Jaargang 84 nummer 25 van 20 februari 2021

Artikelen

De regulering van artificiële intelligentie (deel 1) – Een algemene stand van zaken en een analyse van enkele vraagstukken inzake consumentenbescherming

M. Fierens, E. Van Gool, J. De Bruyne|p 962

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 november 2020

1. Rechten van de mens – Onafhankelijke rechter – Onpartijdige rechter – Rechter in ondernemingszaken – Verenigbaarheid met beroep van advocaat – 2. Hoven en rechtbanken – Samenstelling – Ondernemingsrechtbank – Rechter in ondernemingszaken – Verenigbaarheid met beroep van advocaat

met noot| p 981
Hof van Cassatie 07 december 2020

1. Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Wettigheidscontrole door elk rechtsprekend orgaan – 2. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Vereiste van rechtmatig belang – Loutere fout dat eiser zich in een ongeoorloofde toestand bevindt – Sluit rechtmatig belang niet uit

p 981
Hof van Cassatie 14 mei 2020

Onroerende publiciteit – Overschrijving van akten tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten – Vereiste voor tegenwerpelijkheid aan derden – Begrip derden – Personen met een conflicterend zakelijk recht op de betrokken goederen of die hun verhaalsrechten op die goederen hebben laten gelden – Belastingheffende overheid bij het heffen van een belasting ten laste van de eigenaar of de zakelijk gerechtigde van een onroerend goed – Geen derde

met noot van - B. Verheye| p 982
Hof van Cassatie 07 mei 2020

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Ambtshalve toepassing van aanvullend recht – Recht van verdediging

met noot| p 985
Hof van Cassatie 27 april 2020

Burgerlijke rechtspleging – Vordering – Voorwerp – Begrip – Vordering tot schadevergoeding ingevolge een niet-verworven voordeel of een geleden nadeel – Toekenning van vergoeding voor verlies van een kans op het verwerven van dit voordeel of het vermijden van dit nadeel – Geen wijziging van voorwerp van de vordering

met noot| p 986
Hof van Cassatie 10 februari 2020

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Tussenvordering tot tussenkomst en vrijwaring – Eigen procesverhouding – Afzonderlijke beoordeling van de rechtsplegingsvergoeding

p 986
Hof van Cassatie 14 februari 2019

1. Betekening en kennisgeving – Kennisgeving – Termijn – Berekening – Bewijs – 2. Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Termijnen – Laattijdigheid – Sanctie – Wering uit het debat – Afstand

p 986
Raad van State 13 augustus 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – a) Rechtsmacht – PPS-project – Eerste verwerende partij administratieve overheid – Tweede verwerende partij private rechtspersoon – Overheidsopdracht wordt «getrokken» door administratieve overheid – Enkel administratieve overheid beschouwd als verwerende partij – b) Referenties – Opdracht voor werken – Grote pakketten dienstverlening – Vereiste attest van goede uitvoering niet voorgelegd – Doel van bepaling waarin vereiste is opgenomen evenwel bereikt

p 987
Hof van Beroep Antwerpen 17 november 2020

1. Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Verstek – Zelfde taak als bij rechtspleging op tegenspraak – 2. Testament – a) Algemeen legaat – Verwerping – Gevolg voor de lasten intuïtu personae – Legaat – Duolegaat – Vrijstelling van erfbelasting voor de wettelijke erfgenaam

p 987
Hof van Beroep Gent 15 oktober 2019

1. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Partij die rechtsmiddelen aanwendt tegen de beslissing van de eerste rechter waarbij akte werd verleend van het tussen partijen gesloten akkoord – Geen belang – 2. Verbintenis – Voorwaarde – Opschortende voorwaarde – Gevolg – Voorwaarde waarvan definitief vaststaat dat ze niet in vervulling gaat – Gevolg

p 989
Arbeidshof Antwerpen, afd. Antwerpen 08 oktober 2019

Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsprocedure – Procedure – Verkoop onroerend goed in mede-eigendom – Vereiste – Voorafgaandelijk opleggen van gerechtelijke aanzuiveringsregeling

p 991
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 13 maart 2020

Handelstussenpersonen – Agentuur – Arbitrage – Belgische Handelsagentuurwet – Geen bepalingen van bijzonder dwingend recht

met noot| p 992
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Aalst 03 oktober 2019

1. Burgerlijke rechtspleging – Ontvankelijkheid – Vermelding van rechtsgrond – Geen vereiste – Materiële vergissing in vermelding van het toepasselijke wetsartikel – Gevolg – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Metalen poort die op wegdek van autoweg terechtkomt

p 995
EHRM 24 oktober 2019

Rechten van de mens – Gelijkheid en niet-discriminatie – Recht op eigendom – Gendergelijkheid – Sociale huisvesting – Beperking – Huiselijk geweld

door - V. Verbelen| p 998
EHRM 17 oktober 2019

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Camerabewaking zonder instemming werknemers

door - L. Martens| p 999