Jaargang 84 nummer 11 van 14 november 2020

Artikelen

De hervorming van de wetboeken in strafzaken: een noodzakelijke sprong van de 19e naar de 21e eeuw

D. Vandermeersch|p 402

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 12 maart 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gehandicapten – Inkomensvervangende tegemoetkoming – Standstillbeginsel – Toekenningsvoorwaarden – Werkelijk verblijf in België gedurende ten minste tien jaar – Ten minste vijf jaar ononderbroken verblijf – 2. Gehandicapte – Inkomensvervangende tegemoetkoming – Standstillbeginsel – Toekenningsvoorwaarden – Werkelijk verblijf in België gedurende ten minste tien jaar – Ten minste vijf jaar ononderbroken verblijf – 3. Europese Unie – Sociale zekerheid migrerende werknemers – Toepassingsgebied – Samenstelling van tijdvakken – Inkomensvervangende tegemoetkoming

p 426
Hof van Cassatie 25 februari 2020

Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – Art. 78, § 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 142, § 1 Wet Verzekeringen) – Dekking in de tijd – Begrip voorvallen van schade – Overlijden – Slachtoffers die schade lijden door weerkaatsing

p 426
Hof van Cassatie 27 januari 2020

1. Misbruik van recht – Begrip – Criteria – Wanverhouding tussen de veroorzaakte schade en het door de houder van een recht nagestreefde of verkregen voordeel – 2. Hypothecaire publiciteit – Kantmelding – Eis strekkende tot afbraak van een constructie opgericht zonder of in strijd met een stedenbouwkundige vergunning – Geen kantmelding vereist

met noot van - B. Indekeu| p 427
Hof van Cassatie 11 juni 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Verzekeringsverplichting – Strafrechtelijke sanctie – Leasingovereenkomst – Verplichting van de eigenaar of houder

p 429
Hof van Cassatie 31 mei 2019

Verzekering – Dekking van het risico – Prestaties van de verzekeraar – Contractuele vrijheid

p 430
Hof van Cassatie 02 april 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Mededelingsplicht – Verzwaring van het risico – Strafrechtelijke sanctie wegens niet-verzekering – Bedrieglijke of verwijtbare tekortkoming

p 430
Raad van State 02 juni 2020

Openbaarheid van bestuur – Fiscale zaken – Art. 337/1 WIB 1992 – Dubbelbelastingverdrag – Afwijking op openbaarheidswet – Beperkende interpretatie – Uitzonderingsgronden openbaarheid – Bescherming van de federale internationale betrekkingen van België – Verwijzing naar beleid buitenlandse bevoegde overheid om zich te verzetten tegen openbaarmaking bestuursdocumenten – Geen concrete motivering – Afweging belangen – Afweging van door de uitzonderingsgrond beschermd belang met algemeen belang van de openbaarheid – Geen afweging met particulier belang – Geen concrete afweging

p 430
Raad van State 14 april 2020

1. Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Duur van annulatieprocedure – 2. Onderwijs – Gemeenschapsonderwijs – Mandaat van algemeen directeur – Beëindiging – Actueel belang – Moreel nadeel – Duur van de annulatieprocedure – Mandaatfunctie – Geen vaste benoeming – Niet onderworpen aan tuchtregeling – Waarborgen tuchtprocedure niet van toepassing – Machtsafwending – Vereiste van enige doel van de bestreden beslissing – 3. Bestuurshandeling – Formelemotiveringsplicht – Omvang

p 431
Hof van Beroep Gent 04 januari 2018

Erfrecht – Langstlevende echtgenoot – Vruchtgebruik – Omzetting op verzoek van andere erfgenamen dan afstammelingen – a) Mandaat ad litem – Ontkentenis van proceshandeling – Bewijs – b) Verval – Misbruik – Bewijs – Staat van intrede – c) Omzetting – Verhouding met andere erfgenamen dan afstammelingen – Termijn – Rechterlijke beoordeling – Afweging van omstandigheden

p 431
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Hasselt 12 november 2019

Burgerlijke rechtspleging – Exceptie – Eisende vreemdeling – Ongrondwettigheid van art. 851 Ger.W. – Verzuim van de wetgever om de vastgestelde ongrondwettigheid ongedaan te maken

met noot| p 435
Vredegerecht Genk 25 februari 2020

Overeenkomst – Geldigheidsvereisten – Wilsbekwaamheid – Huurovereenkomst – Wilsonbekwaamheid van huurder – Goede trouw van verhuurder – Niet relevant – Oorzaak van door vrederechter getroffen beschermingsmaatregel bestond kennelijk bij het sluiten van de huurovereenkomst – Ernstig nadeel voor beschermde persoon – Gevolg – Nietigheid van de huurovereenkomst

p 437

Wetgeving in kort bestek

  • Beperking van het gebruik van contanten – Financiering van terrorisme – Witwassen van geld p 439
  • Inkomensmaxima – Rechtsbijstand – Juridische tweedelijnsbijstand – Gerechtelijk Wetboek p 439
  • Justitie p 439
  • Voorbereidende rechtspleging – Jeugddelinquentierecht p 439
  • Plaatsing in een pleeggezin – Leeftijd – Integrale jeugdhulp p 439
  • Elektronische consumptiecheques p 439
  • Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater p 439
  • CREG – Sanctiebevoegdheid – Uitbreiding tot buitenlandse marktspelers p 439
  • Onderwijs XXX p 440
  • Vreemdelingen p 440