Jaargang 85 nummer 33 van 16 april 2022

Artikelen

Geen informatie over rechtsmiddelen, geen eerlijk proces

C. Daniels|p 1290

De verplichting om zich te laten vaccineren: hoe ver kan de wetgever gaan?

C. Verstraete|p 1291

Rechtspraak

Hof van Cassatie 25 november 2021

Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelasting – Aftrek voor risicokapitaal – Aftrekverbod – Abnormale of goedgunstige voordelen – Verbod van fiscaal rechtsmisbruik

met noot| p 1317
Hof van Cassatie 22 juni 2021

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering aansprakelijkheid motorrijtuigen – Verplichte verzekering – Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Artikel 22, § 1 WAM-wet – Kennis in hoofde van de houder en de bestuurder van een motorrijtuig – Daadwerkelijk weten – Geldig keuringsbewijs – Artikelen 24, § 1 en 26 KB Technische Eisen – Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Eigenaar en bestuurder van een motorrijtuig

p 1317
Hof van Cassatie 07 mei 2021

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Schorsing van de rechtspleging – Hangende strafvordering – Verantwoording – Gezag van gewijsde van de strafrechtelijke beslissing – Voorwaarden – Gevaar voor tegenstrijdigheid – Niet noodzakelijk dezelfde partijenconstellatie

p 1317
Hof van Cassatie 16 april 2021

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Aansprakelijkheidsverzekering – Verhaal van de aansprakelijkheidsverzekeraar tegen de verzekeringnemer of verzekerde – Kennisgevingsverplichting – Vrijwaring van de rechten van de verzekeringnemer en verzekerde – Vermelding van de daadwerkelijke grond van het verhaal – Verhaal van recht

p 1318
Hof van Cassatie 12 april 2021

Verzekeringsovereenkomst – Brandverzekering – Mede-eigenaar van een onverdeeld onroerend goed – Beding ten behoeve van een derde – Artikel 22 W.Verz.Verzekering voor rekening – Artikel 38 W.Verz. Verzekering afgesloten in eigen naam – Premies berekend op de volledige waarde van het goed – Artikel 1135 oud BW – Dekking ook bedongen voor de andere mede-eigenaars

p 1318
Hof van Cassatie 22 maart 2021

Verzekering – Omniumverzekering – Subrogatierecht – Artikel 95 W.Verz. – Geen subrogatie voor degene die enkel zijn eigen schuld betaalt

p 1318
Raad van State 18 november 2021

Raad van State – Cassatie – Ruimtelijke ordening – Stedenbouw – Commercieel belang – Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) – Rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen – Prejudiciële vraag Grondwettelijk Hof

p 1319
Arbeidshof 23 december 2019

1. Onderwijs – Vrij gesubsidieerd onderwijs – Arbeidsovereenkomst – Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Wachtgeld – Geen sociale zekerheidsprestatie – Handvest van de sociaal verzekerde – 2. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Geschillen inzake wachtgeld – 3. Onverschuldigde betaling – Beginselen van behoorlijk bestuur – Vertrouwensbeginsel

p 1319
Burgerlijke Rechtbank 15 november 2021

Handelshuur – COVID-19 – Verplichte winkelsluiting – Betaalverbintenis van de huurder

met noot van - J. del Corral| p 1319