Jaargang 85 nummer 6 van 09 oktober 2021

Artikelen

Eén stap vooruit in de kwalificatie van rechterlijke beslissingen

P. Taelman|p 230

De weg naar een volwassen bemiddelingsmarkt in België, in partnerschap met de advocatuur

T. Wijnant|p 231

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 01 april 2021

Onteigening – Hoogdringendheid – Onteigeningsprocedure – Overgangsrecht – Bevoegdheid van de vrederechter

p 238
Hof van Cassatie 28 mei 2021

Wegverkeer – Openbare weg – Begrip – Taak van de rechter

met noot| p 238
Hof van Cassatie 23 april 2021

Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Bestuurshandeling niet meer voor nietigverklaring vatbaar – Buiten toepassing laten in kader van vordering op grond van onverschuldigde betaling

p 238
Hof van Cassatie 08 februari 2021

Arbeidsovereenkomst – Verjaring – Algemene rechtsbeginselen – Verbod van rechtsmisbruik – Sanctie

met noot| p 238
Hof van Cassatie 15 december 2020

1. Drugs – Onthulling van de identiteit van onbekend gebleven daders – Voorwaarden voor de strafverminderende verschoningsgrond – 2. Verdovende middelen – Aangifte – Onthulling van de identiteit van onbekend gebleven daders – Strafverminderende verschoningsgrond – Voorwaarden

met noot| p 239
Hof van Cassatie 11 december 2020

Echtscheiding – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Duur van de onderhoudsuitkering – Kortere termijn dan huwelijksduur – Voorwaarde

met noot van - C. Van Severen| p 239
Hof van Cassatie 11 september 2020

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Mededeling van stukken – Termijn – Neerlegging ter griffie

p 242
Hof van Cassatie 12 augustus 2020

1. Bewijs – Strafzaken – Algemeen – Niet nader geïdentificeerde politionele informatie – Loutere inlichting die toelaat het onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren – 2. Zoeking in voertuigen – Aanwijzing voor politiediensten – Voertuig intercepteren en doorzoeken

met noot| p 242
Hof van Cassatie 22 juni 2020

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Gelijkheid van mannen en vrouwen – Indirecte discriminatie – Loopbaanonderbreking – Deeltijds werken – Zorg voor jong kind – Opzeggingsvergoeding – Ontslagbescherming – Beschermingsvergoeding

met noot| p 243
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Burgerlijke rechtspleging – Schorsing rechtspleging – Le criminel tient le civil en état – Vordering van burgerrechtelijke aard die punten gemeen heeft met de strafvordering – Draagwijdte – Revindicatievordering op grond van het koninklijk besluit van 24 maart 1936

met noot| p 243
Hof van Cassatie 19 november 2019

1. Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Sociaal strafrecht – Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – 2. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – 3. Algemene rechtsbeginselen – Lex specialis derogat generalibus

met noot van - A.L. Verbeke, W.R.| p 244
Hof van Cassatie 03 juni 2020

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Herstelplicht – Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting tot betaling – Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming – Beschermde werknemer – Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misdrijf – Dringende reden – Voorafgaande erkenning – Gerechtelijke procedure – Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst – Werkloosheidsuitkering – Aanvullende vergoedingen – Wettelijke verplichting

met noot| p 244
Raad van State 02 maart 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht – Vergunningsregeling op grond van de nieuwe gemeentewet – Sluiting inrichting – Jeugdbescherming – Algemene politiebevoegdheid – Politiebevoegdheid met het oog op bescherming van de materiële openbare orde – Bescherming morele orde niet beoogd

p 247
Arbeidshof Antwerpen, afd. Antwerpen 21 juni 2021

1. Arbeidsovereenkomst – Dringende reden – Bewijs – Feiten – Opzeggingsvergoeding – Bestanddelen – 2. Betaalde sportbeoefenaar – Ontslagvergoedingen – Gelijkheid en niet-discriminatie – 3. Burgerlijke rechtspleging – Bewijs – Getuigenverklaring

p 247
Arbeidshof Gent, afd. Gent 12 maart 2018

Arbeidsovereenkomst bedienden – Dringende reden – Opzeggingstermijn – Bediende – Oude regeling – Opzegging gegeven door de werkgever – Eenheidsstatuut – Arbeidsovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2014 – Deeltijdovereenkomst – Jaarlijks loon – Hypothetisch loon voltijdse tewerkstelling

p 251
Arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 15 juni 2020

Arbeidsovereenkomst – Arbeidsongeschiktheid – Verwittiging van de werkgever – Overhandiging van het medisch getuigschrift – WhatsAppbericht

p 253
Vredegerecht Antwerpen 14 februari 2019

Huur – a) Onderhuur – Geen betwisting door verhuurder – Geen bewijs van akkoord – b) Ontbinding wegens wanprestatie – Niet naleven van de overeengekomen bestemming – Voorstel doen tot minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst dat afwijkt van de overeenkomst – Verlaten van pand en weghalen van inboedel – c) Kosten en lasten – Onroerende voorheffing ten laste van huurder – Tijdstip van opeisbaarheid – Tijdstip waarop onroerende voorheffing opeisbaar is geworden ten laste van de eigenaar

p 256

Kanttekeningen

Recht en crisis – een delicate verhouding

F. Judo

Wetgeving in kort bestek

 • Afvalstoffen – Materiaalkringlopen – Duurzaam beheer – Milieubeleid p 262
 • Corona – april 2021 p 262
 • Vriendenerfenis – Non-profitschenkingen – Non-profitlegaten – Vlaamse Codex Fiscaliteit p 263
 • Veranderende marktsituatie – Richtlijn audiovisuele diensten – Radio-omroep – Televisie p 263
 • Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak – Algemeen procedurereglement p 263
 • Milieuvergunningen – Inrichtingen van klasse IA – Uitheemse diersoorten en hun krengen – Uitheemse plantensoorten – Vervoer – Milieuschade – Preventie en herstel – Beheer en sanering van verontreinigde bodems – Milieuaansprakelijkheid – Milieumisdrijven p 263
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Verkiezing – Alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen p 264
 • Secundair onderwijs – Tweede en derde graad – Onderwijsdoelen p 264
 • Personen met meerdere nationaliteiten – Staatloze – Personen met een door België toegekend statuut van vluchteling – Consulaire bijstand – Consulair Wetboek p 264
 • Nieuwe reglementering van beroepen – Evenredigheidsbeoordeling – Erkenning van beroepskwalificaties p 264
 • Corona – juni 2021 p 265
 • Vlaamse bestuursrechtscolleges – Organisatie – Rechtspleging p 265
 • De Lijn – Staking – Continuïteit van de dienstverlening p 265
 • Fraudebestrijding p 266
 • Analoge bestuursdocumenten – Vervanging door elektronische kopieën p 266
 • Ondernemingen in financiële moeilijkheden – Opsporing – Centraal register van economische knipperlichten p 266
 • Klimaat – Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing p 266
 • Onbevaarbare waterlopen – Milieubeleid p 267
 • Programmawet p 267
 • Kmo’s – Huishoudelijke afnemers – Verlengen van energiecontracten p 267