Jaargang 84 nummer 28 van 13 maart 2021

Artikelen

Sociaal strafrecht en COVID-19: too many notes?

C. Persyn|p 1082

Kroniek van de sociale huisvesting (2014-2019)

T. Vandromme, B. Hubeau|p 1083

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020

1. Grondwettelijk Hof – Gelijkheid en niet-discriminatie – Raad van State – Uitsluiting van beroep tot nietigverklaring van weigeringsbeslissing van Commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake toegang tot het Rijksregister – 2. Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Uitsluiting voor weigeringsbeslissing van Commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

met noot van - M. Leloup, V. Verbelen| p 1105
Hof van Cassatie 07 december 2020

Arts – Ziekenhuis – Afzetting ziekenhuisarts – Medische raad – Advies – Geldigheid

p 1113
Hof van Cassatie 15 juni 2020

Sluiting van ondernemingen – Sluiting – Vergoeding en tussenkomst in achterstallige betalingen – Verjaring – Verbintenis onder voorwaarde of termijn

p 1114
Hof van Cassatie 28 mei 2020

Overeenkomst – Ingebrekestelling – Duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting van de schuldeiser dat de verbintenis moet worden uitgevoerd – Geen verplichting de schuldenaar ervan op de hoogte te brengen welke de gevolgen zullen zijn van de niet-nakoming van de hoofdverbintenis

met noot| p 1114
Hof van Cassatie 27 april 2020

Onverschuldigde betaling – Voorwerp – Iedere prestatie – Geldsom – Terugbetaling – Onverschuldigd uitgevoerde prestatie – Vergoeding van deze prestatie – Gehoudenheid indien dit redelijk is

p 1114
Hof van Cassatie 19 maart 2018

1. Overeenkomst – Uitlegging – Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijskracht van de akte – 2. Arbeidsovereenkomst handelsvertegenwoordiger – Concurrentiebeding – Geldigheidsvereisten – Bewijslast – Vermoeden van aanbreng van cliënteel

met noot| p 1115
Raad van State 18 september 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Woonplaatskeuze – Vrije woonplaatskeuze door advocaat – Geen vereiste om enkel bij het bij de Orde gekende kantooradres te kiezen – Deontologie van advocaten – Raad van State behoort zich niet uit te spreken over de deontologie van advocaten

p 1115
Hof van Beroep Antwerpen 03 december 2019

Vertegenwoordiging – Middellijke vertegenwoordiging – Naamlening – Begrip – Rechtsverhoudingen

p 1115
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 26 november 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Huishoudelijk werk van het slachtoffer – Economische waarde – Kostenbesparing – Zelfstandige economische waarde – Kosteloos verleende hulp – Geen voordeel voor schadeveroorzaker

p 1117
EHRM 20 januari 2020

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Wettigheidsvereiste – Voorzienbare beperking – Politieke partij – Democratie – Referendum – Mobiele applicatie – Foto van stembiljet

door - F. Fonteyn| p 1119