Jaargang 84 nummer 16 van 19 december 2020

Artikelen

Grondwettelijk Hof vernietigt art. 2:59, eerste lid, 3° (intern reglement) en art. 6:13, eerste lid, 4° (vermeldingen in oprichtingsakte coöperatieve vennootschap) WVV

A. Snyers|p 602

De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap: een aantal kanttekeningen bij de rechtsbescherming in het kader van de evaluatie- en tuchtprocedure en de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsrelatie in het vrij gesubsidieerd leer

E. Timbermont|p 603

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 juli 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Raad van State – Administratieve rechtscolleges – Cassatieberoep – Vormvoorwaarden – 2. Raad van State – Administratieve rechtscolleges – Cassatieberoep – Vormvoorwaarden

met noot| p 626
Hof van Cassatie 22 september 2020

Beroepsgeheim – a) Personen die tot het beroepsgeheim gehouden zijn – Orde der Artsen – b) Draagwijdte – Orde der Artsen – Mededelingen waaruit aanwijzingen blijken dat door een arts een inbreuk werd gepleegd op de regelgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering – Niet-absoluut karakter van de geheimhoudingsplicht

met noot| p 626
Hof van Cassatie 23 juni 2020

1. Douane en accijnzen – Bewijs – Controlemaatregelen voor brandstoffen – Verbod van gebruik van denaturanten of merkstoffen in brandstoffen voor verbrandingsmotoren – Verzuimsmisdrijf – 2. Misdrijf – Schulduitsluitingsgronden – Douane- en accijnzenmisdrijf – Dwaling en overmacht – Voorwaarden

met noot| p 626
Hof van Cassatie 11 mei 2020

Grondwet – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen – Discriminatie – Schadevergoeding – Werkelijke schade – Forfaitaire vergoeding – Zes maandlonen – Nietigverklaring – Arbeidsbetrekkingen – Werkgever – Werknemer

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 628
Hof van Cassatie 25 november 2019

Internationaal privaatrecht – Verzekering – Verkeersongeval met motorrijtuigen – Arbeidsongevallenverzekering – Subrogatierecht – Toepasselijk nationaal recht tot bepaling van het bestaan van een subrogatierecht of eigen recht en de aard en de omvang van de vordering – Art. 85, eerste lid EU Verordening nr. 883/224 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels – Verwijzingsregel – Verdrag van Den Haag inzake niet-contractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer

p 630
Raad van State 08 juni 2020

Gemeenschap en gewest – Bevoegdheid – Gewest – Dieren – Dierenwelzijn – Garantiecertificaat over de gezondheid van het dier – Verplichte overhandiging van gezondheidscertificaat bij verkoop – Bevoegdheidsverdelende regels – Zwaartepunt van de geregelde rechtssituatie – Garantiecertificaat met dierenwelzijn als hoofdzakelijke doelstelling – Consumentenbescherming subsidiaire doelstelling – Gewestelijke bevoegdheid

p 631
Arbeidshof Brussel 10 december 2019

1. Ambtenarenrecht – Politiebeambte – Politievakbond – Syndicaal afgevaardigde – Vergoeding – Arbeidsovereenkomst – 2. Arbeidsovereenkomst – Verjaring – Vordering ontstaan uit een arbeidsovereenkomst – Vordering ex delicto – Materieel en moreel bestanddeel van het misdrijf

p 631
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 11 juni 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Compensatoire interest – Zonder aanvaardbare reden talmen met indienen van schade-eis – Fout – Gevolg – Aanwas van de interesten in deze periode niet verhaalbaar op de aansprakelijke

p 634
Vredegerecht Bree 03 oktober 2019

Huur – Sociale woning – Vereiste dat de kandidaat-huurder geen eigenaar noch vruchtgebruiker is van een woning of een perceel bestemd voor woningbouw – Huurder die op het ogenblik van het sluiten van het contract niet aan deze voorwaarde voldeed – Recht van sociale huisvestigingsmaatschappij om huurovereenkomst op te zeggen – Geen vereiste van kwade trouw van huurder

p 636
Hof van Justitie 05 november 2019

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Inbreukprocedure – Poolse gerechtelijke hervormingen – Art. 19, eerste lid, tweede alinea, VEU – Art. 47 Handvest – Rechterlijke onafhankelijkheid – Art. 157 VEU – Richtlijn 2006/54 – Verbod op discriminatie op grond van geslacht

door - M. Leloup| p 639