Jaargang 83 nummer 22 van 01 februari 2020

Artikelen

Treinreizigers zonder geldig vervoerbewijs: licht aan het einde van de tunnel?

H. Claes|p 842

«Recht op» een psychiatrische behandeling in een «officiële» taal voor gedetineerden en geïnterneerden op grond van het EVRM en de Bestuurstaalwet

J. Bernaerts|p 843

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 08 mei 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Raad van State – Rechtsplegingsvergoeding – Uitsluiting van de tussenkomende partijen – Recht op toegang tot de rechter – 2. Raad van State – Rechtsplegingsvergoeding – Uitsluiting van de tussenkomende partijen – Recht op toegang tot de rechter

met noot| p 858
Hof van Cassatie 10 december 2018

1. Sociale Zekerheid Werknemers – Bijdragen – Loon – Begrip – Mobiliteitsvergoeding – Berekening – 2. Algemene rechtsbeginselen – Autonomie van de procespartijen – Beschikkingsbeginsel – Voorwaardelijke vordering – Voorwaarde niet vervuld – Miskenning van beschikkingsbeginsel

met noot| p 858
Hof van Cassatie 05 november 2018

Sociale zekerheid werknemers – Toepassingsgebied – Uitbreiding – Vervoerders van goederen – Taxibestuurders – Voorwaarden

met noot| p 859
Hof van Cassatie 08 oktober 2018

1. Pensioenstelsels – Pensioen werknemers – Aanvullend pensioen – 2. Arbeidsovereenkomst – Verjaring – Vordering ontstaan uit een arbeidsovereenkomst – Verbintenis die vervalt na het einde van de arbeidsovereenkomst

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 859
Hof van Cassatie 08 oktober 2018

1. Fonds voor bestaanszekerheid – Uitzendkrachten – Juridische aard – Geen regeling van sociale zekerheid in de zin als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1408/71 – 2. Europese Unie – Vrij verkeer van diensten – Detachering – Uitzendbedrijf – Terbeschikkingstelling van werknemers – Arbeidsvoorwaarden – Minimumlonen – Begrip – Uitzendstaat – 3. Internationaal privaatrecht – Vreemd recht – Interpretatie – Land van herkomst

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 861
Raad van State 09 juli 2019

Overheidsopdrachten – Prijs van een bepaalde post of een bepaald onderdeel van een opdracht – Afzonderlijk gunningscriterium – Vereiste van opname van alle prestaties die onder die post of dat onderdeel moeten worden geleverd

p 864
Arbeidshof Brussel 09 juli 2019

Sociale zekerheid werknemers – Bijdragengrondslag – Loon – Voordeel in natura – Laptop

p 865
Hof van Beroep Antwerpen 12 juni 2017

1. Cassatie – Burgerlijke zaken – Tenuitvoerlegging – Betekening – Sanctie – Nietigheid – Dekking van de nietigheid – Uitdrukkelijke berusting of vrijwillige medewerking aan invoering – 2. Overdracht van schuldvordering – Tegenwerpelijkheid – Aan gecedeerde schuldenaar – Regelmatige kennisgeving – Procesrechtelijk – Dezelfde gevolgen – 3. Betekening en kennisgeving – Betekening – In eerste aanleg gewezen vonnis – Aanvang van termijn om hoger beroep in te stellen – Ten aanzien van beide partijen

p 866
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent 08 november 2018

Handelstussenpersonen – a) Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten – b) Agentuur – Concurrentiebeding – Nietigheid – Inroepen van nietigheid – Geen rechtsmisbruik – Adagium «in pari causa» – Draagwijdte – Op niveau van restitutieverbintenissen

met noot van - D. Mertens| p 869
Politierechtbank Antwerpen 28 november 2017

Overeenkomst – Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Voorwaarden – Rechter die vaststelt dat er tussen partijen een contractuele band bestaat – Verplichting de gevolgen van een mogelijke samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid te onderzoeken – Versoepeling van foutvereiste – Behoud van vereiste van andere schade dan die veroorzaakt door de slechte uitvoering van het contract – Toepassing op parkingcontract

met noot| p 875

Kanttekeningen

Angstschade in de strijd tegen luchtvervuiling en klimaatverandering: wat valt er te vrezen?

P. Gillaerts, I. Samoy