Jaargang 84 nummer 26 van 27 februari 2021

Artikelen

De elektronische algemene vergadering van een vennootschap, VZW en IVZW verduidelijkt ingevolge COVID-19

S. Deschepper|p 1002

De regulering van artificiële intelligentie (deel 2) – Een analyse van buitencontractuele aansprakelijkheid

E. Van Gool, J. De Bruyne, M. Fierens|p 1003

Rechtspraak

Hof van Cassatie 05 oktober 2020

Arbeidsovereenkomst – Huisarbeider – Telewerker – Geschreven overeenkomst – Forfaitaire kostenvergoeding

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1025
Hof van Cassatie 15 juni 2020

Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Vergoeding – Conventionele vastheid van de dienstbetrekking – Collectieve arbeidsovereenkomst verzekeringssector – Voorafgaande informatie van de werknemer en raadpleging van de vakbondsafvaardiging

p 1027
Hof van Cassatie 15 juni 2020

Arbeidsovereenkomst – Opzeggingstermijn – Vrijstelling van arbeidsprestaties – Opzeggingsvergoeding – Recht – Loon – Commissieloon

met noot| p 1028
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Ongedaanmaking – Ontbreken van iedere rechtsgrond voor zowel de verrijking als de correlatieve verarming – Verrijking gebaseerd op de wil van de verarmde – Niet ongerechtvaardigd – Voorwaarde – Wil om een definitieve vermogensverschuiving in het voordeel van de verrijkte tot stand te brengen

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1028
Hof van Cassatie 15 oktober 2018

Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misbruik van recht – Kennelijk onredelijk ontslag – Willekeurig ontslag – Noodwendigheden inzake de werking van de onderneming – Economische redenen – Bewijslast – Beoordeling van de opportuniteit van het ontslag

met noot| p 1033
Hof van Cassatie 15 oktober 2018

Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misbruik van recht – Kennelijk onredelijk ontslag – Willekeurig ontslag – Rechtsbegrip – Rechterlijke toetsing – Gedrag van de werknemer – Fout

met noot| p 1034
Raad van State 09 januari 2020

Overheidsopdrachten – Beroep tegen gunningsbeslissing – Middelen gericht tegen bestek – Labonorm – Neorec-clausule in het bestek – Tijdstip van inroepen van onwettigheid van het bestek – Europees recht – Toegang tot de rechter – Ontvankelijkheid middelen – Niet aanvaarden van wettigheidskritiek op bestek door aanbestedende overheid – Gevolg – Geen verplichting tot onverwijld instellen van beroep – Geen meteen zichtbaar wettigheidsbezwaar

p 1034
Arbeidshof Brussel 02 juli 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Opzeggingsvergoeding – Bestanddelen – Intresten – Huisarbeid – Telewerknemer – Forfaitaire kostenvergoeding – 2. Taalgebruik – Sociale zaken – Vlaams Taaldecreet – Nietigheid – Gedeeltelijke nietigheid van een contractbeding – Nadeel van de werknemer

p 1035

Wetgeving in kort bestek

  • Corona p 1038
  • Brusselse Codex Fiscale Procedure – Belastingen – Administratieve samenwerking p 1039
  • Beroepsreglementering – Evenredigheidsbeoordeling p 1039
  • Consumentenbescherming – Samenwerking tussen de nationale overheden – Opsporings- en handhavingsbevoegdheden – Wetboek van economisch recht – Basisbankdienst p 1039
  • Gegevensbescherming – Vrije verkeer van persoonsgegevens – Verwerking van persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen p 1040
  • Energie p 1040