Jaargang 85 nummer 22 van 29 januari 2022

Artikelen

Noodzaak van een Belgisch leerstuk van schaarse overheidsrechten, belicht vanuit Nederlands en Unierechtelijk perspectief

S. Verbeyst, S. Devroe, S. Lierman|p 850

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 oktober 2021

1. Belastingen – Beginselen – Kwalificatie – 2. Sociale zekerheid – Bijdrage – Kwalificatie – Responsabiliseringsbijdrage

met noot| p 867
Hof van Cassatie 25 juni 2021

1. Belasting – Inkomstenbelasting – Regularisatieheffing – 2. Cassatieprocedure – Verzoekschrift – Advocaat bij het Hof van Cassatie

p 867
Hof van Cassatie 25 juni 2021

Inkomstenbelastingen – Dubbelbelastingverdragen – Progressievoorbehoud

met noot| p 867
Hof van Cassatie 04 juni 2021

1. Inkomstenbelastingen – Belastingadministratie – Administratieve richtlijnen – Voorzienbaarheid en rechtszekerheid – 2. EVRM – Eerste Aanvullend Protocol – Eigendomsrecht – Europese Unie

met noot| p 868
Hof van Cassatie 21 mei 2021

Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelasting – Geheime commissielonen – Afzonderlijke aanslag – Artikel 219 WIB 1992 – Identificatie van de verkrijger

p 868
Hof van Cassatie 07 april 2021

Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Vaststelling van ernstige aanwijzingen van schuld – Noodzaak van plausibele redenen om de betrokkene te verdenken – Politionele informatie waarvan de bron onduidelijk is

met noot| p 868
Hof van Cassatie 12 januari 2021

Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Vermelding van de wetsbepalingen die de feiten strafbaar stellen en die de toegepaste straffen bepalen – Wijziging van de strafbepaling

| p 869
Hof van Cassatie 01 december 2020

1. Vonnissen en arresten – Uitspraak – Verhindering van de kamervoorzitter om het vonnis uit te spreken – Aanwijzing van een andere rechter door de voorzitter van het rechtscollege – Vaststelling van de aanwijzing – 2. Weerspannigheid – Verzwarende omstandigheden – Feiten gepleegd door verscheidene personen – Deelneming aan de daden van weerspannigheid, gepleegd door anderen in de groep – Onderscheid tussen weerspannigheid die al dan niet het gevolg is van een voorafgaande afspraak

met noot| p 869
Hof van Cassatie 06 oktober 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Aanhangwagen – Dekkingsverplichting van de WAM-verzekeraar van de trekker – Draagwijdte – Verzekeringsplicht met betrekking tot de al dan niet gekoppelde aanhangwagen

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 870
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Verjaring – Korte verjaring – Vermoeden van betaling – Uitzondering – Schuldenaar die bekent dat hij de litigieuze schuld niet betaald heeft

met noot| p 877
Hof van Cassatie 17 februari 2020

Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Belastingvrije som – Kinderen ten laste – Co-ouderschap – Huisvesting – Beide ouders – Beslissing familierechtbank – Gelijkmatige verdeling fiscaal voordeel – Openbare orde

met noot| p 878
Raad van State 17 juni 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Belang – Openbaarheid van bestuur – Bestuursdocument – Staatsveiligheid – Geclassificeerd stuk – Wet Openbaarheid Bestuur niet van toepassing – Absolute uitzonderingsgrond – Vereiste van beoordeling in concreto – Geen beoordeling over grond tot classificatie

p 878
Hof van Beroep Antwerpen 02 maart 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Akkoordvonnis – Geen getrouwe weergave van het akkoord – Gevolg

p 878
Arbeidshof Gent 08 februari 2019

1. Vereniging – Vakorganisatie – Ontbreken van rechtspersoonlijkheid – Dagvaarding – Onontvankelijkheid – Gevolg – Geen stuiting van de verjaring – 2. Misbruik van recht – Sanctie – Verwerping van de exceptie

p 880
Arbeidshof Gent 12 november 19

1. Cassatie – Burgerlijke zaken – Omvang – Feitelijke vereniging – Opzeggingsvergoeding – 2. Burgerlijke rechtspleging – Vereniging – Representatieve vakbond – Vertegenwoordiger – Hoedanigheid – Voorzitter – Bevoegdheid van werkgeversgezag en ontslag – Lastgeving – Mandaat ad litem – 3. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Vaststelling – Impliciet ontslag – Wanprestatie

met noot| p 883
Burgerlijke Rechtbank 12 oktober 2020

1. Gemeente – Burgemeester – Zorg dragen voor openbare orde en veiligheid in de gemeente – Naleving van andere wettelijke bepalingen – 2. Politie – Staking – Opvordering – Kennisgeving – Niet alleen aan vakorganisatie die stakingsaanzegging heeft ingediend

p 886