Jaargang 84 nummer 9 van 31 oktober 2020

Artikelen

Cyberbeveiliging: een blik op het amalgaam van Europese en Belgische regels

M. Fierens, S. Royer, P. Valcke|p 322

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 18 juni 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Faillissement – Gefailleerde – Buitenbezitstelling – Nieuwe regeling – Werking in de tijd – 2. Faillissement – Gefailleerde – Buitenbezitstelling – Nieuwe regeling – Werking in de tijd

p 336
Hof van Cassatie 28 mei 2020

Marktpraktijken – Vordering tot staken – Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen – Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk – Onrechtmatige daad – Bevoegdheid stakingsrechter

met noot| p 336
Hof van Cassatie 12 maart 2020

Faillissement – Rechten van schuldeisers – Hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers – Aangifte van schuldvorderingen – Geen tijdige aangifte van schuldvordering van hypothecaire schuldeiser – Gevolg – Verdeling of rangregeling van verkoopopbrengst van de bezwaarde onroerende goederen

met noot van - S. Mosselmans| p 336
Hof van Cassatie 07 november 2019

Betalingsachterstand – Wet betalingsachterstand – Temporeel toepassingsgebeid – Lopende overeenkomsten – Begrip – Aanneming van werk

met noot| p 337
Hof van Cassatie 04 juni 2019

Marktpraktijken – Misleidende reclame – Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen – Verboden praktijken – Niet beperkt tot internetgidsen

p 337
Raad van State 31 januari 2019

Overheidsopdrachten – Substantiële onregelmatigheid van de offerte – Demoversie of Proof of Concept (POC) voldoet niet aan het bestek en stemt niet overeen met de in de offerte voorgestelde versie – Niet voldaan aan minimale bestekvereisten – Beoordeling van de offerte verhinderd – Verbintenis van de inschrijver onbestaande, onvolledig of onzeker – Formele motivering m.b.t. regelmatigheidsonderzoek – Geen plicht tot weergave in extenso van regelmatigheidsonderzoek

met noot van - S. Maeyaert| p 337
Hof van Beroep Brussel 12 maart 2019

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Uiteenzetting van de grieven – Draagwijdte – 2. Aanneming van werk – Woningbouw – Verbod voor verkoper en aannemer om enige betaling te ontvangen vooraleer de overeenkomst is gesloten – Toepassingsgebied – Zowel bij authentieke als bij onderhandse akte vastgelegde overeenkomst – 3. Faillissement – Boedelschuld – Veroordeling van de curator q.q. tot betalingschuld van de boedel – 4. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Voorwaarde – Partij vertegenwoordigd door een gerechtsmandataris-advocaat, die op zijn beurt door een advocaat wordt bijgestaan – Voorwaarde

p 341
Hof van Beroep Gent 24 oktober 2018

1. Makelaar en commissionair – Makelaar – Vastgoedmakelaar – Opdracht tot opvragen van bodemattest – Niet-nakoming – Aansprakelijkheid – 2. Milieu – Bodemdecreet – Overdracht van onroerend goed – Bodemattest – Aflevering na ondertekening van onderhandse akte en vóór verlijden van authentieke akte – Door koper ingeroepen nietigheid van onderhandse koopovereenkomst – Niet noodzakelijk rechtsmisbruik

p 346
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Ieper 07 januari 2020

1. Factuur – a) Begrip – Tijdstip van opmaken en verzenden – Laattijdige verzending – Gevolg voor bewijsfunctie – b) Bewijskracht – Tegenover niet-handelaar – 2. Overeenkomst – Rechtsverwerking – Voorwaarden – Handelaar die meent gerechtigd te zijn op betaling van een aanzienlijk bedrag als saldo van een door hem uitgevoerd werk – Uitvoering te goeder trouw – Binnen redelijke termijn factuur opmaken en om betaling verzoeken

p 351
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 18 november 2019

Overeenkomst – Bezwarende bedingen – Overeenkomst tussen onderneming en consument – Arbitragebeding opgenomen in overeenkomst voorafgaandelijk aan enig geschil – Onrechtmatig beding

p 353
Vredegerecht Willebroek 27 januari 2020

1. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Woninghuurovereenkomst – Volledig verbod op het houden van om het even welk huisdier – Disproportioneel – 2. Huur – Plaatsbeschrijving – Voor gezamenlijke rekening – Contractuele afwijking – Geldig

p 355
Hof van Justitie 02 april 2020

Europese Unie – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 – Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en de Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten – Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten – Verplichting van de lidstaten om op gezette tijden en ten minste om de drie maanden mee te delen hoeveel aanvragers van internationale bescherming snel op hun grondgebied konden worden herplaatst – Daaropvolgende verplichtingen tot daadwerkelijke herplaatsing – Belangen van de lidstaten inzake nationale veiligheid en openbare orde – Mogelijkheid voor een lidstaat om art. 72 VWEU in te roepen om bindende handelingen van Unierecht niet uit te voeren

door - M. Chamon| p 357
Hof van Justitie 19 december 2019

Europese Unie – Ambtenaren – Statuut – Art. 1quinquies – Art.17, eerste alinea, van bijlage VIII – Overlevingspensioen – Voorwaarden voor toekenning – Begrip «overlevende echtgenoot» van een ambtenaar van de Unie – Huwelijk en partnerschap buiten het huwelijk – Feitelijke samenwoning – Non-discriminatiebeginsel – Vergelijkbare situatie – Voorwaarde betreffende de duur van het huwelijk – Fraudebestrijding

door - L. Bruijnen| p 358