Jaargang 84 nummer 24 van 13 februari 2021

Artikelen

Woninghuur voelt zich niet thuis bij arbitrage

F. Van den Abeele, D. Willems|p 922

Hulpverlening aan minderjarigen in een verontrustende situatie

B. De Smet|p 923

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 26 november 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Overheidsopdrachten – Rechtsbescherming – Bevoegde rechter – 2. Overheidsopdrachten – Rechtsbescherming – Bevoegde rechter

met noot| p 944
Hof van Cassatie 09 oktober 2020

Vereniging zonder winstoogmerk – Collegialiteit onder bestuurders – Toezichtsplicht individuele bestuurder

p 944
Hof van Cassatie 09 oktober 2020

Vennootschap – Belangenconflicten – Niet-naleving belangenconflictenprocedure – Kennelijk grove fout

met noot| p 944
Hof van Cassatie 18 september 2020

1. Vennootschap – Bestuurder – Aansprakelijkheid – a) Voorlegging en neerlegging jaarrekening – Vermoeden van causaal verband – Bewijslast – b) Omvang schade – Bewijslast – c) Aansprakelijkheid voor RSZ-schulden bij faillissement krachtens oud art. 409, § 2 W.Venn. – Openbare orde – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Volstorting van kapitaal van vennootschap – Onzekerheid of twijfel na de bewijsvoering – Ten nadele van degene die de bewijslast draagt

p 944
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Vennootschap – Bestuurder – Aansprakelijkheid bij faillissement – Oud art. 530, § 2 W.Venn. – a) Openbare orde – Onmogelijkheid om te berusten – b) Omvang van gehoudenheid bestuurder – Onaantastbare beoordeling van feitenrechter

p 945
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Vennootschap – Nietigheid – Besluit van vennootschapsorganen – Uitwerking tot aan de nietigverklaring

p 945
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Vennootschap – Vennootschap onder firma – Oude artt. 204 en 209 W.Venn. – Overdracht van deelneming – Gehoudenheid vennoot na overdracht deelneming

p 946
Raad van State 19 augustus 2020

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Toekenning van een vergunning voor een apotheek en beslissing tot registratie ervan – Uitreiking van registratieattest – Uitholling van appreciatiemarge – Gebonden bevoegdheid – Geen geschil over subjectief recht – Rechtsmacht Raad van State

met noot| p 946
Hof van Beroep Gent 15 juni 2020

Vervoer – Verplichte borgstelling voor vervoerders – Toepassingsgebied – Schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan met de activiteit van vervoer of met een verhuurd voertuig – Levering van brandstof

p 946
Hof van Beroep Gent 29 maart 2018

Erfrecht – Nalatenschap – Inbezitstelling – Eigenhandig testament – Algemeen legaat – Betwiste nalatenschapscontext – Prima facie-beoordeling door de familierechter

p 948
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde 08 oktober 2020

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming – Overname van werknemers – Keuze van de verkrijger – Strijdigheid van nationale wettelijke regeling met Europese richtlijn – Financiële verplichtingen inzake vakantiegeld en dertiende maand van overgenomen werknemers

p 951
Vredegerecht Meise 28 januari 2019

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Verstek – Taak van de rechter – Ambtshalve nagaan of de rechtsregels van openbare orde en goede zeden van toepassing zijn – 2. Wetboek van Economisch Recht – a) Onderneming – Vereniging van mede-eigenaars – b) Schadebeding – Wederkerigheidsvereiste – Niet-naleving – Nietigheid

met noot van - F. Van In| p 954
Hof van Justitie 12 december 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Geslachtsdiscriminatie – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid – Richtlijn 79/7/EEG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Nationale wettelijke regeling die voorziet in het recht op een pensioentoeslag voor vrouwen die ten minste twee biologische of geadopteerde kinderen hebben en die een op premie- of bijdragebetaling berustend pensioen voor duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangen – Niet-toekenning van dit recht aan mannen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden – Directe discriminatie op grond van geslacht

door - D. Cuypers| p 957
Hof van Justitie 13 juni 2019

Europese Unie – Burgerschap van de Unie – Artikelen 18, 21 en 165 VWEU – Reglement van een sportbond – Deelname aan het nationaal kampioenschap van een lidstaat door een amateuratleet die de nationaliteit van een andere lidstaat bezit – Verschillende behandeling op grond van nationaliteit – Beperking van het vrije verkeer

door - J.-K. Sluijs| p 959