Jaargang 86 nummer 30 van 25 maart 2023

Artikelen

Het Hof van Cassatie knipt de vereffening van de gerechtskosten volledig los van het beschikkingsbeginsel

P. Thiriar|p 1162

De rechtsbescherming van de gedetineerde bij het ondergaan van een tuchtsanctie: van de Raad van State naar de Klachten- en Beroepscommissie (deel 2)

C. Stevens|p 1163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 januari 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Nationaliteit – Verlies van rechtswege – Minderjarige wiens afstamming niet langer vaststaat – Rechtsmiddelen – 2. Nationaliteit – Verlies van rechtswege – Minderjarige wiens afstamming niet langer vaststaat – Rechtsmiddelen

p 1180
Hof van Cassatie 13 januari 2023

Erfrecht – Giften – Inbreng – Onroerend goed – Vrijstelling van inbreng in natura – Berekeningswijze

p 1180
Hof van Cassatie 13 januari 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Taak van de rechter – Partijautonomie

met noot| p 1180
Hof van Cassatie 09 januari 2023

1. Afstand van recht – Stilzwijgend karakter – Strikte interpretatie – Feitenkwestie – Toets door het Hof van Cassatie – 2. Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschappelijk vermogen – Post-communautaire onverdeeldheid – Beheersrekening – Exclusief gebruik of genot van een onverdeeld goed – Vergoeding – Sanctionering van de houding van een ex-echtgenoot na de ontbinding van het huwelijk

p 1182
Hof van Cassatie 05 september 2022

Schenking – Herroeping – Ondankbaarheid – Grove belediging – Animus iniuriandi

p 1182
Raad van State 27 september 2022

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Oriënteringsattest C – Verplichting om zich te gedragen naar de administratieve beslissing in afwachting van de uitspraak van de rechter – Schadebeperking – Vereiste om het jaar te herbeginnen in plaats van te werken in afwachting van de uitspraak van de Raad van State

p 1183
Hof van Beroep Antwerpen 25 oktober 2022

Testament – Notarieel testament – Nietigheid – Conversie naar internationaal testament

p 1183
Hof van Beroep Gent 22 april 2021

Huwelijksvermogensrecht – Borgstelling door een van de echtgenoten – Borgstelling die de belangen van het gezin in gevaar brengt – Nietigverklaring – Voorwaarden

p 1186
Burgerlijke Rechtbank 23 september 2022

Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Sociaal huurstelsel – Onroerende bezitsvoorwaarde – Verwerving onroerend goed tijdens de huurovereenkomst – Verzoek tot verlenging van de vervreemdingstermijn – Beginselen van behoorlijk bestuur

met noot van - T. Vandromme| p 1190

Wetgeving in kort bestek

 • Gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn – Binnenluchtkwaliteit p 1195
 • Klokkenluiders – Bestuursdecreet – Lokaal bestuur – Provinciedecreet – Juridische entiteit in de private sector – Inbreuken op het Unie- of nationale recht – Bescherming van melders – Geïntegreerde politie – Federale overheidsinstanties – Meldingskanalen p 1195
 • Nieuwe reglementering van beroepen – Evenredigheidsbeoordeling p 1196
 • Gezondheid p 1196
 • Onderwijs – Basisonderwijs – Secundair onderwijs – Herwaardering lerarenambt p 1196
 • Defensie – Personeel – Rechtstoestanden p 1196
 • Belgische zeegebieden – Mariene ruimtelijke planning – Bescherming van marien milieu – Camera’s p 1196
 • Belastingen – Administratieve samenwerking p 1196
 • Justitie p 1197
 • Handboeien van minderjarigen – Waarborgen – Politieambt p 1197
 • Handelshuurprijzen – Indexering – Beperking p 1198
 • Oliesector – Tijdelijke solidariteitsbijdrage p 1198
 • Marktinkomsten van elektriciteitsproducenten – Plafond – Elektriciteitsmarkt – Organisatie p 1198
 • Gerechtelijk Wetboek – Gerechtsdeurwaarders – Notarissen – Tuchtraad – Statuut p 1198
 • Federale elektriciteits- en gaspremie p 1198
 • Vreemdelingen – Vrijwilligers – Stagiairs – Onderzoekers p 1198
 • Kunstwerkers – Sociale bescherming – Kunstwerkcommissie p 1199
 • Secundair onderwijs – Basisonderwijs – Inschrijvingsrecht p 1199
 • Programmawet p 1199
 • Belastingen – Administratieve samenwerking p 1199
 • Gerechtelijke zaken – Vermelding van de rechtsmiddelen p 1199