Jaargang 84 nummer 27 van 06 maart 2021

Artikelen

Minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigening

A. Coppens|p 1042

De Vlaamse RIA als geheim wapen bij de proportionaliteitstoets door het Grondwettelijk Hof?

L. Martens|p 1043

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 september 2020

Gemeenschap en Gewest – Verschillende bevoegdheidstoewijzingen – a) Zwaartepunt – b) Vuurwerkverbod – Ontplofbare stoffen – c) Verbod op wensbalonnen – Productnormen – Federale loyauteit

met noot| p 1055
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Opstalrecht – Derdenbeding – Duurtijd – Overeenkomst intuitu personae

p 1055
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Werken aan private kavels – Bijzondere motivering – Economische of technische redenen

p 1056
Hof van Cassatie 07 december 2020

Vruchtgebruik – Daden van beheer – Verhuring – Opzegging – Kennisgeving

p 1056
Hof van Cassatie 07 september 2020

Erfdienstbaarheid – Van openbaar nut – Verkrijgende verjaring – Deugdelijk bezit

p 1056
Raad van State 27 oktober 2020

Openbaarheid van bestuur – a) Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie – Gebrek aan uitspraak over verzoek tot de openbaarmaking van het volledig dossier – Geen mogelijkheid om het openbaarheidsverzoek concreter te omschrijven – b) Openbaarheidsdecreet – Motivering – Commerciële gegevens die een gelegitimeerd economisch belang aantasten – Vereiste van zorgvuldige belangenafweging

p 1056
Hof van Beroep Gent 04 mei 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Onsplitsbaar geschil – Ontvankelijkheid – Betekening – Beroepstermijn

met noot van - C. Van Severen| p 1057
Hof van Beroep Gent 27 september 2018

Nalatenschap – Transactionele verdeling – Interpretatie – Bedoeling van de contractpartijen – Voorrang op de verklaarde wil

p 1062
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 20 mei 2019

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen – Art. 601bis Ger.W. – Materiële bevoegdheid politierechtbank – Regres van de WAM-verzekeraar – Art. 25, 1, b) Modelovereenkomst KB van 14 december 1992 – Verzwijging – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM

p 1066
Arbeidsrechtbank Leuven 11 april 2019

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Arbeidsovereenkomst – USB-stick die zonder toelating gekopieerde bedrijfsgeheimen bevat – Gevolg – Wering uit het debat – 2. Collectieve arbeidsovereenkomst – Algemeenverbindendverklaring – Weigering – Minimumloon – Discriminatie – Leeftijd – Beroepservaring – Omschrijving – Elke tewerkstelling – Periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst – Nietigheid – Koninklijk besluit – Wettigheidstoezicht – Exceptie van onwettigheid

met noot| p 1067
Burgerlijke Rechtbank Brussel 19 juli 2018

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – a) Gebouw – Instorting – b) Gebrekkige zaak – Gebrek – Gebouw – Gebrek van gebouw dat instorting heeft veroorzaakt – Aansprakelijk in solidum van eigenaar en bewaarder

met noot| p 1072
Vredegerecht Gent 13 juli 2020

Vruchtgebruik – Grove herstellingen – Begrip – Interpretatie naar de geest – Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter – Isolatiewerken en werken ter bestrijding van vocht

p 1074
16 juli 2020

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Niet-nakomingsactie (art. 258 VWEU) – Richtlijn (EU) 2015/849 – Geen omzetting en/of mededeling van omzettingsmaatregelen – Verzoek om veroordeling tot betaling forfaitaire som (art. 260, derde lid VWEU)

door - T. Joris, S. Van der Jeught| p 1076
08 juli 2019

Europese Unie – Rechtsbronnen – Richtlijnen – Omzetting – Inbreukprocedure op grond van art. 258 VWEU – Geen omzetting en/of geen mededeling van omzettingsmaatregelen van een EU-richtlijn – Toepassing art. 260, derde lid VWEU – Verzoek om veroordeling tot betaling van een dwangsom per dag

door - T. Joris, S. Van der Jeught| p 1078