Jaargang 85 nummer 10 van 06 november 2021

Artikelen

Over vertrouwen als bouwsteen van een Legitieme Justitie – Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 2021

R. Mortier|p 390

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 oktober 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verzekering – Rechtsbijstandverzekering – Bemiddelingsprocedure – Vrije keuze van een raadsman – 2. Collectieve schuldenregeling – Schorsing middelen van tenuitvoerlegging tot betaling geldsom – Zakelijke zekerheid

met noot| p 406
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Algemene rechtsbginselen – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Voorwaarden – Ontbreken van iedere rechtsgrond – Wil van de verarmde – Bedoeling om een definitieve vermogensverschuiving in het voordeel van de verrijkte tot stand te brengen – Beoordeling door de feitenrechter

p 406
Hof van Cassatie 05 januari 2021

1. Rechten van de Mens – Eigendomsrecht – Herstelmaatregel voorgeschreven door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Verbod tot het opleggen van een kennelijk onredelijke herstelmaatregel – Beoordeling door de rechter – 2. Ruimtelijke ordening – Herstelvordering – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Kennelijke onredelijkheid – Beoordelingscriteria – Aard van en wijze waarop het stedenbouwkundige misdrijf werd gepleegd

met noot| p 407
Hof van Cassatie 30 oktober 2020

Overeenkomst – Exceptie van niet-uitvoering – Meerpartijenovereenkomst – Voorwaarde – Verknochtheid van de respectieve verbintenissen

p 407
Hof van Cassatie 04 september 2020

Openbare orde – Overeenkomst – Nietigheid – Gevolg – Restitutieverbintenissen – Rechter die overeenkomst ambtshalve nietig heeft verklaard – Oordeel van rechter over omvang van de restituties – Verplichting de partijen de gelegenheid te geven hierover tegenspraak te voeren

met noot van - M. Verdickt| p 407
Hof van Cassatie 30 juni 2020

Voorlopige hechtenis – Handhaving – a) Noodzaak van een nauwkeurig, geactualiseerd en geïndividualiseerd onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak – b) Overname van de vordering van het openbaar ministerie en van de motivering van eerdere beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis – Vereiste individualisering en evolutief karakter van de voorlopige hechtenis

met noot| p 414
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Overeenkomst – Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk – Toepassingsvoorwaarden – Deelneming van de derde – Onderzoeksplicht van de derde – Beoordeling in concreto

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 415
Hof van Cassatie 02 juni 2020

1. Strafvordering – Nietigheid – Afwezigheid van eedaflegging van de tolk – Nietigheid die is gedekt door een vonnis of arrest op tegenspraak dat werd gewezen zonder dat de nietigheid door een partij werd voorgedragen of door de rechter ambtshalve werd uitgesproken – 2. Taalgebruik – Gerechtszaken – Aanstelling van een tolk – Eedaflegging – Nietigheid

met noot| p 417
Raad van State 14 april 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Vertegenwoordiging – Wering offerte inschrijver wegens onregelmatige vertegenwoordiging – Zorgvuldigheidsplicht – Onzorgvuldig onderzoek door aanbestedende overheid van toepasselijke rechtsregelingen en statutaire bepalingen – Aanbestedende instantie heeft de plicht alle toepasselijke rechtsregelingen en statutaire bepalingen zorgvuldig te onderzoeken en toe te passen – Versterkte zorgvuldigheidsplicht bij belangrijk bestuur met aanzienlijke juridische diensten

met noot| p 418
Hof van Beroep Antwerpen 30 maart 2021

Verbintenis – Sterkmaking – Voorwerp – Uitvoering van de verbintenis – Wil van partijen – Contractuele aansprakelijkheid – Schade – Vergoeding

p 418
Hof van Beroep Antwerpen 31 maart 2020

Overeenkomst – Pauliaanse vordering – Gevolgen – Derde-­verkrijger – Bescherming – Vereiste van goede trouw – Uitzondering – Verkrijging om niet

p 420
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 29 april 2021

Bewijslast – Bewijs – Informatie en onderzoeksplicht van de aanbieder van telefoon- en internetdiensten

met noot| p 421
Vredegerecht Kapellen 01 juni 2021

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Onrechtmatige beslissing – Nieuwe borstwering aan terrassen

p 423

Wetgeving in kort bestek

  • Europees wetboek voor elektronische communicatie – Audiovisuele mediadiensten – Veranderende marktsituatie p 426
  • Lokale democratie p 426
  • Vreemdelingen – Studenten p 426
  • Integratie- en inburgeringsbeleid p 426
  • Milieubeleid – VLAREMA 8 p 427
  • Epidemische noodsituatie – Bestuurlijke politie p 427
  • Corona p 427
  • Onderwijs XXXI p 428
  • Handelstransacties – Betalingsachterstand p 428
  • Mobiliteitsvisie p 428