Jaargang 85 nummer 9 van 30 oktober 2021

Artikelen

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2019-20

F. Eggermont|p 350

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 15 oktober 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Collectieve schuldenregeling – Schorsing middelen van tenuitvoerlegging tot betaling geldsom – Zakelijke zekerheid – 2. Collectieve schuldenregeling – Gevolgen – Schorsing middelen van tenuitvoerlegging tot betaling geldsom – Zakelijke zekerheid

p 364
Hof van Cassatie 28 september 2021

1. Civiele veiligheid – Samenscholings- en verplaatsingsverbod, opgelegd bij ministerieel besluit – Rechtsgrondslag – Coronapandemie – 2. Wetten, decreten en besluiten – Delegatie – Maatregelen, opgelegd bij ministerieel besluit – Artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid – Draagwijdte – Coronapandemie

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 364
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Kredietovereenkomst – Lening op interest of kredietopening – (Her)kwalificatie – Vroegtijdige terugbetaling – Wederbeleggingsvergoeding – Artikel 1907bis BW

met noot van - D. Blommaert, O. De Wilde| p 370
Hof van Cassatie 27 april 2020

1. Lening – Verbruiklening – Begrip – Zakelijk contract – Overhandiging van gelden aan derde met akkoord van de lener – 2. Overeenkomst – Bewijs – Vrijwillige uitvoering ervan

p 378
Hof van Cassatie 27 april 2020

Lening – Verbruiklening – Geldlening – Begrip – Zakelijk contract – Kredietopening – Begrip – Consensueel en wederkerig contract

p 378
Raad van State 21 april 2021

Raad van State – Procedure – «Papieren procedure» – Verzoek tot voortzetting na auditoraatsverslag waarin tot verwerping wordt besloten – Vermoeden van afstand bij gebrek aan voortzetting – Toegang tot de rechter – Voortzetting via e-platform in «papieren procedure» aanvaard

p 378
Hof van Beroep Gent 12 mei 2021

Kredietovereenkomst – Lening op interest of kredietopening – Begrippen – Vroegtijdige terugbetaling – Funding loss – Geen herkwalificatie – Geen schending informatieplicht – Geen rechtsmisbruik

p 379
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 07 mei 2021

Beslag en executie – Rangregeling – Tegenspraak – Vormvoorschriften

met noot| p 383
Politierechtbank 05 oktober 2020

Burgerlijke rechtspleging – Verstek – Kennelijk voorbarige vordering – Taak van de verstekrechter

p 385
ECSR 06 december 2019

Rechten van de mens – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen – Recht op gelijke beloning voor gelijk werk – Loonkloof – Gelijke kansen – Gelijke vertegenwoordiging

door - A. Aranguiz| p 387