Jaargang 85 nummer 11 van 13 november 2021

Artikelen

Duurzame leefomgeving: van wicked problem tot human right

D. Gruyaert|p 430

Vijf na twaalf en prematuur. De Pandemiewet in het licht van het voorbije en toekomstige crisisbeheer

P. Popelier|p 431

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 juni 2021

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Aanneming van werk – Rechtstreekse vordering – Onderaannemer – Misbruik van procesrecht – 2. Aanneming van werk – Rechtstreekse vordering – Onderaannemer – Misbruik van procesrecht

met noot| p 448
Hof van Cassatie 30 september 2021

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Partijautonomie – Procedureakkoord – Eensluidende conclusies

p 448
Hof van Cassatie 11 juni 2021

Luchtvervoer – Langdurige vertraging – Passagiersverordening – Vordering tot compensatie – Verjaringstermijn – Verzoek binnen eenjarige termijn

met noot van - A. Lenaerts| p 448
Hof van Cassatie 07 december 2020

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Geboorte in België – Wettelijk hoofdverblijf in België – Bewijs van wettelijk verblijf van een Unieburger

p 454
Hof van Cassatie 30 oktober 2020

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepassing van het recht op de feiten – Recht van verdediging

met noot| p 454
Hof van Cassatie 27 oktober 2020

Strafwet – Toepassing in de tijd – Terugwerkende kracht van de mildere strafwet – Wijziging van een uitvoeringsbesluit – Afwezigheid van een mildere strafwet – Wijziging van de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen

met noot| p 455
Hof van Cassatie 11 september 2020

1. Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Verjaring – Rechtstreekse vordering – Stuiting – Wil van de benadeelde om een vergoeding te verkrijgen – Artikel 35, § 4 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans artikel 89, § 5 Wet Verzekeringen) – 2. Gerechtelijke procedure – Rechtsplegingsvergoeding – Vereiste van een daadwerkelijke procesverhouding – Artikelen 1018, eerste lid, 6° en 1022 Ger.W.

p 455
Hof van Cassatie 04 juni 2020

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Middel tot cassatie – Nieuw middel – Middel dat schending aanvoert van een wetsbepaling die de rechter had moeten toepassen – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Vaststelling per aanleg – Behandeling van de zaak vóór en na cassatie

met noot - R. Mortier| p 456
Raad van State 21 april 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – COVID-19 – Onderwijs – Coronamaatregelen die betrekking hebben op het onderwijs – Formulering vordering tot schorsing in verzoekschrift – Geen vermelding in het opschrift van het verzoekschrift dat de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid is ingesteld – Proceseconomie – Vordering behandeld als bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Geen verzoek auditoraat om anders te handelen

p 457
Hof van Beroep Gent 24 juni 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Vormvereisten

p 458
Hof van Beroep Brussel 18 juni 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Vonnis over de gedingkosten

p 458
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 19 januari 2021

1. Kort geding – Voorlopige noodzakelijkheid – Aanstelling van sekwester op eenzijdig verzoekschrift – Vereiste van volstrekte noodzakelijkheid – Begrip – 2. Sekwester – Gerechtelijk sekwester – Voorwaarden

p 460
Vredegerecht Antwerpen 13 juli 2020

1. Burgerlijke rechtspleging – Kort debat – Geval waarin partijen het hierover eens zijn – Gevolg appreciatierecht van rechter – 2. Overeenkomst – Kwalificatie – Dwaling – Gevolg – 3. Huur – a) Begrip – Vereiste van prijs – Vorm van de prijs – Vereiste van evenwaardig geachte tegenprestatie – Geen daadwerkelijke tegenprestatie – Gevolg – Bruikleen – b) Opzegging – Foutieve motivering – Gevolg – c) Opzegging – Tegen een premature datum – Gevolg

p 463
Hof van Justitie 31 januari 2020

Europese Unie – Art. 259 VWEU – Bevoegdheid van het Hof – Bepalen van de gemeenschappelijke grens tussen twee lidstaten – Grensgeschil tussen Kroatië en Slovenië – Arbitrage – Kennisgeving door Kroatië van beslissing om de overeenkomst te beëindigen wegens onregelmatigheid begaan door lid van het scheidsgerecht – Arbitrale uitspraak– Vermeende niet-nakoming door Kroatië van de arbitrageovereenkomst en van de in de arbitrale uitspraak vastgestelde grens – Beginsel van loyale samenwerking

door - T. Roes| p 467