Jaargang 85 nummer 2 van 11 september 2021

Artikelen

De klimaatzaak als symptoom

E. Van Gool|p 42

Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht

A. Verhelst, M. Ruelens, J. Wouters|p 42

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 01 april 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Adoptie – Partneradoptie – Leeftijdsverschil – 2. Adoptie – Partneradoptie – Leeftijdsverschil

met noot| p 53
Hof van Cassatie 07 mei 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Termijn – Met de taalwet strijdige beroepsakte – Stuitende werking – Neerlegging van nieuwe beroepsakte voor de nietigverklaring van de eerste beroepsakte

met noot| p 53
Hof van Cassatie 12 februari 2021

1. Cassatie – Cassatieberoep – Rechtspleging – Verzoekschrift – Cassatiemiddel – Opgave van de geschonden wetsbepalingen – Gebrek aan precisering van de versie van een gewijzigde wetsbepaling – Gevolg – Laatste versie – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Voorwaarden – Vereiste van gedaagde

p 53
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Nieuw middel

p 54
Hof van Cassatie 04 december 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Samenhangende zaken – Aparte verzoekschriften tot cassatie

met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 54
Hof van Cassatie 03 november 2020

1. Rechten van de Mens – Eerlijk proces – Keuze van raadsman – Tijd en faciliteiten om de verdediging voor te bereiden – Uitstel van de behandeling van de zaak – Voorwaarden – 2. Deelneming – Deelnemingsgedragingen – Vooraf verleende maar niet-gehonoreerde toezegging om mee te werken aan een misdrijf

met noot| p 56
Hof van Cassatie 19 oktober 2020

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling wanneer niet kan worden vastgesteld wie aansprakelijk is – Art. 29ter WAM – Geen interpretatieve wet – Art. 19bis-11, § 2 WAM – Toepassingsgebied – Zowel bestuurder als benadeelde moet niet bewijzen dat hij geen fout beging

p 59
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Burgerlijke rechtspleging – Onsplitsbaarheid – Taak van de rechter

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 59
Raad van State 05 februari 2021

Overheidsopdrachten – 1. Ondertekening offerte – Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) – Begrip «dagelijks bestuur» – Definitie in WVV – Lezing statuten onderneming in het licht van WVV – Rechtspraak met toepassing van het voormalige Wetboek van Vennootschappen niet langer accuraat – Geen toetsing mogelijk bij uiterst dringende noodzakelijkheid – 2. Lastgeving – Plaatsvervanging van lasthebber – Stilzwijgende bekrachtiging

p 62
Hof van Beroep Antwerpen 31 maart 2020

Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – Verbetering – Draagwijdte

p 62
Hof van Beroep Gent 13 juni 2019

Bewijs – Burgerlijke zaken – Getuigenverklaring – Vormvereisten – Bewijswaarde – Rechterlijke beoordeling

p 64
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Kortrijk 21 mei 2021

Ministerieel besluit – Corona – Wettelijke grondslag – Civiele wetgeving – Delegatie – Verordenende bevoegdheid – Samenscholing

p 65
Vredegerecht Boom 07 april 2020

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Dakpannen die wegwaaien bij hoge windsnelheden

met noot van - L. Muller, B. Blancke| p 68
Hof van Justitie 19 november 2019

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Poolse gerechtelijke hervormingen – Art. 47 Handvest – Art. 19, eerste lid, tweede alinea, VWEU – Rechterlijke onafhankelijkheid – Disciplinaire kamer in de schoot van het hoogste gerechtshof – Nationale Raad voor de rechtspraak

door - M. Leloup| p 73
Hof van Justitie 19 juni 2019

Europese Unie – Vennootschapsbelasting – Vennootschapsgroep – Vrijheid van vestiging – Aftrek van de door een niet-ingezeten dochteronderneming geleden verliezen – Begrip «definitieve verliezen» – Fusie door overneming van de dochteronderneming door de moedermaatschappij – Wettelijke regeling van de vestigingsstaat van de dochteronderneming volgens welke de aftrek van verliezen in geval van fusie enkel wordt toegekend aan de entiteit die de verliezen heeft geleden

door - K. Van Sande| p 75
Hof van Justitie 12 februari 2019

Europese Unie – Justitiële samenwerking – In strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees aanhoudingsbevel – Art. 12 – Voortgezette hechtenis van de persoon – Art. 17 – Termijnen voor het nemen van de beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – Handvest Grondrechten – Art. 6 – Recht op vrijheid en veiligheid

door - V. Glerum| p 77