Jaargang 84 nummer 17 van 26 december 2020

Artikelen

Woningentekort kan vergunningsplicht voor Airbnb-verhuur verantwoorden

B. Devolder|p 642

Verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van uitleverings-, overleverings- en overdrachtsprocedures aan het Internationaal Strafhof: eigen regimes, afzonderlijke regelen

S. Dewulf|p 643

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 juli 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Raad van State – Belang – Actueel belang – Verstrijken wervingsreserve – 2. Raad van State – Belang – Actueel belang – Verstrijken wervingsreserve

p 666
Hof van Cassatie 04 juni 2020

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Vermoedens – Feitelijke vermoedens – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – 2. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Bevoegdheid van de vereffeningsrechter – Geschillen of moeilijkheden die voortvloeien uit de bezwaren vastgesteld in het proces-verbaal bedoeld in art. 1223, § 3, eerste lid Ger.W. – Kapitalisatie van interest verschuldigd op de door een deelgenoot te betalen oplegsom

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 666
Hof van Cassatie 27 april 2020

Bewijs – Burgerlijke zaken – Authentieke akte – Weerlegging van authentieke vermeldingen – Valsheidsprocedure – Noodzaak

p 670
Hof van Cassatie 09 maart 2020

Onverschuldigde betaling – Algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag verrijken – Vergoedingsplicht – Verrijking verminderd door omstandigheden die niet aan de verrijkte zijn toe te rekenen – Enkel rekening te houden met het resterende gedeelte van de verrijking – Gevolg

p 671
Raad van State 18 juni 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Vervanging onderaannemer – Akkoord van de aanbestedende instantie tot vervanging van onderaannemer – Uitvoering van een gesloten overeenkomst – Uitvoering van de overheidsopdracht – Geen beslissing tot nieuwe opdracht – Rechtsmacht – Bevoegdheid van de justitiële rechter

p 671
Hof van Beroep Gent 10 december 2018

1. Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Regelingsakte – Onderhoudsbijdrage – Wijzigbaarheid – Vóór 1 september 2007 gesloten overeenkomst – Toepasselijkheid regels van het verbintenissenrecht – 2. Rechtsmisbruik – Criteria – Veroorzaakte schade buiten verhouding tot voordeel houder van het recht – Beoordeling

met noot| p 671
Burgerlijke Rechtbank Leuven 19 februari 2020

1. Verjaring – Onverschuldigde betaling – Tienjarige verjaringstermijn – Aanvangspunt – 2. Onverschuldigde betaling – Toepassingsvoorwaarden – Een betaling en het onverschuldigd karakter ervan – Bewijslast – 3. Grondwettelijk Hof – Gevolgen vernietigingsarrest – Bestuurshandelingen die op basis van de vernietigde bepaling werden gesteld – Geen automatisch verlies van rechtsgeldigheid – Beroepsmogelijkheden – 4. Bestuurshandeling – Onterechte toepassing van bepaalde wettelijke voorschriften – Geen aantasting van rechtsgeldigheid van bestuurshandeling

p 674
Vredegerecht Antwerpen 16 januari 2020

1. Taalgebruik – Gerechtszaken – Stuk in andere taal dan die van de rechtspleging – Geen vrijstelling van verplichting van de rechter om kennis te nemen van deze stukken – Rechter die de taal niet kent waarin de stukken zijn gesteld – Verplichting om voor vertaling te zorgen – 2. Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Sanctie – Niet-uitoefenen van een recht gedurende een zekere tijd – Gevolg – 3. Huur – Kosten en lasten – Beding dat bepaalde kosten als huurkosten worden beschouwd – Gevolg – 4. Woninghuur – Waarborgsom – a) Regeling van dwingend recht – b) Gemiddelde marktrentevoet – Objectief gegeven

p 678