Jaargang 85 nummer 14 van 04 december 2021

Artikelen

Boetes voor fietsdiefstallen: een helse afdaling

P. Callens|p 530

De invloed van het Europees internationaal privaatrecht op de openbare-orde-exceptie voor de grensoverschrijdende circulatie van rechterlijke beslissingen – De exceptie in Europese context

L. Deschuyteneer|p 531

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 mei 2021

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Nationaliteit – Negatief advies openbaar ministerie

met noot van - B. Van den Bergh| p 545
Hof van Cassatie 08 maart 2021

1. Geesteszieke – Ziekenhuisopname – Verder verblijf – Rechtspleging – Waarborgen – Recht om te worden gehoord – Recht op informatie – Recht om zich te laten vertegenwoordigen – Recht op een eerlijk proces – 2. Geesteszieke – Ziekenhuisopname – Verder verblijf – Hoger beroep tegen de beslissing van de vrederechter – Bijstand door geneesheer-psychiater – Schriftelijk advies – Geen bijkomende termijn

p 553
Hof van Cassatie 25 januari 2021

1. Huwelijk – Weigering voltrekking – Administratieve rechtshandeling – 2. Huwelijk – Schijnhuwelijk – Uitstel voltrekking huwelijk – Afwezigheid definitieve beslissing binnen verlengde termijn – Verplichting om het huwelijk onverwijld te voltrekken na verstrijken termijn – Weigering voltrekking – Machtsoverschrijding – Beroep tegen laattijdige weigeringsbeslissing – 3. Huwelijk – Voltrekking huwelijk – Bevoegdheid ambtenaar burgerlijke stand – Gebonden karakter – Scheiding der machten – Bevel om huwelijk te voltrekken

met noot| p 553
Hof van Cassatie 25 januari 2021

Minderjarige – Geschil tussen de ouders – Uitoefening ouderlijk gezag – Verblijfsregeling of uitoefening recht op persoonlijk contact door ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent – Tussenkomst minderjarig kind – Instellen van vordering door kind – Handelings- of procesonbekwaamheid minderjarige

met noot| p 554
Raad van State 11 mei 2021

Openbaar ambt – Aanstelling – Decreet lokaal bestuur – Bevoegdheid gemeenteraad – Uitoefening decretale bevoegdheid overgedragen aan jury – Bevoegdheidsmiskenning – Openbare orde

p 554
Hof van Beroep Gent 11 februari 2021

1. Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Turks recht – Art. 19 WIPR – Wetsontduiking – Uitzonderlijk karakter – 2. Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Turks recht – Art. 21 WIPR – Openbare orde – Onmogelijkheid voor biologische vader om zijn vaderschap vast te stellen – Wering – 3. Burgerlijke rechtspleging – Bevestiging onderzoeksmaatregel – Art. 1068, tweede lid Ger.W. – Regel van rechterlijke organisatie – Openbare orde – Al dan niet reeds uitgevoerde onderzoeksmaatregel

p 554
Hof van Beroep Gent 18 oktober 2018

Nationaliteit – Vereiste van inburgering – Taalkennis – Documentair systeem – Taak van de rechter

p 558
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 04 januari 2021

1. Afstamming – Rechtspleging – Procespartij – Minderjarige – Vertegenwoordiging door wettelijke vertegenwoordiger – Materiële procespartij – Kind jonger dan 12 jaar – Procedure machtiging erkenning – Geen materiële procespartij – 2. Afstamming – Erkenning – Weigering toestemming moeder – Belang van kind – Recht van kind om te weten wie zijn ouders zijn – Biologische vader – Machtiging tot erkenning

p 561
Vredegerecht Gent 04 oktober 2021

Kraken – Bezetting zonder recht noch titel – Ideologische redenen voor bezetting zijn irrelevant

p 564
Hof van Justitie 23 april 2020

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Art. 3, eerste lid, a), art. 8, eerste lid, en art. 9, tweede lid – Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid – Voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep – Begrip – Publieke verklaringen dat geen homoseksuele personen worden aangeworven – Art. 11, eerste lid, art. 15, eerste lid, en art. 21, eerste lid, Handvest Grondrechten – Rechtspersoon die een collectief belang vertegenwoordigt – Bevoegdheid om in rechte op te treden zonder namens een bepaalde klager op te treden of zonder dat er een slachtoffer is – Recht op schadevergoeding

door - D. Cuypers| p 567