Jaargang 86 nummer 32 van 08 april 2023

Artikelen

Digitale kennisgeving via het Omgevingsloket moet beroepsmodaliteiten vermelden

M. Dejonghe|p 1242

Te oud voor ouderschap? Analyse van de maximale leeftijd als toegangsbeperking in de context van medische hulp bij de voortplanting

L. Oplinus|p 1243

Rechtspraak

Hof van Cassatie 13 januari 2023

Consumentenkoop – Levering – Onderscheid tussen niet-conforme levering en vrijwaring voor verborgen gebreken – Toepasselijk regime na het verstrijken van de waarborgtermijn

p 1256
Hof van Cassatie 09 januari 2023

Overdracht van schuldvordering – Verweermiddelen – Schuldvernieuwing

p 1256
Hof van Cassatie 09 december 2022

Onteigening – Derdenverzet – Begunstigde van een verkoopbelofte

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1256
Hof van Cassatie 25 november 2022

Belastingen – Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – Recht op rechtszekerheid

p 1257
Hof van Cassatie 03 februari 2022

Erfdienstbaarheid – Recht van uitweg – Relatieve ingeslotenheid – Eenheid van gebruik

met noot van - V. Janssen| p 1258
Hof van Cassatie 15 juni 2021

Oplichting – Listige kunstgrepen – Misleidende middelen die bestaan in of gepaard gaan met uitwendige handelingen – Leugenachtig in het vooruitzicht stellen van een huwelijk of een affectieve relatie

met noot| p 1264
Hof van Cassatie 27 april 2021

Straftoemeting – Samenloop – Eendaadse samenloop – Pluraliteit van misdrijfomschrijvingen – Identiteit van het feit – Vaststelling door de rechter – Wettigheidscontrole

met noot| p 1265
Raad van State 29 september 2022

Beroep tot nietigverklaring – Justitie – Aanwijzing mandaat voorzitter ondernemingsrechtbank – Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie – 1. Geen tegensprekelijk debat over schriftelijke opmerkingen kandidaat bij over hem verleende adviezen noch over de toelaatbaarheid van stukken – Geen verplichting om op voorhand de te stellen vragen mee te delen met het oog op voorbereiding – 2. Adviezen – Vereiste van adviezen van twee korpschefs – 3. Assessment – Toegelaten meetinstrument voor benoemings- en aanwijzingscommissie

met noot| p 1265
Hof van Beroep Antwerpen 12 december 2022

Overeenkomst – Tussen een kunstenaar en een galeriehouder – Kwalificatie – Koop of lastgeving

p 1266
Hof van Beroep Brussel 07 januari 2020

1. Overeenkomst – Hernieuwing – Draagwijdte – 2. Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Internationale rechtsmacht – Geen zuivere potestatieve voorwaarde – Geen rechtsmisbruik

p 1269
Arbeidshof Brussel 18 oktober 2019

1. Lastgeving – Afwezigheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid – Lasthebber van werkgever – Ontslag in naam en voor rekening van werkgever – Onbevoegdheid – Werknemer die geen overlegging van volmacht eist – Gevolg – Bekrachtiging – Terugwerkende kracht – 2. Welzijn op het werk – Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Pesterijen op het werk – Ontslag – Negatieve evaluaties – Ontslagmacht – Vordering tot staking – Opleggen van maatregelen

met noot| p 1271
Burgerlijke Rechtbank 08 november 2022

Koop – Onroerend Goed – Verborgen gebreken – Ontbinding – Schadevergoeding

p 1275

Kanttekeningen

Zo simpel als het recht

F. Judo

Wetgeving in kort bestek

  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen – Bestrijding van discriminatie p 1278
  • Rechterlijke organisatie p 1278
  • Secundair onderwijs – Nederlandstalig basisonderwijs – Voortraject – Voorrangsgroepen – Codex Secundair Onderwijs p 1278
  • Economie – Basisbankdienst voor ondernemingen p 1278
  • Immobilisering van een voertuig – Beroepsmogelijkheid – Politie over het wegverkeer p 1279
  • Bestuurlijke transactie – Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid p 1279
  • Radioactieve stoffen – Beheer van bodems p 1279
  • Europees burgerinitiatief p 1279