Jaargang 85 nummer 32 van 09 april 2022

Artikelen

Rechtspraak

Hof van Justitie 06 oktober 2021

Europese Unie – Rechtsstaat – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – Onvrijwillige overplaatsing van een rechter bij een gewone rechterlijke instantie – Beroep – Niet-ontvankelijkheidsbeschikking van een rechter bij de Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke zaken en strafzaken (kamer voor bijzondere controle en publieke zaken), Polen] – Rechter benoemd door de president van de Republiek Polen op basis van een besluit van de nationale raad voor de rechtspraak ondanks een rechterlijke beslissing tot opschorting van de tenuitvoerlegging van dat besluit in afwachting van een prejudiciële beslissing van het Hof – Rechter die geen vooraf bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht vormt – Voorrang van het Unierecht – Mogelijkheid om een dergelijke niet-ontvankelijkheidsbeschikking non-existent te verklaren

door - M. Leloup| p 1250
Hof van Justitie 18 mei 2021

Europese Unie – Rechtsbescherming – Toetreding van Roemenië tot de Europese Unie – Roemeense gerechtelijke hervormingen – Art. 2 VEU – Art. 19, eerste lid, tweede alinea, VEU – Art. 47 Handvest – Rechterlijke onafhankelijkheid – Beschikking 2006/928 – Mechanisme voor samenwerking en toetsing

door - H. Verschueren| p 1252
Hof van Justitie 20 april 2021

Europese Unie – Art. 2 VEU – Waarden van de Europese Unie – Rechtsstaat – Art. 49 VEU – Toetreding tot de Unie – Instandhouding van het beschermingsniveau van de waarden van de Unie – Daadwerkelijke rechtsbescherming – Art. 19 VEU – Art. 47 Handvest Grondrechten – Werkingssfeer – Onafhankelijkheid van de rechters van een lidstaat – Benoemingsprocedure – Bevoegdheid van de minister-president – Betrokkenheid van een commissie voor rechterlijke benoemingen

door - M. Leloup| p 1254
Hof van Justitie 10 juni 2021

Europese Unie – Grondrechten – Regeling EU-lidstaat waarbij toekenning woonkostentoeslag aan langdurig ingezeten derdelanders afhankelijk wordt gesteld van bewijs basiskennis van de taal van die EU-lidstaat – Verenigbaarheid met (1) status van langdurig ingezeten derdelanders (richtlijn 2003/109/EG), (2) beginsel van gelijke behandeling (richtlijn 2000/43/EG) en (3) art. 21 Handvest Grondrechten

door - S. Van der Jeught| p 1256
Hof van Justitie 14 december 2021

Europese Unie – Unieburgerschap – Vrij verkeer – Kind geboren in Spanje, het gastland van zijn ouders – Spaanse geboorteakte waarin twee moeders met respectievelijk Bulgaarse en Britse nationaliteit worden vermeld – Bulgaarse nationaliteit van het kind – Weigering door Bulgarije van afgifte van een geboorteakte, nodig voor afgifte van een Bulgaars identiteitsdocument

door - J. Meeusen| p 1258
Hof van Justitie 10 juni 2021

Europese Unie – Productaansprakelijkheid – Begrip «product» – Informatie – Gedrukte krant die een onjuist gezondheidsadvies bevat – Beoordeling als dienst – Geen onderscheid krachtens het onlichamelijke karakter – Uitsluiting van het toepassingsgebied

door - E. Van Gool| p 1261
Hof van Justitie 06 mei 2021

Europese Unie – In een derde land gevestigde accreditatie-instantie – Art. 56 VWEU – Vrij verkeer van diensten – Openbaar gezag – Art. 102 VWEU – Beginsel van vrije mededinging – Art. 20 en 21 Handvest – Beginselen van gelijkheid en non-discriminatie – Verordening nr. 765/2008 – Eisen inzake accreditatie

door - H. Verschueren| p 1263
Hof van Justitie 11 februari 2021

Europese Unie – Vrij verkeer van werknemers –Vrijheid van vestiging – Vrij verrichten van diensten – Uitoefening van havendiensten – Havenarbeiders – Toegang tot het beroep en aanwerving – Vereisten voor de erkenning van havenarbeiders – Havenarbeiders die niet zijn opgenomen in de bij de nationale wettelijke regeling ingestelde pool van werknemers – Beperking van de duur van de arbeidsovereenkomst – Mobiliteit van havenarbeiders tussen havengebieden – Logistieke werknemers – Veiligheidscertificaat – Dwingende redenen van algemeen belang – Veiligheid in de havengebieden – Bescherming van de werknemers – Evenredigheid

door - L. De Meyer| p 1265
Hof van Justitie 23 november 2021

Europese Unie – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijnen 2010/64/EU en 2012/13/EU (kwaliteit van vertolking en vertaling en recht op informatie in strafzaken) – Artikel 48, lid 2, Handvest Grondrechten – Tuchtprocedure – Bevoegdheid hogere rechter om verzoek prejudiciële beslissing onrechtmatig te verklaren

door - S. Van der Jeught| p 1268
Hof van Justitie 23 maart 2021

Europese Unie – Verordening 261/2004 – Art. 5, lid 3 – Buitengewone omstandigheden – Aangekondigde vakbondsstaking

door - W. Verheyen| p 1270
Hof van Justitie 11 november 2021

Europese Unie – Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers – Organisatie van de arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG –Begrip «arbeidstijd» – Oproepbare brandweerman – Oproepdienst met permanente bereikbaarheid – Uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit tijdens de periode van oproepdienst – Verplichtingen die voortvloeien uit de regeling van permanente bereikbaarheid

door - E. De Becker| p 1272
Hof van Justitie 09 september 2021

Europese Unie – Sociale politiek – Richtlijn 2003/88/EG – Organisatie van de arbeidstijd – Begrippen «arbeidstijd» en «rusttijd» – Arbeidspauze waarin een werknemer binnen twee minuten voor zijn werkgever beschikbaar moet zijn om uit te rukken voor een interventie – Voorrang van het Unierecht

door - E. De Becker| p 1274
Hof van Justitie 02 september 2021

Europese Unie – Richtlijn 2011/98/EU – Rechten voor werknemers uit derde landen die beschikken over een gecombineerde vergunning – Recht op gelijke behandeling – Sociale zekerheid – Verordening (EG) nr.  883/2004 – Coördinatie van socialezekerheidsstelsels – Moederschaps- en vaderschapsuitkeringen – Gezinsbijslagen – Regeling van een lidstaat volgens welke onderdanen van derde landen die beschikken over een gecombineerde vergunning zijn uitgesloten van een geboortetoelage en een moederschapsuitkering

door - E. De Becker| p 1276
Hof van Justitie 03 juni 2021

Europese Unie – Detachering van werknemers – Sociale zekerheid – Gewoonlijk verrichten van werkzaamheden – Art. 12, lid 1, Verordening nr. 883/2004 – Art. 14, lid 2, Verordening nr. 987/2009

door - B. De Pauw| p 1278
Hof van Justitie 22 juni 2021

Europese Unie – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela – Beroep tot nietigverklaring ingesteld door een derde staat – Ontvankelijkheid – Art. 263, vierde alinea, VWEU – Procesbevoegdheid – Begrip «rechtspersoon» – Procesbelang – Voorwaarde dat de verzoeker rechtstreeks wordt geraakt door de maatregel waartegen hij beroep heeft ingesteld – Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt

door - H. De Waele, G. de Vries| p 1281
Hof van Cassatie 04 november 2021

Gemeentebelasting – Bekendmaking – Aantekening register – Datering

p 1284
Hof van Cassatie 30 maart 2021

Voorlopige hechtenis – Bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor – Verwittiging van de advocaat van de plaats en het uur van de ondervraging door de onderzoeksrechter – Permanentiedienst van de balie

met noot| p 1284
Hof van Cassatie 23 februari 2021

1. Strafvordering – Redelijke termijn – Beoordeling door de rechter – Omstandigheden van de zaak – Regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening, het milieu- of omgevingsrecht en de huisvesting – 2. Ruimtelijke ordening – Herstelvordering – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Mogelijkheden die aan de beklaagde werden toegekend om vrijwillig over te gaan tot herstel of regularisatie van de wederrechtelijke toestand – Beoordeling van de redelijke termijn van de strafvordering – Recht van de beklaagde om niet mee te werken aan zijn vervolging

met noot| p 1284
Hof van Cassatie 25 november 2019

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Aansprakelijkheidsverzekering – Verjaring – Rechtstreekse vordering benadeelde – Stuiting artikel 35, § 4 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans artikel 89, § 5 Wet Verzekeringen) – Geen vereiste van de wil van de benadeelde om door de verzekeraar te worden vergoed

p 1285
Hof van Beroep Antwerpen 21 april 2020

Schenking – Erfenisbejaging – Art. 909 BW – Rechtsonbekwaamheid om giften te ontvangen – Toepassingsgebied – Gezondheidsberoepen – Thuisverpleging

met noot| p 1285
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 18 oktober 2021

Materiële bevoegdheid – Afpaling – Revindicatievordering – Art. 565 Ger.W. - Voorrangregels

p 1287