Jaargang 84 nummer 10 van 07 november 2020

Artikelen

Meer beperkingen aan de informatiestroom van providers naar het gerecht

B. De Smet|p 362

De ene toets is de andere niet. Variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

B. Meeusen, L. François|p 363

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 juli 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Proceshandeling – Vordering tot ontkentenis – Strafgerechten – 2. Burgerlijke rechtspleging – Ontkentenis van proceshandeling – Strafgerechten

met noot| p 374
Hof van Cassatie 25 juni 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Verzoekschrift – Handtekening door de advocaat – Origineel en afschrift – Normdoel – Sanctie – Belangenschade

met noot| p 374
Hof van Cassatie 19 december 2019

1. Beslag en executie – Beslagrechter – Dwangsom – Verbeurte – Misbruik van executierecht – 2. Rechtsmisbruik – a) Begrip – Uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon – b) Sanctie – Herleiding van het recht tot zijn normale uitoefening – Draagwijdte – Ontzegging van de mogelijkheid om zich erop te beroepen

met noot| p 374
Hof van Cassatie 10 mei 2019

Dwangsom – Verbeurte – Voorwaarden – Voorafgaande betekening van de dwangsomveroordeling – Doelstellingen – Beroepen dwangsomveroordeling – Bekrachtiging – Gevolg – Betekening van beide beslissingen – Niet noodzakelijk gelijktijdig

p 375
Hof van Cassatie 08 maart 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Eerste hoger beroep – Afstand – Tweede hoger beroep – Voorwaarden

met noot| p 375
Raad van State 07 februari 2020

Gemeentebelasting – Gemeentelijke fiscale autonomie – Belasting op verdeelapparaten van brandstoffen – Bestrijden van «tanktoerisme» – Gelijkheidsbeginsel – Reden voor belasting – Objectieve gegevens – Nadelige gevolgen – Pertinent motief – Belastingtarief – Evenredigheid van tarief – Geen vereiste om precies de reden van het tarief op te geven

p 376
Hof van Beroep Antwerpen 29 mei 2019

Bewijs – Burgerlijke zaken – Overlegging van stukken – Vermoedens – Stuk waarvan de wering uit het debat wordt gevraagd

p 376
Hof van Beroep Gent 29 november 2018

1. Burgerlijke rechtspleging – Tussenvordering – Tussenkomst – Bewarende tussenkomst – Voor het eerst in hoger beroep – Mogelijkheid – Geen eigen procesverhouding – Gevolg – Gerechtskosten – 2. Schenking – Herroeping – Ontbinding – a) Niet-uitvoering van de voorwaarden – Proportioneel en verantwoord karakter van de ontbinding – Appreciatie door de feitenrechter – b) Ondankbaarheid – Gevallen – Limitatief karakter – Restrictieve interpretatie – Beoordeling door de feitenrechter

p 377
Hof van Beroep Gent 11 oktober 2018

Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Onverdeeld goed – Rechten schuldeiser – Verdeling in natura versus openbare verkoop – Afrekening en/of afbetalingsplan

p 383
Hof van Beroep Antwerpen 06 juni 2018

Testament – Eigenhandig testament – Datum – Afwezigheid – Gevolg

p 386
Hof van Beroep Antwerpen 27 maart 2018

Notaris – Tuchtrecht – Sancties – Wettelijke beperking – Modaliteiten – Inachtneming van de duur van de preventieve schorsing

p 387
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 03 maart 2017

1. Vonnissen en arresten – Eindvonnis – Begrip – Beslissing waarbij de rechter een rechtsvordering waarvan de ontvankelijkheid niet betwist is, ontvankelijk verklaart en een onderzoeksmaatregel beveelt – 2. Aanneming van werk – a) Tienjarige aansprakelijkheid – Van openbare orde – Waarborgtermijn en proceduretermijn – Samenvallend – Gevolg – b) Verborgen gebreken – Lichte verborgen gebreken – Begrip – Waarborgtermijn – Tien jaar – Proceduretermijn – Redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek – Regeling niet van openbare orde

met noot| p 390
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde 25 juni 2020

Burgerlijke rechtspleging – Rolrechten – Betaling door de verweerder na dagvaarding en oprolstelling door de eiser – Gevolg – Gebrek aan rechtsmacht van de rechter om de verweerder alsnog te veroordelen tot betaling van het rolrecht

p 394
Vredegerecht Antwerpen 16 januari 2020

1. Taalgebruik – Gerechtszaken – Stukken gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging – Verplichting van de rechter om er kennis van te nemen, eventueel na een vertaling – 2. Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Contractuele wanprestatie m.b.t. de uitoefening van een contractueel recht – Gevolg – 3. Woninghuur – Waarborgsom – Regeling van dwingend recht – Gemiddelde marktrentevoet – Objectief gegeven

p 395
EHRM 22 oktober 2019

Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Controle op de rechtmatigheid van de detentie – Recht op een eerlijk proces – Recht op tegenspraak – Hof van Cassatie – Parket-generaal bij het Hof van Cassatie

door - L. Merrigan| p 398
EHRM 10 september 2019

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Ontzetting uit het ouderlijk gezag – Adoptie door pleegzorgers – Inmenging noodzakelijk in een democratische samenleving

door - T. Van Hof| p 399