Jaargang 84 nummer 21 van 23 januari 2021

Artikelen

Naar het einde van de cassatierechtspraak «zonder voorwerp» inzake de administratieve vrijheidsberoving van vreemdelingen

L. Denys|p 802

Rechtspraak

Hof van Cassatie 30 juni 2020

1. Onderzoek in strafzaken – Prejudicieel geschil – Vordering wegens laster – Aangetijgd feit dat het voorwerp is van een strafvordering – Beoordeling van het voor laster vereiste kwaadwillig opzet – 2. Laster en eerroof – Schorsing van de vordering wegens laster – Vaststelling van de afwezigheid van bezwaren over het kwaadwillig opzet – Geen schorsing vereist

met noot| p 816
Hof van Cassatie 27 april 2020

Verjaring – Middel van verjaring – Afstand van verjaring – Vermoeden

p 816
Hof van Cassatie 27 april 2020

Nationaliteit – Beletsel wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon – Negatief advies van procureur des Konings – Opsomming van dergelijke feiten – Niet exhaustief – Beoordelingselementen – Moraliteit en respect voor de Belgische wetten en normen

p 816
Hof van Cassatie 12 maart 2020

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Voorwaarden – Hulppersoon – Begrip – Voorwaarden waaronder hulppersoon door wederpartij op buitencontractuele grondslag aansprakelijk kan worden gesteld

p 817
Raad van State 07 juli 2020

Tuchtrecht – Tuchtstraffen – Formulering concreet strafvoorstel – Mate van verplichting tot een dergelijke formulering – Geen benadeling

p 817
Hof van Beroep Gent 29 november 2019

1. Geneesmiddel – Voorschrift – Aard van het geschrift – Eenmalige uitvoering van het voorschrift – 2. Valsheid in geschrifte – a) Beschermd geschrift – Voorschrift van een arts met betrekking tot een geneesmiddel – Geschrift dat zich opdringt aan de openbare trouw – Namaking van een geschrift – Gefotokopieerd voorschrift – b) Bijzonder opzet – Bedrieglijke intentie – Gebruik van een gefotokopieerd voorschrift voor een geneesmiddel – Mogelijk nadeel – Vertrouwen in de farmaceutische zorg

met noot| p 817
Hof van Beroep Gent 06 juni 2019

Sociaal strafrecht – Onjuiste of onvolledige verklaringen betreffende de sociale voordelen – Samenwoning – LAT-relatie – Financieel-economische voordelen – Leefloon en maatschappelijke integratie – Leefloon – Ziekte- en invaliditeitsverzekering – Ziekte-uitkeringen

met noot| p 820
Hof van Beroep Gent 20 december 2018

Sociale huisvesting – Domiciliefraude – a) Verplichting voor de huurder van een sociale woning om zijn hoofdverblijfplaats te hebben in die woning – Feitelijke beoordeling door de rechter – b) Verplichting voor de huurder van een sociale woning om de wijziging van de personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze betrekken, onmiddellijk mee te delen aan de verhuurder – Moreel element – c) Schadeloosstelling van de sociale huisvestigingsmaatschappij – Begroting van de materiële schade

met noot| p 823
Hof van Beroep Gent 14 december 2018

Misdrijf – a) Rechtvaardigingsgronden – Wettige verdediging – Voorwaarden – Ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander – Doodslag gepleegd bij een drugsdeal – Dader van de doodslag die meester wil blijven van de situatie – b) Verschoningsgronden – Uitlokking – Voorwaarden – Zware gewelddaden die de vrije wil van een normaal en redelijk persoon in het gedrang brengen – Doodslag gepleegd bij een drugsdeal – Dader van de doodslag die meester wil blijven van de situatie

met noot| p 826
Burgerlijke Rechtbank Leuven 02 oktober 2019

Minderjarige – Recht op persoonlijk contact – Grootouders – Belang van het kind – Weigering

met noot van - L. Hendrikx| p 830
Vredegerecht Gent 19 november 2018

1. Verbintenis – Voorwaarde – Opschortende voorwaarde – Contractueel bedongen huurwaarborg – Geen opschortende voorwaarde – 2. Huur – Huurwaarborg – Beding dat huurcontract automatisch ontbonden wordt bij gebrek aan betaling van de huurwaarborg – Uitdrukkelijk ontbindend beding – Nietig

p 835
Hof van Justitie 09 juli 2020

Europese Unie – Internationaal privaatrecht – Internationale bevoegdheid – Brussel I – Brussel Ibis – Verordening 1215/2012 – Onrechtmatige daad – Schadebrengend feit – Plaats van het intreden van de schade – Primaire schade – Financieel verlies – Vermogensschade – Manipulatiesoftware – Prejudiciële vraag

door - T. Kruger| p 837
Hof van Justitie 02 april 2020

Europese Unie – EER-Overeenkomst – Non-discriminatie – Vrij verrichten van diensten – Werkingssfeer – Overeenkomst tussen EU, IJsland en Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis – Overeenkomst betreffende de procedures voor overlevering tussen enerzijds de lidstaten van de EU en anderzijds IJsland en Noorwegen – Uitlevering aan een derde staat van een IJslands staatsburger – Bescherming van de onderdanen van een lidstaat tegen uitlevering – Geen gelijkwaardige bescherming van onderdanen van een andere lidstaat – IJslands staatsburger die krachtens het nationale recht asiel heeft gekregen alvorens de IJslandse nationaliteit te verwerven – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging gebaseerd op de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Controle of is voldaan aan de waarborgen van art. 19, tweede lid Handvest Grondrechten

door - V. Glerum| p 837