Jaargang 84 nummer 20 van 16 januari 2021

Artikelen

Het via e-mail aan een rechter zenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan

H. Vanhees|p 762

De doorwerking van het Europees recht in het burgerlijk procesrecht: niets dan uitdagingen

J. Van Doninck|p 763

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 februari 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Algemene vergadering – Vereiste meerderheden – Eenparigheid van stemmen voor beslissing tot afbraak of volledige heropbouw van het gebouw – Uitzondering – Vier vijfde van de stemmen om redenen van hygiëne of veiligheid of als de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig is – 2. Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Algemene vergadering – Vereiste meerderheden – Eenparigheid van stemmen voor beslissing tot afbraak of volledige heropbouw van het gebouw – Uitzondering – Vier vijfde van de stemmen om redenen van hygiëne of veiligheid of als de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig is

met noot van - C. Willemot| p 771
Hof van Cassatie 10 februari 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Begrip bestuurder

p 777
Hof van Cassatie 27 januari 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM – Begrip betrokkenheid

p 777
Hof van Cassatie 27 januari 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM – Begrippen «ongeval» en «de gevolgen heeft gewild»

p 777
Hof van Cassatie 27 januari 2020

Verzekering – Verjaring – Begrip «rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringsovereenkomst» – Levensverzekering tak 23 – Vordering wegens aanzienlijke verliezen van de onderliggende activa

p 778
Hof van Cassatie 05 november 2019

Onderzoek in strafzaken – Verhoor – Begrip – Spontane verklaringen of aanwijzingen van een persoon die op zijn gedrag of situatie wordt aangesproken door een daartoe bevoegde ambtenaar – Administratieve controle

met noot| p 778
Raad van State 08 juni 2020

Algemene rechtsmiddelen – Algemeen – Non ultra petita – Geen algemeen rechtsbeginsel

p 778
Hof van Beroep Gent 22 maart 2018

Testament – Internationaal testament – Bevoordeling van de notaris die aan de totstandkoming ervan meewerkt – Kennis van de bevoordeling – Art. 8, eerste lid wet notarisambt – Sanctie – Partiële nietigheid

p 779
Hof van Beroep Antwerpen 20 maart 2018

Schenking – Volmacht – Authentiek karakter

p 783
Hof van Beroep Gent 14 december 2017

Vereffening en verdeling – Nalatenschap – Verdeling in natura – Hindernissen op het stuk van ruimtelijke ordening en stedenbouw – Mogelijkheid om de hindernissen te verhelpen – Loyale medewerking van de partijen – Taak van de notaris-vereffenaar

p 786
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 25 juni 2018

Verzekering – Regres van de verzekeraars op de verzekerde – Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen – Regresvordering van de WAM-verzekeraar op de verzekerde – Kennisgeving door lasthebber externe schadebeheerder verzekeraar – Regresrecht wegens opzettelijk veroorzaakt schadegeval – Bewijslast op de verzekeraar

p 791
Vredegerecht Meise 18 oktober 2018

Europese Unie – Consumentenbescherming – Onrechtmatige bedingen – a) Verstek van de verweerder – Ambtshalve toepassing door de nationale rechter – b) Schadebedingen – Wederkerigheidsvereiste – Draagwijdte – Sanctie – Nietigheid van het schadebeding, maar niet van de andere clausules van de overeenkomst

p 794
Hof van Justitie 09 juli 2020

Europese Unie – Rechtsbescherming – Prejudiciële procedure – Art. 267 VWEU – Begrip «rechterlijke instantie» – Onafhankelijkheid van de betrokken nationale instantie – Benoeming, beoordeling en bevordering door uitvoerende of wetgevende macht – Algemene Verordening Gegevensbescherming – Art. 4, punt 7 – Begrip «verwerkingsverantwoordelijke»

door - M. Leloup| p 796
Hof van Justitie 10 juli 2019

Europese Unie – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Brussel Ibis-verordening –Rechterlijke bevoegdheid – Actio pauliana – Art. 24, punten 1 en 5 – Art. 7, punt 1

door - M. Poesen| p 797

Kanttekeningen

Deugdelijk recht

F. Judo