Jaargang 84 nummer 23 van 06 februari 2021

Artikelen

Coronavaccin bij bewind over de persoon: altijd vragen, maar niet aan de vrederechter

D. Scheers, C. Scheers|p 882

Het nieuwe goederenrecht (deel II)

D. Gruyaert, S. Demeyere|p 883

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 november 2020

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Strafuitvoeringsrechtbank – 2. Straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Beveiligingsperiode – Verbod van terugwerkende kracht

met noot| p 893
Hof van Cassatie 20 oktober 2020

1. Verzwarende omstandigheden – Deelneming aan diefstal – Kennis en aanvaarding van de verzwarende omstandigheden in de persoon van de deelnemer – Individuele toerekening – 2. Diefstal – a) Geweld of bedreiging – Kennis en aanvaarding van de verzwarende omstandigheid in de persoon van de deelnemer – Individuele toerekening – b) Gebruik van een voertuig om de vlucht te verzekeren – Kennis en aanvaarding van de verzwarende omstandigheid in de persoon van de deelnemer – Individuele toerekening

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 893
Hof van Cassatie 13 oktober 2020

1. Straf – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Btw-fraude – Niet-aangerekende btw – Afwezigheid van een btw-voordeel – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Voorziening in cassatie – Tussenarrest dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep enkel tegen het eindarrest – Middel dat de wettigheid bekritiseert van het tussenarrest

met noot| p 898
Hof van Cassatie 06 oktober 2020

Wegverkeer – Alcohol- en drugcontrole – Ademanalyse – Nauwkeurigheid van de resultaten – Foutmarge – Berekening

met noot| p 898
Hof van Cassatie 06 oktober 2020

Wegverkeer – Rijverbod – Beveiligingsmaatregel – Minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van een motorrijtuig – Bijlage 6 aan het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs – Mogelijkheid tot het opleggen van een rijverbod hoewel de persoon voldoet aan de minimumnormen

met noot| p 899
Hof van Cassatie 08 september 2020

Afpersing – Constitutieve bestanddelen – Toe-eigening van andermans goed of van een onrechtmatig voordeel ten nadele van een ander – Schuldvordering van de dader van de afpersing op het slachtoffer

met noot| p 899
Hof van Cassatie 07 november 2019

Overeenkomst – Voorwerp – Ongeoorloofd – Gevolg – Nietigheid – Ongeoorloofdheid ongedaan gemaakt of mogelijkheid om ongeoorloofdheid ongedaan te maken – Gevolg – Instandhouding van de overeenkomst

met noot van - S. Meys| p 900
Raad van State 17 juni 2020

Raad van State – Taalgebruik – Bestuurszaken – Bestuurstaalwet – Plan-Milieu-effectenrapport – Gemeentelijk bijzonder bestemmingsplan – Niet-technische samenvatting in het Nederlands – Schending van Taalwet niet tenietgedaan – Middel van openbare orde – Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof – Belang bij een middel van openbare orde

met noot| p 904
Hof van Beroep Gent 22 september 2020

1. Beroepsgeheim – Priester – Biechtgeheim – Draagwijdte – Zaken die de priester confidentieel bij het uitoefenen van zijn bediening heeft vernomen – 2. Schuldig verzuim – Persoon die op het punt staat zich van het leven te beroven – Plicht om hulp te verlenen – Ernstig gevaar waardoor het verzuim om hulp te verlenen gerechtvaardigd is – Priester die zich op het biechtgeheim beroept

met noot| p 905
Hof van Beroep Gent 18 februari 2020

Informaticacriminaliteit – Algemeen – Cam-kaart – Module waarbij onrechtmatig de geëncrypteerde signalen van betaaltelevisie worden ontsleuteld – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verkoper van de kaart

met noot| p 908
Hof van Beroep Gent 31 mei 2018

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Gemeenschapsstelsel – Renovatiewerken met gemeenschapsgelden aan de eigen woning van een ex-echtgenoot – Vergoeding – a) Bewijs – Voldoende concretisering – Deskundigenonderzoek – b) Begroting – Herwaardering – Geen meerwaarde die de kostprijs overschrijdt

p 911
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 26 oktober 2018

1. Verzekering – Vergoedingsregeling van de zwakke weggebruiker – Spoorvoertuig – Begrip verkeersongeval – Begrip betrokkenheid – Begrip ongeval en de gevolgen gewild hebben – 2. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Zaakschade – Beschadigde bril

p 913
Vredegerecht Antwerpen 05 december 2019

Overeenkomst – a) Rechtsverwerking – Geen grond tot tenietgaan van verbintenissen – Geen algemeen rechtsbeginsel – Gevolg – Geen verlies van recht om dit recht nadien nog op te vorderen – b) Bewijs – Minnelijke beëindiging – Gemeenrechtelijke regels

p 915

Wetgeving in kort bestek

  • Corona p 919
  • Reddingstrook – Gebruik van de openbare weg – Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer p 919
  • Corona p 919
  • Minnelijke onderhandelingstermijn – Vlaams Onteigeningsdecreet p 920