Jaargang 87 nummer 36 van 04 mei 2024

Artikelen

Aandacht voor familierechtelijke terminologie in het nieuwe boek II Sw.: mag het een beetje meer zijn?

E. Vertommen|p 1402

Intercommunales geklemd tussen overheid en onderneming: pleidooi voor een modernisering van het juridisch kader

M. DeCock|p 1403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 maart 2024

1. Rechten van de Mens – Eigendomsrecht – Onteigening – Voorstel tot zelfrealisatie – Termijn – 2. Onteigening – Voorstel tot zelfrealisatie – Termijn

p 1422
Hof van Cassatie 28 maart 2024

1. Algemeen rechtsbeginsel – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Subsidiair karakter – Gevolg – In hoofdorde inroepen van andere rechtsgronden 2. Algemeen rechtsbeginsel – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Voorwaarden – Wil van de verarmde van een definitieve vermogensverschuiving

met noot| p 1422
Hof van Cassatie 26 maart 2024

1. Strafvordering – Redelijke termijn – Overschrijding – Passend herstel – a) Algemeen – b) Gevolgen voor herstelexamens en -onderzoeken van de Wegverkeerswet – 2. Wegverkeer – Rijverbod – Herstel tot sturen afhankelijk van het slagen voor herstelexamens en -onderzoeken – Beveiligingsmaatregel – Overschrijding van de redelijke termijn – Gevolg

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 1423
Hof van Cassatie 15 februari 2024

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Vorm – Corpus van de appelconclusie – Geen herhaling in het dictum

met noot| p 1425
Hof van Cassatie 11 januari 2024

Wegverkeer – Fietspad – Voetganger – Artikel 42.2.2., 1° Wegverkeersreglement

p 1426
Hof van Cassatie 07 november 2023

Wegverkeer – Rijverbod – Herstel tot sturen afhankelijk van het slagen voor herstelexamens en -onderzoeken – Onmogelijkheid van een weekendrijverbod

met noot| p 1426
Hof van Cassatie 12 september 2023

Wegverkeer – Rijverbod – Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid – Inwerkingtreding van het verval – Aanwenden van een rechtsmiddel – Gevolgen

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 1426
Hof van Cassatie 12 september 2023

Wegverkeer – Vluchtmisdrijf – Ongeval op een openbare plaats – Bestuurder die vanop een private parkeerplaats de openbare weg oprijdt – Beschadiging van een afsluiting – Toepasselijkheid van het Wegverkeersreglement

met noot| p 1428
Hof van Cassatie 06 juni 2023

1. Straf – Eenheid van opzet – Beoordeling door de rechter – 2. Wegverkeer – Openbare weg – Aardeweg – Begrip – Beoordeling door de rechter

met noot| p 1429
Raad van State 23 oktober 2023

Overheidsopdrachten – Actueel belang – Intrekking van een gunningsbeslissing – Stopzetting opdracht – a. Rechtsbeschermingswet – Ruime omschrijving belang – b. Intrekking van een administratieve rechtshandeling – Voorwaarden – Wettelijke mogelijkheid – Stopzetting gunningsprocedure – Opdracht nog niet gesloten

p 1429
Raad van State 19 oktober 2023

Schadevergoeding tot herstel – Oorzakelijk verband tussen de vastgestelde onwettigheid en de aangevoerde schade – Aanwending van rechtsmiddelen – Nalaten instellen kort geding

p 1429
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 15 oktober 2020

1. Belasting over toegevoegde waarde – Belastingplichtige – Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid – Voorwaarde – Gevolg – 2. Vennootschap – Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid – Maatschap – 3. Algemene rechtsbeginselen – Vertrouwen en rechts­zekerheid – Niet tegen een duidelijke wettelijke bepaling

p 1430
Vredegerecht Antwerpen 03 oktober 2023

Appartementsmede-eigendom – Beslissing tot sluiting van de berging voor huisvuil – Vordering tot vernietiging – Disproportionaliteit

p 1432

Wetgeving in kort bestek

 • Duits – Vertaalwerk – Waals Gewest – Duitstalige Gemeenschap – Duitse juridische terminologie – BWHI p 1437
 • Federale klimaatbeleid p 1437
 • Gegevensbeschermingsautoriteit – Geschillenkamer – Derde-belanghebbenden – Tussenkomst in de procedure – Mogelijkheid om beroep in te stellen p 1437
 • Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen – Gemeentelijk integriteitsonderzoek – Gemeentelijke bestuurlijke handhaving p 1437
 • Vlaamse toetsen p 1438
 • Toeristisch verblijf p 1438
 • Opmaak van de begrotingen – Controleren rekeningen – Dotatiegerechtigde instellingen – Kamer van volksvertegenwoordigers – Rekenhof p 1439
 • Hof van Cassatie – Arresten – Vertaling p 1439
 • Wetboek van economisch recht – Ongewenste communicaties – Elektronische communicatie p 1439
 • Programmatische aanpak stikstof (PAS) p 1439
 • Gezondheid – Rechten van de patiënt p 1440
 • Minderjarigen – Lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling – Programma’s – Informatie aan de kijker p 1440
 • Nieuwe Gemeentewet p 1440
 • Lokaal bestuur p 1440
 • Verkiezingsuitslagen – Bekendmaking p 1440