Jaargang 83 nummer 8 van 26 oktober 2019

Artikelen

EHRM verstrengt zijn visie m.b.t. de vrijheidsstraf. Zal de Belgische politiek plooien of niet?

J. Rozie|p 282

De weerslag van de inwerkingtreding van de artikelen 2:44 en 2:46 WVV op de rechtsmacht van de Raad van State

T. Coen|p 283

Rechtspraak

Hof van Cassatie 31 januari 2018

Vreemdeling – Onderzoeksgerechten – Gedwongen terugkeer – Risico op foltering of onmenselijke en vernederende behandeling – Wettigheidscontrole uit te voeren door het onderzoeksgerecht

p 298
Hof van Cassatie 15 januari 2019

Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Rechtsplegingsvergoeding – Herleiding van de schadevergoeding in hoger beroep – Verschuldigdheid van de rechtsplegingsvergoeding door de beklaagde in hoger beroep

met noot| p 298
Hof van Cassatie 18 december 2018

Europees aanhoudingsbevel – Algemeen – Toetsingsbevoegdheid van de rechter van de lidstaat die een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd – Beoordeling van de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel in een andere lidstaat

met noot| p 298
Hof van Cassatie 27 juni 2018

1. Valsheid in geschrifte – Bijzonder opzet – Irrelevantie van de beweegredenen van de dader – 2. Faillissementsmisdrijven – Laattijdige aangifte van faillissement – Verplichting aangifte te doen van het faillissement – Geen schending van het verbod tot zelfincriminatie – 3. Recht van verdeling – Zwijgrecht – Verbod tot zelfincriminatie – Verplichting aangifte te doen van het faillissement

met noot| p 299
Hof van Cassatie 27 juni 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ongedaanverklaring – Wettige reden van verschoning – Begrip – Motivering door de rechter

met noot| p 299
Raad van State 13 juni 2019

Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Raad voor vergunningsbetwistingen – Vormvereiste – Duidelijke en ondubbelzinnige uiteenzetting van de redengeving waarop de beslissing in gebaseerd – Verkeerde of onwettige redengeving zonder belang voor naleving van motiveringsplicht

p 300
Hof van Beroep Gent 25 januari 2019

1. Probatie, opschorting en uitstel – Algemeen – Verzoek aan het vonnisgerecht tot kennisneming van de opschorting in raadkamer – Behandeling met gesloten deuren – 2. Strafvordering – Terechtzitting – Openbaarheid – Sluiting van de deuren met toepassing van art. 148 Gw. – Verzoek tot kennisneming van de opschorting in raadkamer zonder voorwerp

met noot| p 300
Hof van Beroep Gent 16 november 2018

1. Roofmoord – Constitutieve bestanddelen – Oorzakelijk verband tussen de diefstal of de afpersing en de doodslag – 2. Strafvordering – Telastlegging – Uitsplitsing van de oorspronkelijke kwalificatie – Herkwalificatie van roofmoord naar opzettelijke doodslag en diefstal – Geen verboden ontdubbeling van kwalificatie

met noot| p 300
Hof van Beroep Brussel 19 juni 2018

Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Schorsing van de rechtspleging voor de burgerlijke rechter ingevolge het beginsel «Le criminel tient le civil en état» – Draagwijdte – Vrijsprekend vonnis op strafgebied waartegen uitsluitend door de burgerlijke partij hoger beroep wordt ingesteld

met noot| p 302
Hof van Beroep Antwerpen 22 maart 2018

1. Kort geding – Bevoegdheid – Vereiste van spoedeisendheid – Begrip – Beoordelingstijdstip – Ogenblik waarop de rechter uitspraak doet – 2. Toepassingsvoorwaarden – Nazicht van boeken en rekeningen

met noot van - C. Feijen| p 304
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 15 mei 2017

1. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op schending van stedenbouwkundige voorschriften – 2. Onrechtmatige overheidsdaad – Gemeente – In plan van aanleg een woonzone verkeerdelijk inkleuren als zone voor openbare nutsvoorzieningen – 3. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Foutieve inkleuring van perceel grond in plan van aanleg – Herstel in natura – Opmaken van nieuw plan van aanleg waarin het betrokken perceel correct wordt ingekleurd

p 311
Vredegerecht Westerlo 24 april 2019

1. Huur – Sociale woning – Vereiste van geschrift – Ontstentenis van geschrift – Kwalificatie van de rechtsverhouding – Betrekking zonder recht noch titel – 2. Bevolkingsregister – Inschrijving in bevolkingsregister – Vermoeden van bewoning

p 315
EHRM 02 oktober 2018

Rechten van de mens – Onafhankelijke rechter – Onpartijdige rechter – Tribunal Arbitral du Sport – Aanvaarding arbitragebeding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van arbiters – Eerlijk proces

door - C. Daniels| p 317
EHRM 20 september 2018

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht op toegang tot een rechter – Onderzoek in strafzaken – Opgraving en autopsie – Vereiste van toestemming van nabestaanden

door - M. Quené| p 318
EHRM 28 juni 2018

Rechten van de mens – Strafvervolging – Legaliteitsbeginsel – Eigendomsrecht – Vermoeden van onschuld

door - M. Lefevre| p 320