Jaargang 73 nummer 23 van 06 februari 2010

Artikelen

De bewijsrechtelijke betekenis van de uitvoering van de overeenkomst in burgerlijke zaken

B. Cattoir, A. Colpaert|p 946

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 juli 2009

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Douane en accijnzen - Misdrijf - Milieutaksen - Geldboeten - Verzachtende omstandigheden - 2. Douane en accijnzen - Misdrijf - Milieutaksen - Geldboeten - Verzachtende omstandigheden

met noot| p 954
Hof van Cassatie 24 november 2006

Huur - Teruggaveplicht van de huurder - Tenietgaan van het verhuurde goed door een brand buiten de schuld van de huurder - Verplichting van de huurder de inhoud van het gehuurde goed te ontruimen

p 954
Hof van Cassatie 16 februari 2007

Verzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde - Verjaring - Aanvang van de termijn - Kennis van de identiteit van de verzekeraar - Overlegging van de polis

p 954
Hof van Cassatie 20 december 2007

Bewijs - Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Begrip - Reeds ontstane en actuele betwisting tussen partijen - Geen vereiste

met noot| p 955
Hof van Cassatie 13 maart 2008

Rechten van de mens - Redelijke termijn - Tuchtprocedure - Aanvangspunt van de redelijke termijn - Beschuldiging door tuchtoverheid

met noot| p 956
Hof van Cassatie 12 juni 2008

Kort geding - Bevoegdheid - Strafvordering - Justitiële beslissing inzake internering

met noot| p 956
Raad van State 17 november 2008

1. Grondwet - Grondrechten - Privé- en gezinsleven - Sociale grondrechten - Rechtstreekse werking - Standstill-beginsel - Gezondheid - Leefmilieu - Geluidshinder - Discretionaire bevoegdheid overheid - Billijk evenwicht - 2. Rechten van de mens - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Standstill-beginsel

met noot van - W. Rauws| p 957
Hof van Beroep Antwerpen 16 oktober 2006

Onrechtmatige daad - Aansprakelijkheid - a) Samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid - Coëxistentie - Begrip - b) Uitvoeringsagent - Quasi-immuniteit - Omvang - c) Exploitant van terminal - Bewakingsverplichting - Maatregelen om diefstal te voorkomen

p 961
Hof van Beroep Antwerpen 28 april 2008

Bewijs - Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Aangifte van nalatenschap

met noot van - A. Van Oevelen, R. Vinckx| p 965
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 28 juni 2007

Bewijs - Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Gedeeltelijke uitvoering van overeenkomst - Rechtsfeiten - Bewijs met alle middelen van recht

met noot| p 969
Rechtbank van Koophandel Turnhout 27 oktober 2009

Wet Continuïteit Ondernemingen - Procedure gerechtelijke reorganisatie - a) Gedelegeerde rechter - Lid van rechtbank die uitspraak doet over verzoek tot verkrijgen van gerechtelijke reorganisatie - b) Voorwaarden - Maatschappelijke waarde en redelijke kans op overleven - Bijstand van gerechtsmandataris

p 970
Vredegerecht Brugge 28 juni 2007

1. Overeenkomst - Exoneratieclausule - Parkeergarage - Beding op bord ter hoogte van in- en uitgang - Beding op ticket na het binnenrijden - 2. Verbintenis - Inspannings- en resultaatsverbintenis - Exploitant parkeergarage - Beding dat geen verbintenis van bewaarnemer wordt opgenomen - Schijn opwekken dat verbintenis wordt aangegaan betreffende de veiligheid van het geparkeerde voertuig - Gevolg

p 971
Politierechtbank Brugge 24 juni 2008

1. Bewijs - Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Begrip - Betwiste feiten en geen rechtspunten - 2. Onrechtmatige daad - Aansprakelijkheid - Eigen gedraging - Grootmoeder die toezicht houdt op kleinkind van 25 maanden - Kind even alleen laten lopen op de zeedijk

p 975

Wetgeving in kort bestek

 • Publicaties - Binnenbrengen in het land - Goede zeden p 977
 • Vlaamse administratie - Organisatie p 977
 • Ondernemerschap - Projecten - Steun p 977
 • Post- en telecommunicatiesector - Regulator - Elektronische communicatie p 977
 • Gerechtelijke opleiding p 977
 • NV Vlaamse Havens p 977
 • Welzijn op het werk - Externe preventiediensten p 978
 • Topstukkendecreet - Wijziging p 978
 • Grondwettelijk Hof - Rechtsbijstand p 978
 • REG-decreet - Wijziging - Luchtvaartactiviteiten p 978
 • Ambachten - Meesterschapwedstrijden p 979
 • Werkloosheidsreglementering - Diverse besluiten p 979
 • Inkomstenbelastingen - Diverse wijzigingen p 979
 • Provincie en gemeente - Diverse wijzigingen p 980
 • Herstructurering van ondernemingen - Tewerkstellingscellen p 980
 • Milieuhandhaving - Vervolgdecreet p 980
 • Tewerkstelling - Tijdelijke crisismaatregelen p 981
 • Grondenbank - Domeingoederen Vlaamse Landmaatschappij - Verkoop - Uitstel van betaling p 981
 • Beveiliging van woningen - Optische rookmelders p 981
 • Vreemdelingen p 981
 • Programmawet p 982
 • Elektriciteitsdecreet - Groenestroomcertificaten p 982

Boeken

Medialisering van Recht

door D. Voorhoof| p 982

La Constitution, in Connaissance du droit

door A. Coppens| p 983