Jaargang 83 nummer 7 van 19 oktober 2019

Artikelen

Het gewijzigde verenigings- en stichtingenrecht in het gecodificeerde rechtspersonenrecht

S. Deschepper|p 242

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 april 2019

1. Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Invordering – Dwangbevel – Aan het dwangbevel voorafgaande garanties – Grondwet – Gelijkheidsbeginsel – 2. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Eerlijk proces – Dwangbevel – Rechtsmiddelen – Verzet – Excessief formalisme – Dagvaarding – Motivering – Termijn – Grondwet – Gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel – 3. Persoonlijke levenssfeer – Bescherming – Persoonsgegevens – Invordering socialezekerheidsbijdragen – Dwangbevel – Bevoegdheid – Delegatie – Concessiehouder – Openbare dienst – Digitaal platform – Gerechtsdeurwaarder – 4. Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Sociale zekerheid – Socialezekerheidsbijdragen – Invorderingsprocedure – Standstill-verplichting

met noot| p 262
Hof van Cassatie 04 maart 2019

Volkenrecht – Internationale rechtsmacht – Immuniteit van de Staat – Rechter van een andere Staat – Materiële bevoegdheid van die rechter – Werkzaamheden verricht op het grondgebied van die andere Staat – Werknemer aangesteld voor het vervullen van bepaalde functies in de uitoefening van bevoegdheden van de overheid

p 263
Hof van Cassatie 15 februari 2019

Misbruik van recht – Begrip – Aanwending van rechtsregels of rechtsinstellingen in strijd met het doel waarvoor ze zijn ingesteld – Taak van de rechter – Controle door het Hof van Cassatie

met noot| p 263
Hof van Cassatie 11 januari 2019

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Vordering op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid – Bewijslast in de regel op de benadeelde – Beweerde miskenning van algemene zorgvuldigheidsplicht wegens verzuim welbepaalde informatie te verstrekken – Omvang van bewijslast van benadeelde

met noot van - S. Guiliams| p 263
Hof van Cassatie 21 december 2018

Vereniging zonder winstoogmerk – Akte die zowel verbintenissen van de rechtspersoon als persoonlijke verbintenissen van de bestuurder bevat – Handtekening uitsluitend als bestuurder – Instemming van ondertekenaar met persoonlijke verbintenissen – Bedoeling van de ondertekenaar

p 267
Hof van Cassatie 06 september 2018

Koop – Verborgen gebreken – Verkoper-fabrikant of gespecialiseerde verkoper – Verplichting om zaak zonder gebreken te leveren

p 267
Raad van State 16 mei 2019

Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Antwoord op opgeworpen exceptie – Omvang motiveringsverplichting – Verplichting om te antwoorden op afzonderlijke weerlegging of verweer – Geen verplichting om te antwoorden op elk argument

p 267
Raad van State 09 april 2019

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Geen verwijzing naar uiterst dringende noodzakelijkheid – Gewone vordering tot schorsing onontvankelijk bij overheidsopdrachten – Verwijzingen in verzoekschrift naar Rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten – Toegang tot de rechter – Vordering behandeld bij uiterst dringende noodzakelijkheid

p 268
Raad van State 02 april 2019

Raad van State – Belang – Actueel belang – Invloed rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens – Duur van het procesverloop voor de Raad van State – Verlies belang te wijten aan duur procesverloop – Geen verwijtbare proceshouding – Behoud moreel belang – In rekening nemen van duur van procesverloop in beoordeling eventueel verlies procesbelang

p 268
Raad van State 28 maart 2019

Openbaarheid van bestuur – Openbaarheidsdecreet – Uitzonderingsgronden – Vrijwaring van eerlijk verloop van de rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding – Procedure hangende bij de Raad van State op het tijdstip van het nemen van de bestreden beslissing – Georganiseerd administratief beroep – Devolutieve werking – Belangenafweging

p 268
Hof van Beroep Antwerpen 15 januari 2018

Grondwettelijk Hof – Gevolgen vernietigingsarrest – Bestuurshandelingen gebaseerd op vernietigde decretale bepalingen – Behoud van rechtskracht zolang ze niet werden afgeschaft, ingetrokken of nietig verklaard

p 269
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 17 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Internationale rechtsmacht – Verwijzing naar arrondissementsrechtbank

p 270
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 18 mei 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Huur van onroerende goederen – Bijzondere bevoegdheid – Huur van opslagruimte

p 271

Wetgeving in kort bestek

 • Vonnissen – Arresten – Openbaarheid p 272
 • Tuchtrechtelijke regeling – Bankierseed – Kredietinstellingen – Toezicht – Statuut p 272
 • Burgerlijk Wetboek – Buitengewone kosten p 272
 • Leerplicht p 272
 • Gezondheidsgegevens – Elektronisch uitwisselingsplatform p 272
 • Openbare veiligheid – Netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang – Beveiliging p 272
 • Woonzorg p 272
 • Fiscale bepalingen – Belastinggeschillen p 272
 • Spoorwegen p 273
 • Algemene rampen – Schade – Herstel p 273
 • Zelfstandigen – Vaderschapsverlof – Geboorteverlof p 273
 • Rechtsbijstandsverzekering p 273
 • Autovoertuigen – Verkoopovereenkomsten p 273
 • Woonbeleid p 273
 • Stedenbouwkundige attesten – Verkavelingsvergunningen – Stedenbouwkundige vergunningen – Beslissingen – Terbeschikkingstelling – Bekendmaking p 273
 • Gezinsbijslag – Bijstand aan personen – Gezondheid p 273
 • Handelshuur van korte duur p 273
 • Rijksregister van natuurlijke personen – Toegang – Tussenkomende instellingen – Centraal aanspreekpunt van rekening en financiële contacten – Informatieplichtigen – Voorwaarden p 274
 • Bestuurlijke handhaving p 274
 • Bewijs – Burgerlijk Wetboek p 274
 • Gezondheidszorg – Kwaliteitsvolle praktijkvoering p 275
 • Individueel bezoldigd personenvervoer p 275
 • Nationale Loterij – Bescherming van de spelers – Kansspelinrichtingen – Weddenschappen – Kansspelen p 275
 • Kruispuntbank van Ondernemingen – Wetboek van Economisch Recht – Privékopie – Ondernemingen – Oneerlijke marktpraktijken – Onrechtmatige bedingen – Economische afhankelijkheid – Bescherming van de mededinging – Rechtshandhaving p 275
 • Waterpijptabak – Roltabak – Sigaretten – Gestandaardiseerde verpakking p 276
 • Genoteerde vennootschappen – Code inzake deugdelijk bestuur p 276
 • Geestelijk gezondheidsaanbod p 276
 • Wensballonnen – Carbuurkanonnen – Voetzoekers – Vuurwerk p 276
 • Roerend en immaterieel cultureel erfgoed p 276
 • Leefmilieu – Stedenbouw – Ruimtelijke ordening – Openbare onderzoeken p 276
 • Financiële bepalingen p 276
 • Werklokalen – Binnenluchtkwaliteit – Codex over het welzijn op het werk p 277
 • Asbestslachtoffers – Schadeloosstelling p 277
 • Economie p 277
 • Morning-afterpil – Contraceptiva – Terugbetalingsmogelijkheden – Kostprijs voor vrouwen – Tegemoetkoming p 277
 • Elektriciteitsmarkt – Organisatie – Vervoer van gasachtige producten p 278
 • Verklaring tot herziening van de Grondwet p 278
 • Passagiersgegevens – Verwerking p 278
 • Sociaal Strafwetboek – Euthanasie – Erediensten – Strafzaken p 278
 • Eerstelijnszorgaanbieders – Regionale zorgplatformen – Eerstelijnszorg p 279
 • Plaatselijke ambtenarij – Discriminatie – Diversiteit p 279
 • Herhaling – Discriminatie – Door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie – Alternatieve maatregelen – Strafwetboek p 279
 • Overheidsbestuurders – Managementsvennootschappen p 279
 • Vlaamse Codex Overheidsfinanciën p 279
 • Administratieve geldboeten – Palliatieve verzorging – Multidisciplinaire begeleidingsequipes – Revalidatieziekenhuizen – Revalidatieovereenkomsten – Initiatieven van beschut wonen – Psychiatrische verzorgingstehuizen – Vlaamse sociale bescherming p 279
 • Brusselse Deontologische Commissie – Openbare mandatarissen – Transparantie p 280