Jaargang 85 nummer 5 van 02 oktober 2021

Artikelen

Hoelang nog blijft België het recht van donorkinderen op informatie over hun genetische afkomst negeren?

I. Boone, E. Decorte|p 190

Houdt het Grondwettelijk Hof het Brusselse Gewest bij de bevoegdheidsles?

J. Lievens, K. Reybrouck, J. Vernimmen|p 191

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 maart 2021

Grondwet – Staatshervorming – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Gewestelijk programma voor stadshernieuwing – Stedelijke integratie van onderwijsinstellingen – Materiële bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Stadsvernieuwing – Onderwijs / Cultuur / Sport en vrijetijdsbesteding – Impliciete bevoegdheden

p 200
Hof van Cassatie 08 februari 2021

Burgerlijke rechtspleging – Mededeling aan het openbaar ministerie – Advies van het openbaar ministerie – Miskenning van de adviesverplichting – Sanctie – Nietigheid

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 200
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Grondwettelijk hof – Beroep tot vernietiging – Gevolgen vernietigingsarrest

p 202
Hof van Cassatie 04 september 2020

Faillissement – Lopende overeenkomsten – Beslissing tot niet-uitvoering van de verbintenissen van de gefailleerde – Schadevergoeding – Uitvoering in natura – Uitvoering bij equivalent

met noot van - S. Baeyens| p 203
Hof van Cassatie 04 september 206

Beslag en executie – Beslag onder derden – a) Uitvoerend beslag – Ten laste van de schuldenaar – b) Beslagrechter – Taak – Simulatie – Uitspraak ten gronde

p 206
Hof van Cassatie 09 juni 2020

1. Rijkscomptabiliteit – Verjaring – Vordering tot betaling van een schadevergoeding op grond van als misdrijf omschreven feiten – Vordering die niet strekt tot terugbetaling van ten onrechte uitbetaalde wedden, vergoedingen of uitkeringen – 2. Verjaring – Burgerlijke vordering uit een misdrijf – Verjaringstermijn

met noot| p 206
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Zware fout – Op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst bepaald – Artikel 62, tweede lid Wet Verzekeringen

p 207
Hof van Cassatie 10 februari 2020

1. Minderjarige – Handelingsbekwaamheid – Geschil tussen de ouders – Organisatie verblijfsregeling of recht op persoonlijk contact – Handelings- of procesonbekwaamheid minderjarige – 2. Grondwet – Gelijkheid en non-discriminatie – Vermeende schending – Leemte in de wetgeving – Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Ongelijke behandeling – Minderjarige – Procesonbekwaamheid – Geschil tussen de ouders over verblijf minderjarige – Procesbekwaamheid in jeugdbeschermingsgeschillen – Scheiding der machten – 3. Burgerlijke rechtspleging – Exceptie – Tussenkomst minderjarig kind – Ontoelaatbaarheid – Geen opschortende exceptie – 4. Minderjarige – Hoorrecht – Aanwezigheid vertrouwenspersoon – Bijstand door een advocaat

met noot| p 207
Raad van State 09 maart 2021

1. Raad van State – Belang – Milieuverenigingen – Collectief belang – 2. Algemene rechtsbeginselen – Beginselen van behoorlijk bestuur – Motiveringsplicht – Beslissing van het bestuur in afwijking van adviezen – 3. Milieu – Milieubeleid – Voorzorgsbeginsel – Passende beoordeling in speciale beschermingszones

p 208
Hof van Beroep Gent 28 januari 2021

1. Gezag van gewijsde – Draagwijdte – Overweging in het motiverend gedeelte van het vonnis – 2. Afstamming – Meemoederschap – Gezamenlijke ouderschapsintentie van twee vrouwen – Beoordeling – 3. Prejudiciële vraag – Art. 26, § 2 Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof – Verplichting – Klaarblijkelijk geen schending – Naam – Wijziging van de afstamming – Onenigheid over de naamkeuze – Aangevoerde ongelijkheid tussen art. 335ter, § 2, eerste lid BW en art. 335ter, § 2, vierde lid BW

p 208
Hof van Beroep Gent 08 oktober 2020

Naam – Familienaam – Naamsverandering – Weigering door FOD Justitie – Beroep bij familierechtbank – Beoordeling – Volle rechtsmacht – Wettelijke voorwaarden voor naamsverandering – Wet bepaalt niet dat toestaan van naamsverandering door familierechtbank uitzonderlijk moet zijn – Actuele naam moet niet van aard zijn om nadeel te berokkenen

met noot| p 215
Burgerlijke Rechtbank 11 december 2019

Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Verblijfsregeling – Uitbreiding bijkomend verblijf – Belang van het kind – Roken in bijzijn van de kinderen – Schadelijkheid voor gezondheid – Verblijf enkel in ruimte waar niet wordt gerookt

p 220
Vredegerecht Gent 08 juli 2019

Handelshuur – Huurhernieuwing – Verhuurder die de huurhernieuwing afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs – Blijvende onenigheid tussen partijen – Verplichting van de huurder om zich tot de vrederechter te wenden – Actief optreden van rechter voor de inzameling van de dienstige beoordelingselementen – Deskundigenonderzoek

p 221
Hof van Justitie 03 september 2020

Europese Unie – Staatssteun – Inleidende onderzoeksprocedure – Besluit om geen bezwaar te maken – Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Begrippen «belanghebbende» en «ernstige moeilijkheden» – Dienst van algemeen economisch belang – Secundaire activiteiten – Verbondenheid

door - W. De Cock, T. Joris| p 226