Jaargang 84 nummer 14 van 05 december 2020

Artikelen

De zoektocht naar roots: het decreet van 26 april 2019 houdende oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

E. Decorte|p 522

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 juni 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafvordering – Opsporingsonderzoek – Verzoek tot bijkomende opsporingshandelingen – 2. Strafvordering – Opsporingsonderzoek – Verzoek tot bijkomende opsporingshandelingen

p 535
Hof van Cassatie 27 november 2019

1. Hoven en rechtbanken – Griffie – Dagen en uren waarop de griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek – Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling dat per fax aan de griffie wordt toegestuurd buiten de openingsuren – 2. Voorlopige hechtenis – Voorlopige invrijheidstelling – Uitspraak binnen vijf dagen na de neerlegging van het verzoekschrift – Aanvangsdatum van de termijn – Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling dat per fax aan de griffie wordt toegestuurd

met conclusie van advocaat-generaal met opdracht - B. De Smet| p 535
Hof van Cassatie 27 november 2019

1. Onderzoek in strafzaken – Geheim van het onderzoek – Onder voorwaarden in vrijheid gestelde verdachte – a) Recht op inzage in het strafdossier – Voorwaarden – b) Verzoek tot opheffing of wijziging van de voorwaarden – Procedure – Inzage in het strafdossier – 2. Voorlopige hechtenis – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Verzoek tot opheffing of wijziging van de voorwaarden – Rechten van de verdediging

met noot| p 537
Hof van Cassatie 01 oktober 2019

Voorlopige hechtenis – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Aard van de voorwaarden – Voorwaarden die in strijd zijn met supranationale verdragsbepalingen met rechtstreekse werking, met de Grondwet, de wetten of de algemene rechtsbeginselen – Motivering van de absolute noodzaak – Huisarrest

met noot| p 538
Hof van Cassatie 27 september 2019

Europees aanhoudingsbevel – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Bevoegdheid van de uitvoerende lidstaat

met noot| p 538
Raad van State 12 mei 2020

Onderwijs – Tucht – a) Rechtspositiedecreet – Rechtszekerheidsbeginsel – Omschrijving tuchtfeiten – Geen vereiste van voorafgaandelijk opgestelde lijst met tekortkomingen aan de beroepsplichten – Concretisering door het bestuur – b) Geen correcte omgang met leerlingen – Beledigende berichten op Facebook – Humor – Leerlingen voelen zich geen slachtoffer – Geen intentie om te schaden of bijzonder opzet vereist – Privéleven – c) Gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel – Tuchtzaken – Zonder identieke feitelijke gegevens geen vergelijking mogelijk – Onterecht niet optreden in andere gevallen maakt huidig optreden niet onterecht – d) Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Verplichtingen van een ambtenaar – Grotere discretie en terughoudendheid – Geen onevenredige beperking

p 539
Hof van Beroep Gent 29 november 2019

1. Straf – Eenheid van opzet – Misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bewezen zijn en bij de strafrechter aanhangig zijn en die aan die beslissing voorafgaan – a) Verwijzing naar de reeds eerder uitgesproken straffen – Wettigheid van de bestraffing – b) Schuldvraag niet aanhangig bij de appelrechter – Gevolgen – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – Beperking van de beroepsgrieven tot de straftoemeting – Gevolgen voor de eventuele toepassing van art. 65, tweede lid Sw. – 3. Poging – Bestraffing van de poging – Poging tot misdaad – Art. 84 Sw. niet van toepassing

met noot| p 539
Hof van Beroep Antwerpen 05 november 2019

Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Aanhouden van de burgerlijke belangen – Mogelijkheid voor benadeelde partijen om hun vordering door middel van een verzoekschrift bij de strafrechter aanhangig te maken – Noodzaak van een uitdrukkelijke beslissing of van een uitdrukkelijke vermelding van art. 4 Voorafgaande Titel Sv.

met noot| p 541
Hof van Beroep Gent 23 mei 2019

1. Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Gevolgen – Geen samenwoningsverplichting – Lat-relatie – 2. Erfrecht – Vruchtgebruik – Vruchtgebruik van de langstlevende wettelijke samenwoner – Voorwerp – Voorwaarden – Successieplanning – 3. Bewijs – Burgerlijke zaken – Getuigenverhoor – Voorwaarden – Rechterlijke beoordeling

p 542
Hof van Beroep Gent 26 april 2019

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Incidenteel beroep – Vereiste van een ontvankelijk principaal beroep op burgerlijk gebied – Draagwijdte van het grievenformulier van de appellant op hoofdberoep

met noot| p 547
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 16 april 2018

Verzekering – Opzet – Begrip – Bedoeling aan zichzelf of aan anderen een onrechtmatig voordeel te verschaffen – Leugenachtige verklaring met de bedoeling zichzelf een onrechtmatig voordeel te verschaffen – Beletten dat verzekeraar een grond van uitsluiting of verval zou kunnen inroepen dat gebaseerd is op dronken sturen door een verzekerde bestuurder

p 548
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 27 maart 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Bestuurders van twee betrokken motorrijtuigen – Aansprakelijkheid niet op grond van objectieve gegevens vast te stellen – Schade aan de verzekerde voertuigen – Iedere WAM-verzekeraar gehouden tot volledige vergoeding

p 550
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 21 september 2018

1. Onrechtmatige overheidsdaad – Gemeente – Veiligheidsverplichting – Inspanningsverbintenis – Abnormaal gevaar – Begrip – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Begrip – Aanwezigheid van spoor van modder en dierlijke mest op rijbaan

p 554
EHRM 21 november 2019

Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Vreemdeling – Transit­zone

door - J. Vernimmen, N. Verbrugghe| p 557
EHRM 25 juni 2019

Rechten van de mens – Recht op leven – Procedureel onderdeel – Ineffectiviteit onderzoek – Ernstig auto-ongeval – Recht op een eerlijk proces – Redelijke termijn

door - L. Reyntjens| p 559