Jaargang 84 nummer 19 van 09 januari 2021

Artikelen

De juridische krijtlijnen voor een verblijfs(duur)-voorwaarde voor sociale uitkeringen

H. Verschueren|p 722

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 februari 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafvordering – Verdachte – Informatieplicht – Medewerkingsplicht – Verbod van zelfincriminatie – 2. Strafvordering – Verdachte – Informatieplicht – Medewerkingsplicht – Verbod van zelfincriminatie

met noot| p 743
Hof van Cassatie 11 september 2020

Internationaal privaatrecht – Betekening – Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken – Artt. 9 en 14 – Datum van betekening

met noot| p 743
Hof van Cassatie 28 mei 2020

Marktpraktijken – Vordering tot staken – Beroepsvereniging – Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten – Aanmatigen beroepstitel

p 743
Hof van Cassatie 27 april 2020

Koop – Verborgen gebreken – Vrijwaringsverplichting van de verkoper – Voorwaarden – Gebrek in de kiem aanwezig

met noot| p 744
Hof van Cassatie 09 maart 2020

Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Syntheseconclusie – Niet hernomen verweer uit een eerdere conclusie

p 744
Raad van State 30 juni 2020

Raad van State – Belang – Representatieve vakorganisaties – Protocol van niet-akkoord – Resultaat van voorafgaande onderhandelingen niet afgewacht – Miskenning prerogatieven

p 744
Hof van Beroep Gent 29 november 2018

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Opgave

met noot van - A. Hendrickx| p 744
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 16 juni 2020

Beslag en executie – Bewarend beslag – Bewarend beslag op eigen gezag – Niet mogelijk op basis van een proces-verbaal dat door de diensten van de schuldeiser zelf werd opgesteld – Bewarend beslag met rechterlijke machtiging – Spoedeisendheid – Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering – Beoordelingsbevoegdheid van beslagrechter – Grenzen

p 750
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 08 maart 2019

1. Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Kort geding – Voorzitter van de rechtbank waar de gevraagde maatregelen uitvoering moeten krijgen – 2. Kort geding – Bevoegdheid – Vereiste van spoedeisendheid – Begrip – Zowel bij instellen van de vordering als op het ogenblik van de uitspraak – Beoordelingselement – Gedrag van de eisende partij – Zelf de toestand van spoedeisendheid in het leven geroepen – Gevolg – Eisende partij die de aangevoerde dringende noodzakelijkheid zelf heeft uitgelokt – Gevolg – Dringend karakter van de gevorderde maatregel – Herstel van opgezegde overeenkomst van onbepaalde duur – Onmogelijk

p 753
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 23 maart 2018

Huur – Pluraliteit van huurders – Bedongen hoofdelijkheid en ondeelbaarheid – Beëindiging van samenwoning van huurders – Geen wijziging van verbintenissen – Geen hoofdelijke gehoudenheid voor bezettingsvergoeding

p 757
Vredegerecht Bree 16 juli 2020

Huur – Tenietgaan van het gehuurde goed – Volledig tenietgaan in de zin van art. 1722 BW – Onmogelijkheid het genot van het gehuurde goed te verschaffen – Onmogelijkheid in de persoon van de verhuurder – Tijdelijk gemis van rustig huurgenot door noodgedwongen sluiting van handelszaak ten gevolge van de coronamaat­regelen – Feitelijke stoornis door derden – Geen vrijwaringsverbintenis van verhuurder

p 759