Jaargang 83 nummer 9 van 02 november 2019

Artikelen

Het Grondwettelijk Hof en de toegangspoort integrale jeugdhulp

B. De Smet|p 322

De b2b-wet van 4 april 2019: bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken (Deel 1)

I. Claeys, T. Tanghe|p 323

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 08 mei 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Collectieve schuldenregeling – Schuldbemiddelaar – Erelonen en kosten – Beschikking van de beslagrechter – Ontstentenis van hoger beroep – 2. Collectieve schuldenregeling – Schuldbemiddelaar – Erelonen en kosten – Beschikking van de beslagrechter – Ontstentenis van hoger beroep

met noot| p 346
Hof van Cassatie 07 mei 2019

Taalgebruik – Gerechtszaken – Sanctie van de nietigheid – Ambtshalve uit te spreken door de rechter – Dekking van de nietigheid – Wijziging van de herstelmogelijkheden van de nietigheden door de wet van 9 juni 2018 – Onmiddellijke toepassing op nog hangende rechtsplegingen

met noot van - P. Thiriar| p 346
Hof van Cassatie 21 december 2018

Overeenkomst – Bedrog – Onvoorzichtigheid of zelfs grove en onverschoonbare nalatigheid van de wederpartij – Fraus omnia corrumpit – Verplichting van bedrogpleger tot integraal schadeherstel ondanks de fout van het slachtoffer van het bedrog

met noot| p 348
Hof van Cassatie 21 december 2018

1. Dwangsom – Verbeurte – Vereiste van voorafgaande betekening van de dwangsombeslissing – Afzonderlijke betekening van de eerstelijnsbeslissing en de appelbeslissing – 2. Verjaring – Stuiting – Bevel tot betaling – Voorwaarden – Verwijzing naar de reeds betekende rechterlijke beslissing

p 348
Hof van Cassatie 02 november 2018

Overeenkomst – Gevolgen ten aanzien van derden – Onderaanneming – Verschuldigde schadevergoeding wegens niet-uitvoering van zijn verbintenis jegens de hoofdaannemer – Onafhankelijk van de begroting van de schadevergoeding wegens wanprestatie die in de hoofdaannemingsovereenkomst is bedongen

met noot| p 349
Hof van Cassatie 07 september 2018

Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Schadeloosstelling – Vergoedende interest – Aanpassing van de schadevergoeding aan de muntontwaarding – Onderscheid

p 349
Raad van State 28 mei 2019

Kansspelen – Kansspelinrichting – Verbod op verkoop alcoholische dranken – Flesje bier aangeboden bij sportdagblad – Aanbod valt binnen toegelaten verkoop gespecialiseerde bladen en sportmagazines

p 349
Hof van Beroep Antwerpen 02 oktober 2017

Overeenkomst – Bezwarende bedingen – Begrip – Onrechtmatig karakter van beding – Geen betrekking op gelijkwaardigheid van prestaties van partijen – Geen sanctie voor feitelijke ongelijkheid van partijen

p 350
Hof van Beroep Gent 16 maart 2017

1. Overeenkomst – Wilsgebreken – Geweld – Schuldbekentenis tussen echtgenoten – Beweerde vrees voor echtscheiding – Bewijs – 2. Verbintenis – Voorwaarde – Terugbetalingsverplichting mede in geval van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding – Geoorloofd

p 352
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 17 november 2017

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – WAM – Verkeersongeval – Art. 601bis Ger.W. – Contractueel bedongen vrijstelling – Regres op de verzekeringnemer

p 355
Vredegerecht Beveren 08 november 2019

Huur – Opzegging – Rechtsmisbruik – Sociaal verhuurkantoor – Opzegging door verhuurder zonder ernstige reden – Huurder die zijn contractuele verplichtingen correct nakomt

p 356
Hof van Justitie 20 juni 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Geslachtsdiscriminatie – Art. 24 Richtlijn 2006/54/EG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen – Toegang tot het arbeidsproces en arbeidsvoorwaarden – Bescherming tegen represaillemaatregelen – Afwijzing van een sollicitante wegens zwangerschap – Werknemer die ten gunste van die sollicitante is opgetreden – Ontslag van de werknemer

door - D. Cuypers| p 358
Hof van Justitie 18 juni 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Nationaliteitsdiscriminatie – Infrastructuurheffing voor personenwagens – Vrijstelling motorvoertuigenbelasting – Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit

door - L. Van den Broeck| p 359