Jaargang 85 nummer 4 van 25 september 2021

Artikelen

De nieuwe dual use-verordening en de mensenrechten

K. Dewaele|p 150

Wil de jeugd nog trouwen?

M. Delbroek, K. Bollen, A.-L. Verbeke|p 151

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020

Verzekeringen – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet – Toepassing – Voertuigen aan spoorstaven gebonden

p 166
Hof van Cassatie 22 april 2021

Beslag en executie – Beslag onder derden – Verklaring van derde-beslagene – Nalaten – Gevolg – Rechtstreekse schuldenaarsverklaring – Beoordelings- en matigingsbevoegdheid beslagrechter

met noot| p 166
Hof van Cassatie 05 januari 2021

Straftoemeting – Samenloop – Voortgezet misdrijf – Complexe gedraging – Eenheid van doel en verwezenlijking – Beoordeling door de rechter – Beklaagde die meerdere identieke misdrijven heeft gepleegd

met noot| p 166
Hof van Cassatie 29 december 2020

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ongedaanverklaring – Wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van het verstek – Begrip – Wens afstand te doen van het recht te verschijnen en zich te verdedigen of zich te onttrekken aan het gerecht – Verzetdoende partij die op verzet steeds is verschenen en heeft geconcludeerd

met noot| p 167
Hof van Cassatie 15 december 2020

1. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Toegankelijkheid van de strafbepaling – a) Redelijke voorzienbaarheid van de strafbare gedraging – Vereiste van een moreel element – b) Verbod om op toeristische verkeerswegen aanplakbrieven aan te brengen of te behouden en enig ander visueel reclame- of publiciteitsmiddel te gebruiken – Precies omschreven strafbare gedraging – c) Bestuursrechtelijke gegevens die deel uitmaken van de strafbaarstelling – Redelijke mogelijkheid tot kennisname van bestuursrechtelijke gegevens – Kwalificatie van een weg als een toeristische verkeersweg – 2. Deelneming – Algemeen – Toepasselijkheid van hoofdstuk VII van boek I van het Strafwetboek met betrekking tot de strafbare deelneming op bijzondere strafwetten – Koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken – 3. Misdrijf – Moreel element – Afwezigheid van vermelding van schuldvorm in de delictsomschrijving – Aanbrengen of behouden van aanplakbrieven langs toeristische verkeerswegen – 4. Aanplakking – Koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken – Aanbrengen van reclame langs toeristische verkeerswegen – Omschrijving van de toeristische verkeerswegen – 5. Ruimtelijke ordening – Algemeen – Aanbrengen van reclame langs toeristische verkeerswegen – Delictsomschrijving – 6. Openbaar ministerie – Algemeen – Vervolgingsbeleid – Beoordeling van de opportuniteit van de strafvervolging – Vervolging van een beklaagde en afwezigheid van vervolging van een andere persoon die in dezelfde of gelijkaardige omstandigheden een gelijkaardig misdrijf zou hebben gepleegd

met noot| p 167
Hof van Cassatie 27 oktober 2020

1. Verjaring – Strafzaken – Voortgezet misdrijf – Aanvangsdatum van de verjaring – Misdrijfperiode zonder nadere precisering – Taak van de rechter – 2. Strafvordering – Telastlegging – Aanhangigmaking – Bepaling van de datum van de feiten – Beoordeling door de rechter – a) Criteria – Aanpassing van de incriminatieperiode – b) Globale incriminatieperiode – Nadere situering van de feiten in de tijd aan de hand van bijkomende gegevens die door de partijen worden voorgelegd

met noot| p 168
Hof van Cassatie 07 september 2020

Burgerlijke rechtspleging – Schorsing rechtspleging – Gezag van gewijsde van het strafvonnis voor de burgerlijke rechter – Aanhouden van de beslissing door de burgerlijke rechter totdat definitief is beslist over de strafvordering – Le criminel tient le civil en état – Draagwijdte – Punten die de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering met elkaar gemeen hebben – Vordering tot nietigverklaring van het huwelijk – Strafvordering op grond van poging tot oplichting door middel van een schijnhuwelijk

met noot| p 169
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Grenzen – Niet-beroepen geschilpunt waarover de eerste rechter zijn rechtsmacht heeft uitgeput

p 171
Hof van Cassatie 09 juni 2020

Valse bommelding en vals alarm – Constitutieve bestanddelen van het misdrijf – Verspreiden van ongevaarlijke stoffen die de indruk geven gevaarlijk te zijn – Spuwen naar de politie om vrees voor een coronabesmetting te doen ontstaan

met noot| p 171
Raad van State 24 november 2020

Bijzondere machtenbesluiten – Beroepstermijn Raad van State – Schorsing termijn – Impliciete bevoegdheden – (Niet) noodzakelijk voor de uitoefening van de eigen bevoegdheden

met noot van - C. Buggenhoudt| p 171
Hof van Beroep Gent 27 september 2019

Meineed – Boedelbeschrijving – a) – Aard van het misdrijf – Misdrijf tegen de openbare trouw – Gevolg – Dading op burgerlijk vlak – b) Moreel element – Verplichting tot eedaflegging op straffe van een dwangsom – Regelmatigheid van de eed – c) Verklaringen ten laste of ten bate van de boedel – Verplichting tot actieve medewerking aan de betrouwbaarheid van de boedelbeschrijving – Formuleren van een voorbehoud bij de slotvacatie van de boedelbeschrijving

met noot| p 175
Correctionele Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 26 mei 2021

Slagen en verwondingen – Opzettelijk toebrengen – Freefights – Rechtvaardigingsgrond – Vrije toestemming – Sport – Duel

p 178
Politierechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 08 oktober 2020

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Kosten van technisch raadsman – Vergoedbaarheid – 2. Verzekering – Rechtsbijstandverzekering – Schadeverzekering – Subrogatierecht van verzekeraar die vergoeding heeft betaald – Verzekerde die vergoeding van bijstand door een technisch raadsman vordert – Te leveren bewijs

p 183
EHRM 18 juni 2020

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Discriminatieverbod – Grensoverschrijdend testament – Rechtspluralisme – Billijke genoegdoening – Bindende kracht van uitspraken

door - B. Nelissen, W. Suenens| p 186
EHRM 19 december 2018

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Erfrecht – Toepassing Sharia – Verlies van erfenis door verzoekster – Ongelijke behandeling – Verboden discriminatie

door - M. Bourguignon| p 187