Jaargang 85 nummer 38 van 21 mei 2022

Artikelen

Recht en wetenschap: een moeilijk maar noodzakelijk huwelijk

A. Van Hoe|p 1490

Nieuwe grondige hervormingen van het woonbeleid met de klemtoon op sociale huisvesting: het verzameldecreet van 9 juli 2021 – Deel 2

T. Vandromme|p 1491

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 februari 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Geen vrijstelling voor de in het gelijk gestelde eiser wanneer de in het ongelijk gestelde verwerende partij juridische tweedelijnsbijstand geniet – 2. Burgerlijke rechtspleging – Juridische bijstand – Verplichte bijdrage – Geen vrijstelling voor de in het gelijk gestelde eiser wanneer de in het ongelijk gestelde verwerende partij juridische tweedelijnsbijstand geniet

p 1511
Hof van Cassatie 07 april 2022

1. Afstamming – Erkenning – Betwisting – Bezit van staat – Algemene grond van niet-ontvankelijkheid – Erkenner – Gebrekkige toestemming – 2. Afstamming – Erkenning – Betwisting – Bezit van staat – Grondwetsconforme lezing – Geen absolute grond van niet-ontvankelijkheid – Belangen van alle betrokken partijen – Belangen van het kind

met noot| p 1511
Hof van Cassatie 10 maart 2022

1. Rechtshandeling – Ongeoorloofde oorzaak – Rechtsregel of rechtsinstelling die de openbare orde aanbelangt – Afwending doel – Verkrijging onrechtmatig voordeel – 2. Afstamming – Erkenning – Verkrijging verblijfsrechtelijk voordeel als enig doel – Ongeoorloofde oorzaak – Volstrekte nietigheid – Erkenner die leugenachtige erkenning heeft gedaan

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1511
Hof van Cassatie 07 maart 2022

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Akkoordvonnis tot vaststelling van kinderalimentatie – Inachtneming parameters – Overeenkomst die niet beantwoordt aan art. 1321 § 1, tweede lid en § 2, 1° Ger.W. – Akkoordvonnis vatbaar voor hoger beroep

p 1516
Hof van Cassatie 30 september 2021

Weigering restitutie – Fraus op maat – Derden vreemd aan bedrog – Taak van de rechter – Motivering – Bedrog – Nietigheid – Ongeoorloofd voorwerp – Ongeoorloofde oorzaak

met noot van - A. Keukeleire| p 1516
Hof van Cassatie 09 september 2021

Burgerlijke rechtspleging – Onttrekking van de zaak aan de rechter – Rechtbank versus afdeling – Gevolg

p 1521
Hof van Beroep Gent 06 december 2021

1. Bevoegdheid en aanleg – Internationale rechtsmacht – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Gewone verblijfplaats van het kind – 2. Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag – Kind door een ouder meegenomen naar buitenland zonder toestemming van de andere ouder – Belang van kind – Toekenning uitsluitende uitoefening ouderlijk gezag aan andere ouder

p 1521
Hof van Beroep Antwerpen 09 januari 2019

Boedelbeschrijving – Meineed – Vrijspraak door de strafrechter – Civielrechtelijke heling – Sanctie – Beoordeling door de civiele rechter

p 1523
Burgerlijke Rechtbank 02 november 2021

Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Regelingsakte – Dading – Draagwijdte – Interpretatie – Beweerdelijk vergeten vermogensbestanddelen – Gevolg – Navolgende vereffening-verdeling

p 1525

Wetgeving in kort bestek

  • Vreemdelingen – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Organisatie – Asiel – Immigratie p 1527
  • Aanbieders van bewaarportemonnees – Fiduciaire valuta – Virtuele valuta – Aanbieders van diensten – Statuut – Toezicht – Beperking van het gebruik van contanten – Terrorisme – Financiering – Witwassen van geld p 1527
  • Corona p 1527
  • Ondernemingen – Generieke waarborgregeling p 1527
  • Verkeer – Elektronische communicatietoestellen p 1527
  • Sociale huur – Besluit Vlaamse Codex Wonen p 1527
  • Boekhandelaars – Nevenactiviteit p 1528
  • Buitenlandse onderdanen – Zelfstandige beroepsactiviteiten p 1528