Jaargang 84 nummer 22 van 30 januari 2021

Artikelen

Videoconferenties voor minderjarige verdachten

B. De Smet|p 842

Het nieuwe goederenrecht (deel I)

D. Gruyaert, S. Demeyere|p 843

Rechtspraak

Hof van Cassatie 22 september 2020

1. Hof van assisen – Preliminaire zitting – a) Opmerkingen over de getuigenlijst van de procureur-generaal of de partijen – Arrest van de preliminaire zitting – b) Aanvoeren van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden of gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering – Conclusie die uiterlijk op de preliminaire terechtzitting moet worden neergelegd – 2. Rechten van de Mens – Vermoeden van onschuld – Debatten voor het hof van assisen – Misdrijf waarvoor de beschuldigde niet is vervolgd en waarvoor hij niet definitief is veroordeeld

met noot| p 853
Hof van Cassatie 25 februari 2019

Eigendom – Incorporatie – Natrekking – Onroerendmaking

met noot van - V. Sagaert| p 853
Hof van Beroep Gent 22 november 2018

Testament – Oorzaak – Verval – Huwelijk ten tijde van de redactie van het testament – Echtscheiding ten tijde van het overlijden van de testator

p 856
Hof van Beroep Gent 17 mei 2018

Vereffening en verdeling – a) Procedure – Wet van 13 augustus 2011 – Artt. 1214, § 1 en 1216 Ger.W. – Toepassing in de tijd – Onmiddellijke toepasselijkheid op vereffeningen-verdelingen waarvoor het rechterlijk bevel dateert van vóór 1 april 2012 – b) Dading – Transactionele verdeling – Aanvechtbaarheid – Wilsgebreken – Benadeling

met noot| p 860
Hof van Beroep Gent 29 maart 2018

Erfrecht – Giften – Erfenisbejaging – Art. 909 BW – Rechtsonbekwaamheid om giften te ontvangen – Toepassingsgebied – Thuiszorgverlening zonder medische component

p 863
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 24 januari 2020

Pacht – Verplichte voorafgaande verzoeningspoging – Afzonderlijke, op zichzelf staande procedure – Niet van openbare orde maar van dwingend recht ter bescherming van beide partijen – Betwisting territoriale bevoegdheid op verzoeningszitting – Gevolg – Proces-verbaal van niet-verzoening

p 869
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 18 februari 2019

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Toekomstige schade – Kapitalisatieberekening – Voorwaarde – Bepalen van de juiste parameters – Kapitalisatie van bepaald dagbedrag – Forfaitaire vergoedingswijze

p 872
Vredegerecht Antwerpen 27 juni 2019

Handelshuur – Vervreemding van het verhuurde goed – Niet-geregistreerde huurovereenkomst – Huurder die het gehuurde goed minstens zes maanden in gebruik heeft – Juridische analyse – Cessie van schuldvordering en beding ten behoeve van een derde – Contractuele wanprestatie door huurder gepleegd vóór de vervreemding – Geen mogelijkheid voor verhuurder om de ontbinding te vorderen

p 873
EHRM 31 maart 2020

Rechten van de mens – Verbod van foltering of onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing – Psychische aandoening – Internering – Gewone gevangenis – Gebrek aan aangepaste zorg

door - L. Claes| p 878
EHRM 05 september 2019

Rechten van de mens – Recht op leven – Ontvoering – Materiële rechtsverplichting – Preventieve bescherming – Procedurele rechtsverplichting – Onderzoek naar overlijden

door - V. Verbelen| p 879