Jaargang 84 nummer 18 van 02 januari 2021

Artikelen

Wachten op een coronawet

P. Popelier|p 682

Dierenwelzijn in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

E. Verniers|p 683

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 24 september 2020

Bemiddeling – Mogelijkheid om als bemiddelaar op te treden – Mogelijkheid om als collaboratieve onderhandelaar op te treden – Vrijheid van ondernemen – Vrije keuze van raadsman – Terugtrekkingsplicht

p 698
Hof van Cassatie 05 oktober 2020

1. Schenking – Schenking onder last – Niet-nakoming van de last door de begiftigde – Keuze voor de schenker om hetzij de uitvoering van de last hetzij de herroeping of ontbinding van de schenking na te streven – Geen combinatie – 2. Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Rechter die zijn beslissing baseert op elementen waarvan de partijen mochten verwachten dat de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken – 3. Lastgeving – Rekenschaps- en verantwoordingsplicht van lasthebber – Kwijting – Bewijs – In de regel schriftelijk – Uitzondering in geval van morele onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te verschaffen – Vertrouwensrelatie tussen lastgever en lasthebber – Controlemogelijkheid van de lastgever

p 698
Hof van Cassatie 29 september 2020

1. Strafuitvoering – Rechtspositie gedetineerde – Externe rechtspositie van de veroordeelde tot een vrijheidsstraf – a) Gelijkenissen tussen de onderbreking van de strafuitvoering bij toepassing van art. 6 Corona-KB nr. 3 en de bestaande strafmodaliteiten – b) Strafmodaliteiten die de strafuitvoering schorsen – Onderbreking van de strafuitvoering bij toepassing van art. 6, § 2, Corona-KB nr. 3 – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafuitvoering – Onderbreking van de strafuitvoering bij toepassing van art. 6, § 2, Corona-KB nr. 3 – Schorsing van de strafuitvoering – Ongrondwettigheid

met noot| p 699
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Vereffening en verdeling – Deelakkoord – Procedure – Nieuw art. 1214 Ger.W. – Overgangsregeling – Temporele werking – Toepasselijkheid op een oude vereffening-verdeling

met noot| p 700
Hof van Cassatie 28 mei 2020

Rechtsbijstand – Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Enkel door de procureur-generaal bij het hof van beroep

p 701
Hof van Cassatie 09 maart 2020

Vereffening en verdeling – Nevenprocedure – Voorwaarden – Losstaande vordering – Geen invloed op de omvang van de onverdeeldheid op de wijze van verdeling ervan – Reeds ingesteld in het raam van de vereffening-verdeling

p 701
Hof van Cassatie 11 oktober 2018

Faillissement – Procedure – Rechtsvorderingen in te stellen tegen de curatoren – Na faillissement tegen de gefailleerde persoonlijk ingestelde rechtsvordering – Onontvankelijk

met noot van - C. Haspeslagh| p 701
Raad van State 30 oktober 2020

Raad van State – Wetten, decreten en besluiten – COVID-19 – Crisisbeheer – Civiele veiligheid – Legaliteitsbeginsel – ­Eigendomsrecht – Vrijheid van handel en nijverheid – Gelijkheidsbeginsel

p 706
Hof van Beroep Antwerpen 04 mei 2020

Erfrecht – Nalatenschap – Onderzoek naar het onbeheerde karakter – Gerechtelijk bewindvoerder – Opdracht – Finalisering van de verkoop van woning

p 706
Hof van Beroep Gent 22 april 2019

Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Voorwaarden – Draagwijdte – Beslissing over een betwist punt en de noodzakelijke grondslag van de beslissing

met noot| p 706
Hof van Beroep Antwerpen 03 oktober 2018

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Gemeenschappelijk vermogen – Vergoedingsrekeningen – Lening ten behoeve van het eigen vermogen – Afbetalingen met gemeenschapsgelden – Tijdstip van ontstaan van het recht op vergoeding – Toepasselijk recht – Herwaardering

p 711
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent 14 mei 2019

Faillissement – Gevolgen – Inkomsten uit arbeidsprestaties door de gefailleerde geleverd na het faillissement – Geen deel van de faillissementsboedel

met noot| p 713
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 11 oktober 2018

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – a) Noodzakelijke voorwaarde – Geen verdere selectie – b) Vaststelling door de feitenrechter – c) Redenering van het rechtmatig alternatief

p 715
EHRM 09 juli 1019

Rechten van de mens – Recht op leven – Procedurele verplichting – Europees aanhoudingsbevel

door - J. Callewaert| p 718
EHRM 08 juli 1019

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Ne bis in idem – Openbaar ministerie – Minnelijke schikking

door - B. Nelissen| p 719