Jaargang 83 nummer 23 van 08 februari 2020

Artikelen

De vrijheidsberoving van een vreemdeling en het beroep bij de rechterlijke macht (deel 1)

A. Henkes|p 882

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 juli 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Stuiting – Dagvaarding – Vergelijking met vordering inzake tenuitvoerlegging vonnis – Redelijke termijn – 2. Verjaring – Stuiting – Dagvaarding – Vergelijking met vordering inzake tenuitvoerlegging vonnis – Redelijke termijn

met noot| p 899
Hof van Cassatie 12 september 2019

1. Huiszoeking – Regelmatigheid – Geen voorafgaand optreden van een onafhankelijke en onpartijdige rechter – Compensatie door achteraf verrichte rechterlijke toetsing – 2. Mededingingsrecht – Wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging – Beroep bij Hof van Beroep te Brussel tegen beslissingen en handelingen van het auditoraat bij de Raad voor de Mededinging – Uitspraak met volle rechtsmacht – Beroep tegen aanwending van gegevens die tijdens een huiszoeking in beslag werden genomen – Geen verplichting voor het hof van beroep om de gegevens opnieuw te onderzoeken

p 899
Hof van Cassatie 01 maart 2019

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Schriftelijk bewijs – Eenzijdige overeenkomsten – Verbintenis neergelegd in overeenkomst waarbij de bepalingen van art. 1325 BW werden nageleefd – Vrijstelling van vormvereiste van art. 1326 BW – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Bedrag – Appelrechter die beslissing van eerste rechter betreffende de rechtsplegingsvergoeding hervormt – Indexering van de rechtsplegingsvergoeding – Peildatum – Datum van de uitspraak van de eerste rechter

met noot van - L. Claus| p 900
Hof van Cassatie 03 januari 2019

Marktpraktijken – Vordering tot staken – Bevel tot staken – Duidelijk omschreven voorwerp

p 905
Hof van Cassatie 05 oktober 2018

Marktpraktijken – Verkoop aan de consument buiten de onderneming van de verkoper – Renunciatiebeding – Nietigheid – Afstand van recht door consument om nietigheid in te roepen – Voorwaarde – Kennis van nietigheid van de overeenkomst

met noot| p 905
Hof van Cassatie 27 september 2018

Beroepsreglementering – Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap – KB van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid van zelfstandige activiteiten in de bouwsector, de elektrotechniek en de algemene aanneming – Bewijs te beschikken over de in dit besluit vastgestelde beroepsbekwaamheid – Sluiten van een overeenkomst die betrekking heeft op de in dit besluit bedoelde activiteiten – Aannemer die niet beschikt over de voor de uitoefening van die activiteiten vereiste beroepsbekwaamheden – Gevolg – Nietige overeenkomst

met noot| p 906
Raad van State 16 juli 2019

Onderwijs – Universitair onderwijs – Zelfstandig academisch personeel – Bevordering – Definitie van «jaar» – Academiejaar – Kalenderjaar – Geen specifieke definitie in facultair reglement – Onzorgvuldige redactie reglement – Spraakgebruikelijke betekenis

p 906
Hof van Beroep Gent 13 november 2018

Beslag en executie – Rangregeling – Gelijkheidsbeginsel – Rente – Hypothecaire schuldvordering

p 907
Hof van Beroep Gent 17 maart 2017

Economische reglementering – Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap – Bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer en van beroepsbekwaamheid – Ontbreken van bewijs – Gevolg – Nietigheid van aannemingsovereenkomst

met noot| p 909
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 12 september 2017

Mededingingsrecht – Merkbare aantasting – Beoordelingscriteria – Misbruik van machtspositie – Beoordeling met inachtneming van de specifieke sector – Sportactiviteit – Aflijning t.o.v. economische aspecten – Beperking van werkingssfeer van economischrechtelijke bepalingen tot eigen doel

p 911
Vredegerecht Gent 26 februari 2018

Woninghuur – Woningkwaliteitsnormen – Vlaamse Wooncode – Begrip gezin – Twee studenten die een koppel vormen – Stedelijk reglement betreffende de verhuring van studentenkamers – Vergunningsplicht – Naleving van woningkwaliteits- en veiligheidsnormen – Geen bevoegdheid van stad om feitelijk samenwonen van studenten te regelen

met noot| p 914
ECSR 18 oktober 2018

Rechten van de mens – Sociale grondrechten – Recht op billijke verloning – Recht op vergoeding bij overwerk

door - A. Aranguiz| p 918
EHRM 02 oktober 2018

Rechten van de mens – Onafhankelijke rechter – Onpartijdige rechter – Aanvaarding arbitragebeding – Toepassing op arbitragetribunaal in de sport – Structurele afhankelijkheid en partijdigheid – Openbaarheid

door - C. Daniels| p 919