Jaargang 84 nummer 13 van 28 november 2020

Artikelen

Rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis op aangifte: even terug naar de (vergeten) basis

V. Verlaeckt|p 482

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 februari 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en non-discriminatie – Uitzendbaarheid – Ontslaguitkering – Uitzendkracht – Anciënniteit – Begindatum ononderbroken arbeidsovereenkomst – 2. Uitzendbaarheid – Ontslaguitkering – Uitzendkracht – Anciënniteit – Begindatum ononderbroken arbeidsovereenkomst

p 494
Hof van Cassatie 12 mei 2020

1. Lastgeving – Fout van de lasthebber – Gevolgen – Aansprakelijkheid lastgever – 2. Gerechtsdeurwaarder – Lastgeving – Instellen van cassatieberoep – Optreden van de gerechtsdeurwaarder buiten het kader van het wettelijke monopolie – Nalatigheid van de gerechtsdeurwaarder – Geen overmacht voor de lastgever

met noot| p 494
Hof van Cassatie 20 februari 2020

Verjaring – Aanvangspunt – Vordering die op een verbintenis is gebaseerd – Tijdstip waarop de verbintenis moet worden nagekomen

met noot| p 494
Hof van Cassatie 27 januari 2020

1. Misbruik van recht – Begrip – Criterium – Aanwending van rechtsregels of rechtsinstellingen in strijd met het doel waarvoor deze zijn ingesteld – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Toezicht van het Hof van Cassatie – 2. Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Aanvulling van rechtsgronden – Voorwaarden

p 495
Hof van Cassatie 01 oktober 2019

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Algemeen – Rechtmatig alternatief – Wijziging van de omstandigheden van het schadegeval bij de beoordeling van het oorzakelijk verband

met noot| p 495
Hof van Cassatie 12 september 2019

Overeenkomst – Algemene voorwaarden – Onderdeel van de overeenkomst – Effectieve kennis door de andere partij of mogelijkheid om er effectief kennis van te nemen alsook de aanvaarding

met noot| p 495
Raad van State 27 april 2020

Overheidsopdrachten – Art. 147, § 4, eerste lid, van de wet van 17 juni 2016 – Draagwijdte – Mogelijkheid voor aanbestedende overheid om aan aanvrager te vragen zijn informatie of documentatie aan te vullen

p 496
Hof van Beroep Antwerpen 12 november 2018

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Bewijs – Eenzijdige rechtshandeling – Buitengerechtelijke bekentenis – Geen vormvereiste

p 496
Correctionele Rechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 22 februari 2019

1. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Draagwijdte – Mogelijkheid voor persoon om vooraf op afdoende wijze het strafrechtelijk gevolg van zijn gedrag in te schatten – Strafbaar gestelde miskenning van het verbod om uitzendkrachten tewerk te stellen of aan het werk te houden in geval van staking of lock-out – 2. Staking – Stakingsrecht – Verbod om uitzendkrachten tewerk te stellen of aan het werk te houden in geval van staking – Ratio legis – Strijdigheid met gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel voor uitzendkrachten die al vóór de staking bij de gebruiker ononderbroken tewerkgesteld zijn

met noot van - L. Eliaerts| p 497
Vredegerecht Herzele 06 juni 2019

Pacht – a) Rechtspleging – Oproeping tot minnelijke schikking – Gevolgen van dagvaarding – Voorwaarde – Dagvaarding binnen één maand na proces-verbaal van niet-verzoening – Toepassingsgebied – b) Toepassingsgebied – Vereiste van bedrijfsmatige exploitatie – Gebruik van trekpaarden in hoofdzakelijk tuinaannemingsbedrijf – Onvoldoende – c) Ontbinding ten laste van de pachter – Niet meer bedrijfsmatig exploiteren van een landbouwactiviteit door de pachter

p 507
Vredegerecht Westerlo 29 mei 2019

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Buitengerechtelijke bekentenis – Wil om aan wederpartij een bewijs te verschaffen – Geen vereiste – 2. Pacht – a) Toepassingsgebied – Vereiste van pachtprijs – b) Bewijs – Bezetting of exploitatie van perceel grond – Op zichzelf geen bewijs van uitvoering van pachtcontract – Bewijs door alle middelen van recht – Vereiste van bedrijfsmatige exploitatie van landeigendom – Bewijs van bedrijfsmatige exploitatie – Alle middelen van recht

p 510
Vredegerecht Gent 28 mei 2018

Handelshuur – Huurhernieuwing – Weigering – Afbraak en wederopbouw – Begrip – Verwijderen van valse plafonds, van pvc-bekleding en van een toogmeubel – Afbraak en herinrichting van winkelruimte – Herstelling en herschilderen van voorgevel – Vernieuwing van sanitair – Slopen van één muur – Niet beantwoordend aan wettelijk begrip «Afbraak en wederopbouw»

p 514
Hof van Justitie 23 april 2020

Europese Unie – Boekhoudrecht – Richtlijn 78/660/EEG – Beginsel van getrouw beeld – Verwerving van een financieel vast actief – Impliciete lening – Boeking disconto in verband met renteloze schuld met looptijd van meer dan een jaar in de resultatenrekening – Boeking van de aanschaffingsprijs van het vast actief na aftrek disconto

door - W. Dister| p 516
Hof van Justitie 26 maart 2020

Europese Unie – Belastingsrecht – Belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG inzake belasting over de toegevoegde waarde – Weigering recht op BTW-aftrek wegens fraude – Bewijs – Gebruik van bewijselementen uit gerelateerde procedures (ten aanzien van leveranciers) waarbij de belastingplichtige geen partij was – Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte (art. 47 Handvest)

door - F. Gremmelprez| p 517
Hof van Justitie 16 oktober 2019

Europese Unie – Rechtsstaatbeginsel – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden – Beginsel van onafhankelijkheid van rechters – Op nationale rechters toepasselijke tuchtregeling – Bevoegdheid van het Hof – Art. 267 VWEU – Ontvankelijkheid – Uitlegging die voor de verwijzende rechterlijke instantie noodzakelijk is voor het wijzen van haar vonnis – Begrip

door - S. De Raedt| p 519