Jaargang 85 nummer 34 van 23 april 2022

Artikelen

Het verbod op onverdoofd slachten gered van de slachtbank?

D. Plas, J. Petersen, R.O. Karpiel, M. Leloup, C. Jenart|p 1330

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 februari 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Onderzoek in strafzaken – Gerechtelijk onderzoek – Opsporingsonderzoek – Redelijke termijn – Ambtshalve toezicht door de kamer van inbeschuldigingstelling – 2. Onderzoek in strafzaken – Gerechtelijk onderzoek – Opsporingsonderzoek – Redelijke termijn – Ambtshalve toezicht door de kamer van inbeschuldigingstelling

met noot| p 1344
Hof van Cassatie 29 juni 2021

Wegverkeer – a) Bestuurder – Verplichting alle nodige rijbewegingen uit te voeren en zijn voertuig voortdurend goed in de hand te hebben – Gevaarlijke rijwijze met een verhoogd risico op het niet-voldoen aan de vereiste rijvaardigheid – b) Openbare weg – Snelheids- en sportwedstrijden – Behendigheidsrit met een competitie-element

met noot| p 1344
Hof van Cassatie 23 februari 2021

Wegverkeer – Alcohol- en drugscontrole – Recht om een tweede ademanalyse te vragen – Kennisgevingsplicht – Vaststelling door de rechter

met noot| p 1345
Hof van Cassatie 09 februari 2021

Wegverkeer – Voorrang – Dubbele voorzichtigheid bij het oprijden van een kruispunt – Toepassingsgebied – Bestuurder die voorrang van rechts geniet – Aandacht voor het van links komende verkeer

met noot| p 1345
Raad van State 23 november 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Openbaarheid van bestuur – Brusselse Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten – Rechtsmacht – Gelijktijdig procedure voor de justitiële rechter – Gerechtelijk Wetboek – Mogelijkheid voorlegging stuk te bevelen – Toepassing openbaarheidsregels geen inmenging in geding voor justitiële rechter – Uitzonderingsgronden – Belangenafweging – Belang van de openbaarheid – Belang van de bescherming van de rechtsgang en eerlijk proces – Relatieve uitzonderingsgrond – Verplichting tot concretisering – Geen verband met mogelijkheid voor justitiële rechter om overlegging stuk te bevelen

p 1345
Arbeidshof 03 juni 2020

Sociaal Strafwetboek – Sociale Inspectie – Verzegeling – Inbeslagneming – Opheffing – Wettigheid – Evenredigheidsbeginsel – Zorgvuldigheid

met noot van - T. Van de Calseyde| p 1346
Arbeidshof 20 maart 2020

Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Verjaring – Bedrieglijke handelingen – Bijzonder opzet – Intentie om schade te berokkenen of om zich een ongeoorloofd voordeel te verschaffen – Uitzendarbeid – Verboden terbeschikkingstelling – Terugvordering van de op de facturen ingehouden en aan de RSZ doorgestorte bedragen

met noot| p 1362
Burgerlijke Rechtbank 21 februari 2020

Wegverkeer – Technische eisen – Koninklijk besluit Technische Eisen Voertuigen – Op de openbare weg laten bevinden van een voertuig zonder geldig keuringsbewijs – Dader van het misdrijf – Financiële leasing

met noot| p 1368