Jaargang 85 nummer 35 van 30 april 2022

Artikelen

Rechtspraak

EHRM 22 december 2020

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Engelcriteria straf – Boete voor advocaat in professionele hoedanigheid

door - L. Reyntjens| p 1370
EHRM 22 december 2020

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Parlementaire onschendbaarheid – Vrijheidsberoving

door - L. Debecker| p 1371
EHRM 16 december 2020

Rechten van de mens – Interstatelijke zaken – Rechtsmacht – Bestuurspraktijk – Bewijslast – Bewijs

door - M. Merrigan| p 1372
EHRM 01 december 2020

Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Gerecht dat bij wet is ingesteld – Schending van benoemingsregels – Rechtsgevolgen voor individuele zaken

door - P. Gérard| p 1374
EHRM 18 november 2020

Rechten van de mens – Rechtsmacht van het Hof – Interstatelijke zaken – Individuele verzoekschriften – Ontvankelijkheidsvoorwaarden – Niet-gouvernementele organisatie

door - M. Merrigan| p 1375
EHRM 27 oktober 2020

Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Effectief rechts­middel – Procedurele verplichtingen – Uitwijzing Soedanese vluchteling – Identificatiemissie

door - L.L. Lau, W. Van Doren| p 1376
EHRM 20 oktober 2020

Rechten van de mens – Algemeen discriminatieverbod – Geslachtsdiscriminatie (zwangerschap) – Consulaire zending

door - M. Spinoy, K. Van der Speeten| p 1378
EHRM 15 oktober 2020

Rechten van de mens – Procedurele waarborgen inzake de uitzetting van vreemdelingen – Uitzetting op grond van nationale veiligheid

door - M. Sewell, W. Van Doren| p 1379
EHRM 15 oktober 2020

Rechten van de mens – Slachtoffer – Eerlijk proces – Opgezette drugsdeal – Toelaatbaarheid van bewijs verkregen door uitlokking

door - E. De Block| p 1381
EHRM 17 juni 2020

Rechten van de mens – Kinderrechten – Sociale grondrechten – Recht op sociale en economische bescherming

door - A. Cassiers, M. Vrancken| p 1382
Hof van Cassatie 25 november 2021

Inkomstenbelastingen – Algemene antimisbruikbepaling – Temporeel toepassingsgebied – Artikel 2 oud BW – Algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet

met noot| p 1384
Hof van Cassatie 09 november 2021

1. Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Sociaal huurstelsel – Verplichting voor de huurder om in de sociale huurwoning de hoofdverblijfplaats te hebben en er gedomicilieerd te zijn – Domiciliefraude – 2. Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Overgelegde stukken

met noot van - T. Vandromme| p 1384
Hof van Cassatie 26 maart 2021

Advocaat – Ereloon – Verhaalbaarheid – Invordering door een commerciële vennootschap – Belang

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1388
Hof van Cassatie 23 maart 2021

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht van een beklaagde om tegenwoordig te zijn bij het tegen hem gevoerde strafproces – Door de eerste rechter bevolen onmiddellijke aanhouding van een beklaagde – Mogelijkheid tot persoonlijke aanwezigheid op het proces voor het appelgerecht

met noot| p 1390
Hof van Cassatie 23 februari 2021

1. Rechten van de Mens – Eerlijk proces – Informatie aan de veroordeelde beklaagde over zijn rechten – Recht om verzet aan te tekenen tegen een verstekbeslissing – Omvang van de informatieverplichting – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Betekening van bij verstek gewezen uitspraak – Informatie aan de bij verstek veroordeelde beklaagde over zijn recht om verzet aan te tekenen en over de termijn om dat te doen – Afwezigheid van informatie – Gevolgen voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzet

met noot| p 1390
Hof van Cassatie 11 december 2020

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Brandverzekering – Krenking van een rechtmatig belang – Artikel 17 Ger.W. – Subrogatierecht – Artikel 41, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans artikel 95, eerste lid W.Verz.) – Verzekeringsvergoeding gebruikt voor herstel van een onvergunde en niet voor regularisatie in aanmerking komende chalet

p 1390
Raad van State 01 december 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Openbaarheid van bestuur – Vlaamse beroepsinstantie – Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag – Beslissing van college van burgemeester en schepenen – Gegevens betreffende samenstelling college van burgemeester en schepenen – Gerechtelijke procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen – Uitzonderingsgronden – Belangenafweging – Belang van de openbaarheid – Belang van de bescherming van de rechtsgang en eerlijk proces – Relatieve uitzonderingsgrond – Verplichting tot concretisering – Potentieel ongunstig gevolg openbaarheid voor positie partij in procedure voor Raad voor Vergunningsbetwistingen – Verplichting tot afweging

p 1391
Hof van Beroep Antwerpen 19 januari 2021

Inkomstenbelastingen – Dubbelbelastingverdragen – Progressievoorbehoud

met noot| p 1391
Hof van Beroep Antwerpen 27 oktober 2020

Feitelijke samenwoning – Samen bouwen op de grond van een van de partners – Stilzwijgende afstand van natrekking – Onverdeeld opstalrecht m.b.t. het gebouw

met noot| p 1393
Hof van Beroep Antwerpen 11 februari 2020

Overeenkomst – Pauliaanse vordering – Toepassingsvoorwaarden – Benadeling – Begrip – Vermindering van verhaalsmogelijkheden van de schuldeiser ten gevolge van de aangevochten handeling – Instemming met schenkingsakte – Zijdelingse vordering – Vereiste dat insolvabele debiteur beschikt over schuldvordering op andere schuldenaar – Schuldenaar die nog niet over de mogelijkheid beschikt om een vordering tot inkorting in te stellen

p 1397
Hof van Beroep Gent 23 januari 2020

Nalatenschap – Curator over onbeheerde nalatenschap – Ereloon – Beoordeling door de feitenrechter

p 1400
Burgerlijke Rechtbank 17 september 2020

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering aansprakelijkheid motorrijtuigen – Verhaal van de BA verzekeraar – Artikelen 24 en 25 Modelovereenkomst bijlage bij KB 14 december 1992 – Bestuurder geen geldig rijbewijs – Voorlopig rijbewijs vervallen – Geen loutere formaliteit – Geen rechtsmisbruik

p 1402
Politierechtbank 19 november 2019

1. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Schade ontstaan uit verkeersongeval – Regresvordering van de verzekeraar – Tegenvordering – 2. Verzekering – Bedrieglijke verzwijging – Regresvordering – Kennisgevingsverplichting – Precontractuele verplichting – 3. Verbintenis – Moratoire intrest

met noot| p 1404