Jaargang 87 nummer 33 van 13 april 2024

Artikelen

In memoriam Eric Dirix

W. Rauws, A. Van Oevelen|p 1282

Rechtspraak

ECSR 16 december 2022

Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Recht van personen met een handicap op onafhankelijkheid, sociale integratie en participatie aan het gemeenschapsleven – Recht van gezin op sociale, juridische en economische bescherming

door - N. Laenen| p 1283
EHRM 13 december 2022

Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Wapengelijkheid – Mogelijkheid van tegenspraak – Deskundigenonderzoek

door - P. Gérard| p 1284
ECSR 8 december 2022

Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele rechten – Recht op sociale en geneeskundige bijstand – Recht op wonen – Recht van gezin op sociale, juridische en economische bescherming – Woonwagenbewoners

door - L. Debecker| p 1286
EHRM 10 november 2022

Rechten van de mens – Verbod op foltering of onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing – Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Overbrenging gevonniste personen – Levenslange gevangenisstraf – Mogelijkheid tot vrijlating onder voorwaarden

door - O. Wouters| p 1289
EHRM 8 november 2022

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en familieleven – Vrijheid van godsdienst of overtuiging – Recht op een eerlijk proces – Religieuze uitingen – Rituele begrafenis

door - N. El Yattouti| p 1291
EHRM 3 november 2022

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Strafvordering – Redelijke termijn – Toepassing in fiscalibus – Toepassing van nieuwe wetgeving op lopende procedure

door - E. Taverna| p 1292
EHRM 3 november 2022

Rechten van de mens – Verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing – Levenslange gevangenisstraf – Vervroegde vrijlating

door - K. Lemmens| p 1294
EHRM 18 oktober 2022

Rechten van de mens – Terrorisme – Legaliteitsbeginsel strafwet – Rechtszekerheid – Vrijheid van verplaatsing

door - O. Wouters| p 1294
EHRM 13 oktober 2022

Rechten van de mens – Vrijheid van meningsuiting – Vrijheid van godsdienst – Openbare orde – Goede zeden – Strafrecht – Vervolging – Bestraffing – Openbare zedenschennis

door - F. Fonteyn| p 1295
EHRM 11 oktober 2022

Discriminatie op grond van geslacht – Recht op eerbiediging privéleven – Sociale uitkeringen – Toepasselijkheid

door - M.G. Marcondes Smith| p 1297
EHRM 4 oktober 2022

Recht op leven – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Medische hulp bij levensbeëindiging (euthanasie) – Procedurele verplichtingen – Positieve verplichtingen

door - K. Van Assche| p 1299
EHRM 4 oktober 2022

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Zwijgrecht – Belastingen

door - S. De Raedt, J. Van Eyndhoven| p 1301
EHRM 14 september 2022

Rechten van de mens – Rechtsmacht van staat – Extraterritorialiteit – Kinderrechten – Recht op terugkeer – Recht van burgers op toegang tot grondgebied van eigen staat

door - E. Sevrin| p 1303
ECSR 14 september 2022

Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Collectieve arbeidsconflicten – Stakingsrecht

door - W. Verheyen| p 1305
EHRM 8 september 2022

Rechten van de mens – Verbod op onmenselijke of vernederende behandelingen – Huiselijk geweld – Vermeende doodsbedreigingen – Effectief onderzoek

door - C. Deprez| p 1306
EHRM 8 september 2022

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privéleven

door - P. Gérard| p 1308
EHRM 30 augustus 2022

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven – Ongewenst seksueel gedrag – Onderzoek in strafzaken – Secondary victimisation

door - O. Wouters| p 1310
Hof van Cassatie 1 februari 2024

1. Advocaat – Ereloon – Begroting – Betwisting – Matigingsbevoegdheid van de orde van advocaten – tijdstip van de prestaties – Advocatenvennootschap – 2. Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Draagwijdte – Vaststellingen en technisch advies – Geen juridisch advies over de grond van de zaak

p 1313
Hof van Cassatie 25 januari 2024

Burgerlijke rechtspleging – Onttrekking van de zaak aan de rechter – Wettige verdenking – Banden tussen rechters binnen dezelfde rechtbank

p 1313
Hof van Cassatie 7 december 2023

Inkomstenbelasting – Personenbelasting – Diverse inkomsten – Normale verrichting van beheer van privévermogen

met noot| p 1313
Hof van Cassatie 13 juni 2023

1. Onderzoeksgerecht – Kamer van inbeschuldigingstelling – Zuivering van nietigheden – Onregelmatig van een bewijsgegeven – Taak van het onderzoeksgerecht – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – a) Zuivering van nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling – Taak van het onderzoeksgerecht – b) Zuivering van nietigheden – Beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling – Bindende beslissing voor het vonnisgerecht

met noot| p 1314
Hof van Cassatie 6 juni 2023

Rechten van de Mens – Eerlijk proces – Bijstand door een raadsman – Verzoek tot uitstel om een raadsman te raadplegen – Houding van de beklaagde

met noot| p 1314
Hof van Cassatie 30 mei 2023

1. Strafvordering – Aanwezigheid van beklaagde op de terechtzitting – Recht van de beklaagde om tegenwoordig te zijn – Mogelijkheid tot vertegenwoordiging – 2. Rechten van de Mens – Eerlijk proces – Recht van de beklaagde om tegenwoordig te zijn bij het tegen hem gevoerde strafproces – Verzoek van de beklaagde tot uitstel van de behandeling om persoonlijk aanwezig te zijn – Beoordeling door de rechter

met noot| p 1315
Hof van Cassatie 23 mei 2023

1. Strafvordering – Tussenkomst – Aansprakelijkheidsverzekeraar – Belang – Recht van hoger beroep – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Tussenkomst van de verzekeraar bij de strafrechter – Hoger beroep van de verzekeraar – Belang

met noot| p 1315
Raad van State 11 september 2023

Cassatie – Vreemdelingen – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belang van een verzoeker

p 1316
Hof van Beroep Antwerpen 21 maart 2023

1. Testament – Interpretatie – Herroeping – Stilzwijgende herroeping ingevolge een feitelijke gedraging – 2. Testament – Eigenhandig testament – Kopie

p 1316
Politierechtbank Antwerpen 28 februari 2020

Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Verkeersbord niet regelmatig aangebracht – Gevolg – Vaststelling van overtreding niet bewezen

p 1319