Verzekering – Motorrijtuigen – Ongeval veroorzaakt door in buitenland gestald voertuig – Begrip «grondgebied waar het voertuig gewoonlijk is gestald» – Auto met Poolse kentekenplaat – 2. Wegverkeer – Technische eisen – Toepassingsgebied – Niet van toepassing op niet in België ingeschreven voertuigen

p 289
Hof van Cassatie 20 juni 2019

Verzekering – Verzwaring van het risico – Verwijtbare onopzettelijke verzwijging – Sanctie – Evenredigheid tussen de betaalde premie en de premie die had moeten worden betaald

met noot| p 290
Hof van Cassatie 29 maart 2019

1. Marktpraktijken – Vordering tot staken – Bevel tot staken – Duidelijk omschreven daad – Strekking – Herhaling van een verboden praktijk vermijden – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Verhoging – Rekening houden met kennelijk onredelijk karakter van de situatie – Niet noodzakelijk procesrechtsmisbruik

met noot van - B. Van den Bergh| p 290
Hof van Cassatie 14 maart 2019

Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar – Verjaring – Aanvang verjaringstermijn – Gesubrogeerde in de rechten van de benadeelde

p 296
Hof van Cassatie 14 maart 2019

Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Regres van de aansprakelijkheidsverzekeraar – Kennisgeving – Aangetekende brief – Bewijslast – Verzekeraar

p 296
Raad van State 26 mei 2020

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Ordemaatregel – Belang bij het aanvechten van een overplaatsing als ordemaatregel – Concretisering ordemaatregel niet aangevochten – Behoud van belang om ordemaatregel zelf aan te vechten

p 296
Raad van State 19 mei 2020

Tuchtrecht – Recht van verdediging – Hoorrecht – a) Toepassingsgebied hoorplicht – Uitzonderingen – Inhoud van de hoorplicht – Feiten die voor eenvoudige constatatie vatbaar zijn – Afwezigheid – Reden van afwezigheid is niet voor eenvoudige vaststelling vatbaar – b) Vorm van uitoefening hoorrecht – Horen via sms-bericht niet toegelaten

p 296
Raad van State 24 april 2020

Politie – Tucht – Bewijs van tuchtvergrijp – Overdreven alcoholgebruik – Ademtest – Beoordeling door tuchtoverheid – Onregelmatig verkregen bewijs – Uitsluiting als bewijselement – Voorwaarde

p 297
Hof van Beroep Gent 03 mei 2018

Vereffening en verdeling – Procedure verdeling in natura uitgesloten – Verkoop – Nodeloze blokkering – Tergend en roekeloos procesgedrag – Schadevergoeding

p 297
Hof van Beroep Gent 03 mei 2017

Bewijs – Burgerlijke zaken – Schriftelijk bewijs – Onderhandse akte – Persoon tegen wie men zich op onderhandse akte beroept, ontkent zijn handtekening – Verplichting voor tegenpartij om echtheid van handtekening te bewijzen – Ontkenning van handtekening – Verplichting van tegenpartij om echtheid ervan te bewijzen

p 299
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – a) Bewijsmiddelen – Vertrouwelijke communicatie – Voorwaarden – Op rechtmatige wijze verkregen en niet door beroepsgeheim gedekt – b) Onrechtmatig verkregen bewijs – Elektronische communicatie – Bewijsuitsluiting – Rechterlijke beoordeling – 2. Rechten van de mens – Eerlijk proces – Bewijs – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Afweging met grondrechten of vrijheden van de andere procespartij – 3. Huwelijksvermogensrecht – Wijziging van het stelsel – a) Overgang naar scheiding van goederen – Vereiste van een notariële inventaris – Sanctie – b) Wilsgebreken – Nietigverklaring

p 300
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Huwelijksvermogensrecht – Bedongen gemeenschapsstelsel – Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekeningen – Giften van verwanten op een bankrekening op naam van een echtgenoot – Statuut – Eigen karakter – Gevolg – Investering in gemeenschappelijke woning – Herwaardering – Vermenging van eigen gelden met gemeenschapsgelden – Gevolg – Vergoeding ten behoeve van het eigen vermogen

p 306
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Erfrecht – Heling – Oorlogspensioenen – Bewijs van afgifte van geïnde gelden – Strafonderzoek – Buitenvervolgingstelling – Geen gezag van gewijsde

p 310
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 06 november 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Verdeling van de schadevergoedingsplicht onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van deze voertuigen dekken – Opheffing door de wet van 31 mei 2017 – Terugwerkende kracht op grond van de bedoeling van de wetgever

p 313
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 30 april 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM – Verjaring – Subrogatierecht arbeidsongevallenverzekeraar – Van verzekering vrijgestelde instellingen – Vergoedingsplicht op grond van art. 29bis WAM

p 316

Kanttekeningen

Recht bij de tijd

F. Judo

Wetgeving in kort bestek

  • Corona p 318
  • Visserijsector p 318
  • Terugbetaalbare specialiteiten – Overeenkomsten – Transparantie p 318
  • Werknemers – Detachering p 319
  • Nabevallingsrust – Voorbevallingsrust p 319
  • Integrale jeugdhulp p 319
  • Mantelzorger – Toekenning van sociale rechten – Erkenning p 319
  • Tabak – Bescherming van de gezondheid – Reclame – Rookvrije plaatsen – Tabaksrook – Rookverbod in de auto p 319