Jaargang 84 nummer 15 van 12 december 2020

Artikelen

Het voorlopig bewind en het vennootschaps-, respectievelijk het ondernemingsbelang

K. Byttebier, N. Sneyers|p 562

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 juni 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafvordering – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Vrijstelling personen die juridische tweedelijnsbijstand genieten – 2. Strafvordering – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Vrijstelling personen die juridische tweedelijnsbijstand genieten

p 577
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijsmiddelen – Onderhandse akte – Uitzondering – Akte uitgaande van kooplieden – Uitzondering verbonden met de aard van de verbintenis en niet met de hoedanigheid van de ondertekenaar

met noot| p 577
Hof van Cassatie 05 maart 2020

Bewijs – Burgerlijke zaken – Getuigenverhoor – Beoordelingsbevoegdheid feitenrechter

p 577
Hof van Cassatie 20 februari 2020

Onverschuldigde betaling – Tussenpersoon die voor rekening van een particuliere persoon een in strijd met het Unierecht gedane heffing aan de Staat heeft betaald – Door particuliere persoon aangesproken tot terugbetaling van ten onrechte ontvangen bedragen – Bijzondere vervaltermijn waarbinnen deze persoon een eigen vordering tot terugbetaling tegen de Staat kan instellen

met noot| p 577
Hof van Cassatie 05 december 2019

Verbintenis – Voorwaarde – Potestatieve voorwaarde – Nietigheid – Vereiste – Voorwaarde die uitsluitend afhangt van de wil van degene die zich verbindt

p 578
Raad van State 12 mei 2020

Onderwijs – Tucht – a) Formele motivering – Algemene beginselen van behoorlijk bestuur – Formelemotiveringsplicht – Geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – b) Inhoud formelemotiveringsplicht in beroep – c) Afdoende motivering – Overname motivering van adviescommissie – Geen verplichting tot oorspronkelijk motiveren

p 578
Hof van Beroep Gent 27 juni 2019

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijsmiddelen – Schriftelijk bewijs – Onvolkomen kopie – Bewijslast – Loyauteit – Tegenwerking in plaats van medewerking – Gevolg

p 578
Hof van Beroep Gent 11 april 2019

Verbintenis – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Terbeschikkingstelling van gelden in het raam van een valse kredietakte – Doorgave van de gelden door de lener – Verrijking van de bestemmeling van de gelden – Aan de valse kredietakte vreemde oorzaak

p 582
Hof van Beroep Brussel 04 maart 2019

1. Verbintenis – Moratoire rente – Buitensporig – Matigingsbevoegdheid van rechter – 2. Overeenkomst – Bewijs – Buitengerechtelijke bekentenis – Uitvoering van de overeenkomst – Bewijs van de uitvoering – Bewijs van feiten – Alle middelen van recht – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – 3. Lastgeving – Schijnmandaat – Begrip – Voorwaarde voor toerekenbaarheid – 4. Verbintenis – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Subsidiair karakter – Bestaan van overeenkomst

p 583
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 07 februari 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Verkeersongeval – Arbeidsongeval – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM – Terugkaatsing van een paneel door botsing met een rijdende lijnbus – Slachtoffer – Betrokken motorrijtuig

p 588
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 09 november 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Overlijden – Huisvrouw – Geen bewijs dat waarde van verloren huishoudelijke arbeid groter is dan aandeel van gezinsinkomen dat aan persoonlijk onderhoud van overleden echtgenote werd besteed – Gevolg

p 590
Vredegerecht Antwerpen 14 november 2019

1. Overeenkomst – Kwalificatie – Door partijen aan hun rechtsverhouding gegeven kwalificatie – Niet bindend voor rechter – 2. Huur – Wederverhuringsvergoeding – Verhuurder die dekkingshuurovereenkomst sluit – Gevolg – Geen wederverhuringsvergoeding verschuldigd

p 592
Hof van Justitie 04 juli 2019

Dienstenrichtlijn – Richtlijn oneerlijke handelspraktijken – Toepassingsgebied – Begrip «handelspraktijken» – Hoger onderwijs – Erkenningsregeling – Verbod om zonder erkenning diploma’s met een graad (mastergraad) te verlenen

door - G. Straetmans| p 594
Hof van Justitie 26 februari 2019

Europese Unie – Vrij verkeer van kapitaal van betalingen – Art. 64, eerste lid VWEU – Temporeel element – «Bestaande» maatregel – Dwingende reden van algemeen belang – Voorkomen van belastingfraude en belastingontduiking – Evenredigheid – Uitwisseling van informatie

door - R. Smet| p 598