Jaargang 79 nummer 41 van 11 juni 2016

Artikelen

Het Mysterie van de Heilige Stoel

S. Duquet, J. Wouters|p 1602

Waar naartoe met het klachtmisdrijf?

J. Rozie|p 1603

De Potpourri II-wet en de veralgemeende correctionaliseerbaarheid: een prefabbouwwerk met onstabiele fundamenten

L. Van den Steen|p 1604

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 24 maart 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Wet Continuïteit Ondernemingen - Procedure gerechtelijke reorganisatie - Reorganisatieplan - Kwijtschelding of vermindering - Fiscale schuldvordering - Bedrijfsvoorheffing - 2. Wet Continuïteit Ondernemingen - Procedure gerechtelijke reorganisatie - Reorganisatieplan - Kwijtschelding of vermindering - Fiscale schuldvordering - Bedrijfsvoorheffing

p 1616
Hof van Cassatie 14 september 2015

Sociale zekerheid werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Artistieke prestaties of producties - Loon - Levensonderhoud

p 1616
Hof van Cassatie 28 april 2015

Arbeidsongeval - Subrogatie - Verzekeraar - Aansprakelijke derde

p 1616
Hof van Cassatie 20 maart 2015

Deskundigenonderzoek - Burgerlijke zaken - Eedformule - Opmerkingen van partijen en antwoord van deskundige - Opname in bijlage bij eindverslag - Geldigheid

met noot van - B. Van den Bergh| p 1616
Hof van Cassatie 13 oktober 2014

1. Sociale zekerheid werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Lasthebbers die zich wijden aan het dagelijks bestuur van verenigingen die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren en niet streven naar een materieel voordeel voor de leden - 2. Vereniging zonder winstoogmerk - Bijkomstige winstgevende bedrijvigheid - Gevolg

p 1621
Hof van Cassatie 12 mei 2014

1. Beroepsziekte - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Verjaring - 2. Verjaring - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Uitkeringen - Maandelijkse of driemaandelijkse betalingen van de jaarlijkse vergoeding - Burgerlijk Wetboek - Periodieke betalingen - 3. Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Wetgevende macht - Lacune in de wet - Tussenkomst wetgever - Modaliteiten in te voeren verjaringsstelsel

met noot| p 1622
Hof van Cassatie 31 maart 2014

Arbeidsongeval - Weg van/naar werk - Werkplaats - Begrip - Gezag - Einde - Langer verblijf dan normaal - Wettige reden

met noot| p 1622
Raad van State 14 januari 2016

Raad van State - Beroep tot nietigverklaring - Procedure - Geen toelichtende memorie binnen termijn ingediend - Onleesbare handtekening op antwoordkaart in het kader van de mededeling dat geen memorie van antwoord was ingediend - Betwisting ontvangst aangetekende brief - Eenzijdige verklaring van verzoeker - Geen klacht bij bpost - Geen overmacht

p 1622
Antwerpen 16 maart 2016

Rechtsmiddelen - Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Eindvonnis - Begrip - Beslissing die een tussengeschil beslecht m.b.t. een onderzoeksmaatregel - Vonnis alvorens recht te doen

met noot van - B. Vanlerberghe| p 1623
Arbeidshof Gent, afd. Brugge 22 mei 2015

1. Sociale zekerheid werknemers - Bijdragen - Inhouding - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Aannemer met sociale schulden - Inhouding van deel van de prijs - Opdrachtgever - Schuldvergelijking - Betaling - Geen inhouding - 2. Verbintenis - Schuldvergelijking - Uitzondering - Ten nadele van verkregen rechten van derden

p 1625
Arbeidshof Gent, afd. Brugge 22 mei 2015

Sociale zekerheid werknemers - Bijdragen - Inhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid - Aannemer met sociale schulden - Geen cumulatie - Andere hoofdelijke schuldenaars - Identiteit - Informatieverplichting RSZ - Goede trouw - Deel van de sociale schulden

p 1626
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 07 april 2014

Sociale huisvesting - Huur sociale woning - a) Opzegging huurovereenkomst wegens ernstige en blijvende tekortkoming - Toetsingsbevoegdheid van de rechter - b) Meedelen van inkomensgegevens - Verhoging huurprijs tot de basishuurprijs - c) Recht om samen te wonen als koppel en kinderen te hebben - Recht op bescherming van privé- en gezinsleven

p 1628
Vredegerecht Westerlo 09 maart 2016

Pacht - a) Toepassingsgebied - Landbouwvennootschap opgericht voor onbepaalde duur - b) Bewijs - Geen schriftelijk vastgestelde pachtovereenkomst - Bewijs met alle middelen van recht - Vereiste - Bedrijfsmatige exploitatie

p 1631

Boeken

Eigendomsvoorbehoud in APR

door A. Van Hoe| p 1640

Beneluxrecht

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland

Ph. Traest| p 1633

Afdeling Publiekrecht

S. Somers| p 1633

Afdeling Strafrecht

J. Roelandt| p 1636

Afdeling Privaatrecht

C. Van Severen| p 1638